جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) قسمت سئوال و جواب آیا سرچشمه گناه آدم و حوا ربطی به مسائل جنسی داشته است؟

آیا سرچشمه گناه آدم و حوا ربطی به مسائل جنسی داشته است؟

سئوال: «آيا گناه ابتدايي آدم و حوا مربوط به داشتن رابطة جنسي است؟ آيا خدا آنها را بيرون راند چون رابطة جنسي داشتند؟»

پاسخ ما: سوال بسيار خوبي است. گناه اوليه هيچ ارتباطي با رابطة جنسي آدم و حوا ندارد. خداوند نه تنها آنها را با توانايي و آزادي براي داشتن يك رابطة جنسي خلق نمود، بلكه فرمان آن را نيز به آنان داد!... «پس خدا آدم را بصورت خود آفريد. ايشان را نر و ماده آفريد. و خدا ايشان را بركت داد و خدا بديشان گفت: بارور و كثير شويد...» (پيدايش 1 : 27 و 28)

آيا تا به حال باب دوم پيدايش (اولين كتاب از كتاب مقدس) را خوانده ايد؟ جملات آيات 16 و 17 ميفرمايد: «و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: "از همة درختان باغ بي ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي هر آينه خواهي مرد."»

يك روز آدم و حوا به سخنان شيطان كه خود را مبدل ساخته و بصورت مار بزرگي در آمده بود، گوش كردند. شيطان به دروغ به آنان گفت: «هر آينه نخواهيد مرد، بلكه خدا ميداند در روزي كه از آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود.» (پيدايش 3 : 4 و 5)

شيطان به آدم و حوا دروغ گفت. او با سخن خدا مخالفت كرد و گفت كه خوردن از درخت ممنوعه اشكالي ندارد.

گناه آدم و حوا اين بود كه از خدا نااطاعتي كردند و آنچه را كه خود مايل بودند انجام دادند... به جاي اينكه به خدا گوش كنند. آنها به شيطان و به استدلال خود گوش كردند، با اين انديشه كه خدا دارد آنها را از يك چيز عالي دور نگاه ميدارد، كه البته اينگونه نبود. اين شبيه همان كاري است كه همة ما انجام ميدهيم. ما فكر ميكنيم كه بهتر از خدا ميدانيم. فكر ميكنيم كه خدا دارد ما را محدود ميكند و مانع از دسترسي ما به چيزي ميشود، و ما راه بهتري داريم. مانند آدم و حوا، ما نيز وسوسه ميشويم كه سخنان شيطان را بپذيريم تا اينكه خدا را باور كنيم. در اينجا ميخوانيم: «و چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و به نظر خوش نما و درختي دلپذير و دانش افزا، پس از ميوه اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد.» (پيدايش 3 : 6)

از آن لحظه به بعد آنها از لحاظ روحاني از خداوند جدا شدند... خدا آنها را از باغ عدن بيرون راند، از درخت حيات محروم ساخت، و به جاي اينكه آنها بتوانند تا ابد زندگي كنند، به مرور زمان مردند. مرگ، قسمتي از باغ عدن نبود. كتاب مقدس ميفرمايد: «مزد گناه موت است.» عيسي نيز به همين دليل آمد... تا مجازات گناهان ما را بر دوش گيرد، كه ما مجبور نباشيم بميريم و تا ابد از خدا جدا بمانيم. وقتي كه عيسي بر روي صليب مرد، او جريمة تمامي گناهان شما را تمام و كمال پرداخت نمود، و امروز آماده است تا بخشش كامل گناهان و حيات ابدي را به شما هديه كند. كتاب مقدس ميفرمايد: «زيرا كه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح.» (روميان 6 : 23)

براي خواندن مطالب بيشتر، شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد.

 

+ آیا سئوالی دارید؟
+ چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟