جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) قسمت سئوال و جواب آيا عيسي تنها راه است؟

آيا عيسي تنها راه است؟

سئوال: «مسيحيت «انتخاب درست» است. آيا اين بياني ساده گرايانه نيست؟»

پاسخ ما: ما يك مقالة برجسته داريم كه با تفاوتهاي بين اعتقادات عمدة جهان سر و كار دارد. در اين مقاله تعاليم عيسي مسيح با ديگر تعاليم موجود در اديان مختلف جهان مقايسه شده است. لطفاً متصل شدن به خدا را ملاحظه كنيد. همچنين لطفاً مقالات موجود در بخش دوم از صفحه و عيسي؟ را ملاحظه نماييد.

ميپرسيد آيا اين بياني ساده گرايانه است؟ اگر حقيقت داشته باشد خير. عيسي فرمود كه او راه و راستي و حيات است. (يوحنا 14 : 6) يا او حقيقت را ميگفت و يا اينكه سخنش كذب بود. اگر او حقيقت را ميگفت، ساده گرايانه نيست اگر با او موافقت كنيم.

اينگونه استنباط ميشود كه پيروان عيسي عموماً از نيمكرة غربي زمين هستند. اما عيسي كار خود را از خاورميانه آغاز كرد و سپس به مناطق ديگر نيز انتشار يافت تا اينكه سرتاسر كرة زمين را فرا گرفت. ايمانداران زيادي در آفريقا و آسيا وجود دارند. در حال حاضر بزرگترين كليساي مسيحي دنيا در كرة جنوبي قرار دارد.

ايمان به مسيح يك ايمان غربي نيست، اگرچه شك گرايان و مخالفين علاقمند هستند تا چنين تصويري را ارائه كنند. كتاب مقدس ميفرمايد كه جمعيت كثيري از ايمانداران در بهشت از هر امت و قبيله و قوم و زبان خواهند بود (مكاشفه 7 : 9) و اينكه عيسي به خاطر گناهان تمامي مردم از هر قبيله و زبان و قوم و امت، جان خود را فدا نمود. (مكاشفه 5 : 9)

اگر عيسي در حقيقت خداست، همانگونه كه خود او نيز اظهار نمود، و براي اثبات اين ادعا از مردگان قيام كرد، پس او دليلي كافي به ما داده است تا به او ايمان آوريم. (لطفاً فراتر از ايماني كوركورانه را ملاحظه كنيد.) او طالب ايماني ساده گرايانه نيست، بلكه خواستار ايماني آگاهانه است. كساني كه به عيسي ايمان بياورند از يك زندگي پر بركت، هدايت در زندگي، صلح با خدا و حيات ابدي بهره مند خواهند شد.

نميتوان گفت كه اين يك تصميم توخالي و نابخردانه است.

 

+ آیا سئوالی دارید؟
+ چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟