×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
روابط

طرفداران و مخالفان سقط جنين

چگونه خدا ميتواند كمك كند؟ گزينه هاي ديگر سقط جنين

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

در حالي كه خانمي با بيميلي تمامي اطلاعات مربوط به سقط جنين را مطالعه ميكند، احتمالاً با طرفداران و مخالفان سقط جنين برخورد خواهد كرد. او دربارة «حق داشتن سقط جنين» در مقابل «ناصحيح بودن سقط جنين» مطالبي خواهد خواند.

گزينه هاي ديگر سقط جنين

به هر حال اهميتي ندارد كه عقيدة سياسي او چيست، تصميم دربارة سقط جنين يك تصميم بسيار خصوصي و شخصي است كه هر زني هنگام اتخاذ اين تصميم تا حدودي دچار ضربة روحي ميشود. تمامي انتخابهاي موجود اعم از سقط جنين، بزرگ كردن كودك، و يا دادن اين اجازه به خانوادهاي ديگر تا كودك را بزرگ كند، احساس درد و رنج و فداكاري شخصي را به همراه خواهد داشت. اما معمولاً آنچه كه در هيچ اطلاعات داده شدهاي، حال چه از جانب طرفداران يا از جانب مخالفان سقط جنين پيدا نخواهيد كرد يك بيانية صريح و واضح از جانب خداوند است كه خطاب به اين زن گفته شده باشد. در حالي كه اين زن در وضعيت دردناكي قرار دارد و گيج و مشوش است، خداوند حرفي براي گفتن به اين زن دارد.

خداوند به اين احتياجي ندارد كه جوانب مثبت و منفي سقط جنين را بسنجد. خداوند از اين فضاي محدود و قضاوت محدود ما بسيار بزرگتر است. خداوند شرايط را از اين نقطه نظر برتر ميبيند كه خود قادر است براي كساني كه به او روي ميآورند چه كارهايي انجام دهد. بنابراين خطاب به زني كه در فكر سقط جنين است خداوند مايل است تا اين را از قلب وي بشنود: «خداوند كريم و رحيم است و دير غضب و كثيرالاحسان. خداوند براي همگان نيكو است، و رحمت هاي وي بر همة اعمال وي است.» (مزمور 145 : 8 و 9)

زماني كه كتاب مقدس ميفرمايد كه خدا: «براي همگان نيكو است؛ و رحمت هاي وي بر همة اعمال وي است.» بدين معناست كه خدا قادر است در قبال هر دوي آنها خوب باشد، يعني هم نسبت به آن زن رحيم و دلسوز باشد و هم نسبت به آن كودك.

انتخاب هاي سقط جنين

آن زن ممكن است احساس كند كه در موقعيتي قرار دارد كه به دام افتاده و به نوعي در تضاد است. او يا بايستي نسبت به خود ترحم و دلسوزي نشان دهد و عليرغم شرايط موجود تن به سقط جنين دهد، و يا نسبت به كودك دلسوزي نشان داده و اجازه دهد تا آن كودك به دنيا بيايد.

اما خداوند ميفرمايد كه: «براي همگان نيكو است؛ و رحمتهاي وي بر همة اعمال وي است.» اگر خداوند قادر است تا نسبت به هر دوي آنها، يعني چه آن زن و چه آن كودك رحيم باشد، پس بايستي خداوند راه حلي داشته باشد كه ما آن را نميبينيم. زيرا خداوند توانايي انجام هر آنچه را كه ميفرمايد را دارد. واضح است كه چرا خدا ميگويد: «به قتل مرسان.» بنابراين خدا بايد بر اين امر واقف باشد كه اگر زني براي تامين نيازهاي خود به او روي ميآورد، او به طور قطع قادر است در عين حال پاسخگوي نيازهاي آن زن و آن كودك باشد.

اين جزو صفات و سيرت خداوند است تا به تمامي كساني كه به او روي ميآورند و از او اطاعت ميكنند پاسخ دهد. «خداوند جميع افتادگان را تاييد ميكند و خم شدگان را برميخيزاند. چشمان همگان منتظر تو ميباشد و تو طعام ايشان را در موسمش ميدهي. دست خويش را باز ميكني و آرزوي همة زندگان را سير مينمايي. خداوند عادل است در جميع طريق هاي خود و رحيم است در كل اعمال خويش.» (مزمور 145 : 14 - 17) خداوند به تمامي كساني كه براي رفع نيازهاي خود به او روي ميآورند وعده ميدهد كه نيازهايشان را رفع كند.

اطلاعات ديگري در خصوص سقط جنين

اطلاعات موجود دربارة سقط جنين شايد به اين موضوع اشاره نكند، ولي اين را ملاحظه كنيد: «خداوند نزديك است به آناني كه او را ميخوانند، به آناني كه او را به راستي ميخوانند. آرزوي ترسندگان خود را بجا ميآورد.» (مزمور 145 : 18 - 19) ترسندگان خود؟ اين به معناي احترام گذاشتن به خداوند است. كساني كه از خدا ميترسند اشخاصي هستند كه خداوندي خدا را بر زندگي خويش و همچنين بر زندگي كودك خود تصديق ميكنند. ما خدا نيستيم، اوست كه خداست. «آرزوي ترسندگان خود را بجا ميآورد و تضرع ايشان را شنيده، ايشان را نجات ميدهد.»

اگر اين زن طالب پيروي از خدا باشد، آيا خداوند واقعاً دعاي اين زن را خواهد شنيد؟ بله، همينطور است. «از آنرو كه چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهاي او به سوي دعاي ايشان، لكن روي خداوند بر بدكاران است.» (اول پطرس 3 : 12)

آيا انجام دادن كار صحيح دشوار است؟ اگر انجام تمامي وظايف، تمامي تقلاها، و تمامي مسئوليتهاي زندگي آينده منحصراً بر دوش آن زن قرار داشت، در اينصورت انجام دادن آنچه صحيح است به نظر غير ممكن ميآمد. در اينصورت مثل اين ميماند كه آن زن واقعاً تنهاست. ولي خدا ميفرمايد كه ما تنها نيستيم. ما در اين دنيا منزوي نيستيم. مفروضات بيشماري كه در خصوص سقط جنين وجود دارد از ذكر اين موضوع كه خداوند وجود دارد، اهمال ميورزد. خدا بسيار نيرومند و تواناست. «خدا با متكبران مقاومت ميكند و فروتنان را فيض ميبخشد. پس زير دست زورآور خدا فروتني نماييد تا شما را در وقت معين سرافراز نمايد. تمام انديشة خود را به وي واگذاريد زيرا كه او براي شما فكر ميكند.» (اول پطرس 5 : 5 - 7)

بهترين انتخاب براي سقط جنين

در ميان منازعات و مباحث خسته كننده در خصوص جوانب مثبت و منفي سقط جنين، خداوند حضور دارد و از آن زني كه در تضاد است دعوت ميكند تا به او روي آورد، تا خداوند رحمت و دلسوزي خود را نسبت به تمامي آنچه كه خود به وجود آورده است نشان دهد. در اينجا اطلاعاتي در خصوص سقط جنين وجود دارد كه خداوند مايل است تا آن زن بداند. اگر آن زن اجازه دهد تا خداوند، خداي زندگي اش شود، خدا او را بر خواهد خيزاند و نيازهاي او و كودك وي را برآورده خواهد ساخت.

براي اينكه پي ببريد كه چگونه بايد خدا را به طور شخصي بشناسيد لطفاً به اينجا مراجعه كنيد.

خداوند اغلب نيازهاي ما را از طريق اشخاصي كه مايلند كمك كنند رفع مينمايد. جهت حمايت شدن در طول دوران بارداري خود لطفاً به اين سايتها رجوع كنيد:
    www.pregnancycenters.org
    www.heartbeatinternational.org
    www.birthright.org

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share