جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) قسمت سئوال و جواب آيا داستان آدم و حوا حقيقت دارد؟ آيا آدم و حوا واقعاً وجود داشته اند؟

آيا داستان آدم و حوا حقيقت دارد؟
آيا آدم و حوا واقعاً وجود داشته اند؟

سئوال: «چه گواه و مدركي براي داستان آدم و حوا به عنوان اولين انسانهاي روي كرة زمين وجود دارد؟»

پاسخ ما: از سئوال شما متشكريم. اين سوال خوبي است كه مستلزم دريافت پاسخ خوب ميباشد. مدرك خوبي وجود دارد كه بتوان داستان آدم و حوا را باور كرد... اينكه آنها تاريخي بوده و لذا اولين اشخاص روي زمين بوده اند.

زندگي آدم و حوا

اول اينكه، كتاب پيدايش 1 - 2 آنها را به عنوان اشخاص واقعي معرفي كرده و حتي رويدادهاي مهمي كه در زندگي آنها وجود داشته است را نقل ميكند. دوم، آنها فرزنداني واقعي به دنيا آوردند و فرزندان آنان نيز به نوبة خود همان كار را كردند. (پيدايش 4 - 5) سوم، عبارت «اين است پيدايش...» (براي مثال در پيدايش 6 : 9؛ 10 : 1؛ 11 : 10 و 27؛ 25 : 12 و 19) كه توسط موسي براي ثبت تاريخ دوران بعدي در كتاب پيدايش بكار گرفته شده است، در شرح حال خلقت (2 : 4) و شرح حال آدم و حوا و نسل آنان نيز ظاهر ميشود. چهارم، بعدها شرح وقايع در عهد عتيق، آدم را در ابتداي فهرست قرار ميدهد. (پيدايش 5 : 1؛ اول تواريخ 1 : 1) پنجم، عهد جديد آدم را در ابتداي فهرست اجداد واقعي عيسي قرار ميدهد. (لوقا 2 : 38) ششم، عيسي از زندگي آدم و حوا به عنوان اولين انسانهاي «مذكر و مونث» كه اتحاد فيزيكي را پايه و اساس ازدواج خود قرار دادند ياد ميكند. (متي 19 : 4)

داستان آدم و حوا

هفتم، كتاب روميان اظهار ميدارد كه مرگ واقعي به وسيلة «يك مرد» واقعي، يعني آدم، وارد جهان شد. (روميان 5 : 12) هشتم، مقايسة بين آدم (يعني «اولين آدم») با مسيح (يعني «آخرين آدم») در اول قرنتيان 15 : 45 معلوم ميسازد كه آدم به عنوان يك شخص واقعي و تاريخي شناخته شده بود.

نهم، اعلام پولس مبني بر اينكه «آدم اول ساخته شد و بعد حوا» (اول تيموتاؤس 2 : 13 - 14) نشان ميدهد كه او در مورد اشخاصي واقعي صحبت ميكند. دهم، منطقاً نيز بايستي دو انسان واقعي وجود ميداشت، مذكر و مونث، در غير اينصورت نسل بشر به هيچ وجه نميتوانست تكثير يابد. كتاب مقدس اين زوج واقعي را «آدم و حوا» مينامد و هيچ دليلي وجود ندارد كه ترديد كنيم آنها واقعاً وجود داشته اند.

آنچه در شرح پيدايش ميخوانيم با فرضية طولاني تكامل تناقض دارد. در پيدايش ميخوانيم كه خداوند آدم را از خاك زمين سرشت و آدم از تكامل حيوانات به وجود نيامد. (پيدايش 2 : 7) پيدايش از خلقت مستقيم و آني آدم با فرمان خدا سخن ميگويد، و نه از يك پيشرفت تدريجي و طبيعي طولاني مدت. (پيدايش 1 : 1، 3، 6، 9، 21 و 27) خداوند حوا را از آدم خلق نمود؛ حوا به طور جداگانه تكامل نيافت. آدم موجود هوشمندي بود كه ميتوانست به يك زبان تكلم كند، مطالعه نمايد، حيوانات را نامگذاري كند و مشغول فعاليتهايي شود كه به ادامة بقا مربوط ميشد. آدم يك نيمه - ميمون نادان نبود.

 

+ آیا سئوالی دارید؟
+ چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟