جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) موجودیت - هستی

موجودیت - هستی