جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) تجربه استرس و رئوس مطالب
تسكين استرس براي دانشجويان دانشكده

به نوشتة برندون ماركت

0 با شروع هر نيمسال يك بار ديگر سر و كلة زشت او پيدا ميشود. در طي چند روز اول، هر كلاس رئوس مطالب خود را ارائه ميكند. در نگاه اول اين رئوس مطالب خيلي تهديدكننده به نظر نميآيند. روي هم رفته تقريباً تعداد مطالب كم است، اينطور نيست؟ چند صفحه بيشتر نيست. اما تا آخر هفته هر كدام از رئوس مطالب يك نكتة مخوف و وحشتناك را آشكار ميسازد. هيچيك از استادان بر اين امر واقف نيستند كه ما بيش از يك كلاس داريم.

تسكين استرس مورد نياز است

با در نظر گرفتن اين موضوع كه ما يك نيمسال كامل تحصيلي را پيش رو داريم، تحمل فشار كار به نظر دشوار ميآيد ولي نه غيرممكن. شانزده هفته كمابيش براي اتمام كار كافي است. اما هميشه اينطور نيست. ميدانيد كلاسها تنها چيزي نيستند كه در دنياي ما وجود دارند. بعضي از ما شاغل هستيم، تعداد زيادي از ما در انجمن هاي خيرية دختران و يا اتحاديه هاي پسران مسئوليتهايي بر عهده داريم. اوه، اين را هم فراموش نكنيد كه هر يك از ما زندگي اجتماعي خود را نيز دارد. به مرور، اما به طور قطع به نظر ميآيد كه قادر نيستيم با اين روند پيش برويم. فقط كافي است يك روز با خود بگوييم: «خوب، بعداً تكاليفم را انجام خواهم داد.» و به اين ترتيب روز بعد با دو برابر حجم كار روبرو ميشويم. نزديك امتحان ميان ترم، ميخواهيم با سرعتي ديوانه وار مطالب خواندني و تكاليف خود را كامل كنيم و در اين بين اميدواريم كه فرصتي هم براي مطالعه جهت آماده شدن براي امتحان پيدا كنيم. چندين ليتر قهوه و نوشيدني هاي كربنات دار مينوشيم تا فقط بتوانيم قدري سرحال بمانيم و به خواندن يا نوشتن ادامه دهيم. با نزديك شدن هفتة امتحانات پايان ترم، كم - كم فرصت كامل كردن تكاليف و همچنين عقل خود را از دست ميدهيم. پس دانشجوي بينوا چكار بايد بكند؟

قدمهاي لازم جهت تسكين استرس

خوب، من پاسخي پيدا كردم، و نام او عيسي است. اين چيزي است كه عيسي ميگويد: «بياييد نزد من اي تمام زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامي خواهم بخشيد. يوغ مرا بر خود گيريد و از من تعليم يابيد زيرا كه حليم و افتاده دل ميباشم و در نفوس خود آرامي خواهيد يافت؛ زيرا يوغ من خفيف است و بار من سبك.» عيسي ميداند كه زندگي ممكن است تا چه اندازه دشوار باشد و او ميخواهد تا به شما كمك كند. وقتي كه به عيسي مسيح اعتماد ميكنيم، او به ما قول ميدهد كه براي دستيابي به آرامشي كه روح ما به شدت به آن نيازمند است، به ما كمك كند.

از اين صحبتها منظورم اين نيست كه: «به عيسي ايمان بياور و تمامي مشكلات تو بخار شده و از بين خواهد رفت»، چرا كه اين موضوع حقيقت ندارد. اما عيسي مسيح ديدگاه متفاوتي را نسبت به همه چيز به ما ميدهد. همانطور كه قدم به قدم به امتحانات آخر ترم نزديك ميشوم، اگر چه ميدانم كه مطالعه و تحصيل بسيار با اهميت است، ليكن اين را نيز ميدانم كه اين امتحانات پايان خواهند يافت. اما رابطة من با خداوند ابدي است. آري، امتحانات آخر ترم و تكاليف ترم مهم است اما اينها پايان و همة وجود و هستي من نيستند.

راه حل براي تسكين استرس

به جاي اينكه تمركز من بر معدل ام باشد، بر عيسي تمركز دارم. اختصاص دادن وقت معيني به دعا و مطالعة كتاب مقدس باعث رشد و پرورش اين رابطه ميشود و همچنين اولويتها را در زندگي ام مشخص ميكند. در ساعات دعا، من تمامي بار، استرس و فشار را به حضور خدا ميبرم. همانگونه كه خدا وعده داده است، او مقداري از اين بار را از دوش من برداشته و به من كمك ميكند تا بتوانم تحمل كنم.

نتايج تسكين استرس

يادم ميآيد يك سال در حال مطالعه براي امتحانات پايان ترم بودم كه ناگهان احساس كردم به جاي انجام دادن تكاليف كلاسي بايد وقتم را با مطالعة كتاب مقدس بگذرانم. شايد حدود نيمي از وقت مطالعه را با دعا و خواندن كتاب مقدس گذراندم. نيمة ديگر وقتم را مطابق معمول با مطالعة دروس خود گذراندم. توضيح دادن راجع به دريافت پاسخ دعا كار ساده اي نيست، فقط اين را ميتوانم بگويم كه به نظر ميآمد حافظه ام به طرز فوق العاده اي شارژ شده بود. يادآوري مطالب برايم آسانتر شده بود. البته اين موضوع در تمامي امتحاناتم اتفاق نيفتاده است اما ايمان دارم كه در اوقات پريشاني و پر دغدغه اين خداوند بوده كه به من كمك كرده است و همچنين زماني كه به دعوت عيسي پاسخ مثبت ميدهيم عيسي واقعاً به روح ما آرامش ميبخشد. «نزد من آييد . . .»

براي مطلع شدن از ديدگاه دانشجوي ديگري در ارتباط با چگونگي رهايي از استرس، مقالة عيسي: عصايي براي ضعفا را ملاحظه نماييد.

 

+  این صفحه را با دیگران تقسیم کنید +  چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟