×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
وجود خداوند

آيا خداوند واقعي است؟

چرا ساختمان DNA به خدا اشاره دارد...

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

فيلسوف انگليسي، دكتر آنتوني فلو، سالهاي بسياري سخنران برجسته در خصوص انكار وجود خدا بوده است، و فعالانه يكي پس از ديگري در منازعات و مباحث مربوط به اين موضوع شركت كرده است. اما كشفيات علمي به عمل آمده در سي سال اخير او را به نتيجه اي رساند كه نميتوانست آن را ناديده بگيرد. در يك مصاحبة ويدئويي كه در دسامبر سال 2004 انجام گرفت، وي اظهار نمود: «فراست و هوش مافوق، تنها توضيح خوبي است كه ميتوان براي منشاء حيات و پيچيدگي آن در طبيعت عنوان نمود.»1 نكتة مهم در نتيجه گيري وي كشف DNA بود. در اينجا دليل آن را ميبينيم.

DNA موجود در سلولهاي ما بسيار شبيه به يك برنامة پيچيدة كامپيوتري است. در شكل سمت راست، شما يك برنامة كامپيوتري را ميبينيد كه از يك سري اعداد متشكل از صفر و يك تشكيل شده است (اين اعداد كدهاي دودويي ناميده ميشوند). ترتيب و چيدمان اين صفرها و يك ها همان چيزي است كه باعث ميشود كامپيوتر شما به طور صحيح كار كند.


برنامه ريزي كامپيوتر

كد DNA

به همين ترتيب، DNA از چهار مادة شيميايي ساخته شده است كه با حروف A، T، G و C نامگذاري ميشوند. بسيار شبيه به آنچه در چيدمان صفرها و يك ها ديديم، اين حروف در سلول انسان به اين شكل چيده شده اند: CGTGTGACTCGCTCCTGAT و اين چيدمان ادامه دارد. ترتيبي كه اين حروف قرار گرفته اند اعمال سلول را هدايت ميكند.

آنچه كه باعث شگفتي است اين است كه درون فضاي بسيار كوچك موجود در هر سلول در بدن شما، تعداد حروف اين كد بالغ بر سه ميليارد است!!2

براي فهميدن مقدار اطلاعات DNA موجود در يك سلول، بايد بدانيم كه: «براي خواندن آن كد با سرعت سه حرف در ثانيه، سي و يك سال وقت لازم است؛ حتي اگر خواندن آن شب و روز ادامه داشته باشد.»3 صبر كنيد، مطالب ديگري نيز هست.

مشخص شده است كه 9/99% از DNA بدن هر شخص با ساختار ژنتيكي آن شخص شباهت دارد.4 آنچه كه منحصراً مربوط به شخص شماست، در اين تفاوت جزئي نهفته است كه اين سه ميليارد حرف چگونه در سلول شما چيده شده اند.

دولت ايالات متحده آمريكا قادر است با استفاده از يك شمارة امنيتي نه رقمي تمامي افراد كشور را شناسايي كند. در عين حال، درون هر سلول از بدن شما يك ساختمان DNA سه ميليارد حرفي وجود دارد كه تنها متعلق به شماست. اين كد باعث شناسايي شما شده و پيوسته رفتار سلولهاي شما را هدايت ميكند. دكتر فرانسيس كالينز، مدير پروژة ژن انسان (كه نقشة ساختمان DNA انسان را نگاشت)، گفته است كه ميتوانيم: «DNA را يك متن آموزش دهنده و يك برنامة نرم افزاري بدانيم كه در هستة سلول قرار گرفته است.»5

پري مارشال، متخصص اطلاعات، دربارة مفهوم آن توضيح ميدهد. «هيچ برنامة كامپيوتري وجود ندارد كه ابتدا طراحي نشده باشد... خواه يك كد باشد، يك برنامه و يا پيامي كه از طريق يك زبان ارسال ميشود؛ همواره در وراي آن يك ذهن هوشمند وجود دارد.»6

همانگونه كه دكتر آنتوني فلو، كسي كه سابقاً يك ملحد بود، اين موضوع را زير سوال ميبرد، بسيار بجاست اگر با نگريستن به اين كد سه ميليارد حرفي كه سلول را هدايت ميكند از خود بپرسيم... چه كسي اين متن را نوشته است؟ چه كسي اين كد فعال را درون سلول قرار داده است؟

شبيه اين است كه شما در ساحل دريا قدم بزنيد و روي شنهاي ساحل اين نوشته را ببينيد: «مايك عاشق مري است.» شما ميدانيد كه موجهايي كه به ساحل برخورد ميكنند اين نوشته را به وجود نياورده اند... شخصي آن را نوشته است. اين يك پيغام صريح و معين است. يك نوشتة واضح است. به همين ترتيب، ساختمان DNA يك متن سه ميليارد حرفي پيچيده است كه فرآيند سلول را هدايت كرده و اطلاعات لازم را به آن ميدهد.

چگونه ميتوان اين پيغام رساني ماهرانه و پيچيده، ارسال كد، و استقرار آن در درون سلولها را توضيح داد؟

در 26 ژوئن سال 2000، رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، بيل كلينتون، به كساني كه چيدمان سلولهاي ارثي انسان را كامل كردند تبريك گفت. كلينتون گفت: «امروز ما زباني را ميآموزيم كه از طريق آن خدا حيات را آفريد. ما بيش از پيش به هيبت اين پيچيدگي، زيبايي و شگفتي الهي ترين و مقدس ترين هديه خدا پي ميبريم.»7 دكتر فرانسيس كالينز، مدير پروژة ژن انسان، در ادامة اظهارات كلينتون گفت: «درك اين موضوع كه ما توانسته ايم اولين نگاه اجمالي را به كتاب راهنماي خود بيندازيم و قبلاً فقط خدا از آن آگاه بود، براي من باعث تواضع و هيبتي الهام بخش است.»8

زماني كه به ساختمان DNA موجود در بدن انسان نگاه ميكنيم، نميتوانيم وجود يك طراحي هوشمندانه (به طرز شگفتانگيزي هوشمندانه) را ناديده بگيريم.

مطابق با كتاب مقدس (كه آن نيز به طرز شگفت انگيزي پيچيده است)، خدا فقط خالق وجود و هستي ما نيست، بلكه خدا آن رابطه اي است كه به وجود و هستي ما معنا ميبخشد. تمامي آنچه كه در زندگي لمس ناپذير و غير عيني است و ما مشتاق آن هستيم... از جمله داشتن قدرت لازم براي هر موقعيت، شادي، حكمت و دانستن اينكه ما را دوست دارند... تنها خداوند است كه تمامي اينها را به ما ميبخشد، زماني كه به خدا گوش داده و به او اعتماد ميكنيم. او بزرگترين و قابل اطمينانترين رهبر در زندگي ما است. همانگونه كه خدا DNA را طراحي كرده است تا سلول را هدايت كند، او حاضر است ما را نيز هدايت كند تا زندگي ما عملكرد بهتري داشته باشد، براي جلال خدا و به خاطر ما، چون خدا ما را دوست دارد. آيا تا كنون رابطه اي را با خدا آغاز كرده ايد؟ مقالة ذيل توضيح ميدهد كه چگونه اين كار ميسر است: شخصاً خدا را شناختن.

براي ديدن شواهد بيشتر كه در جستجوي يافتن پاسخ به اين سوال ميباشد كه: «آيا خداوند واقعي است؟» لطفاً مقالة آيا خدايي هست؟ را ملاحظه كنيد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

(1) Healthy-elements.com/atheists.html
(2) فرانسيس اس. كالينز، مدير پروژة ژن انسان، از كتاب زبان خدا، چاپ شده درFree Press، نيويورك، 2006، صفحة 1
(3) همانجا، صفحة 1
(4) همانجا، صفحة 125
(5) همانجا، صفحة 102
(6) پري مارشال، مهندس اطلاعات، cosmicfingerprints.com، برخي ديگر از مفاهيم اين مقاله ممكن است با استناد به تحقيقات و يافته هاي پري مارشال باشد.
(7) فرانسيس اس. كالينز، زبان خدا، صفحة 2
(8) همانجا، صفحة 3


با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share