جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند

چرا؟

چرا مردم به بيماري سرطان مبتلا ميشوند؟ چرا زمين لرزههايي اتفاق ميافتد كه تمامي شهر …

در جستجوي زيبايي ماندگار

بودن بر روي جلد مجلههاي مد لباس اروپايي ديگر براي من يك رويا نبود …

اگر خدا را نپذيرم يا او را رد كنم چه؟

پاسخ ما: شايد اين بستگي به چيزي دارد كه شما واقعاً در اعماق قلب …

آيا اهميتي دارد كه كدام خدا را بخوانيم؟

سئوال: «مردم اغلب در مواقع سختي خطاب به يك خدا دعا ميكنند. آيا همه …

آيا عيسي خداست؟

پاسخ ما: خدا ميتوانست انسان شود، به همان دليلي كه عيسي ميتوانست …