×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

در ايام آخر (انقضاي عالم) چه اتفاقي خواهد افتاد؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «من دوست دارم دربارة آخر زمان مطالب بيشتري بدانم، چيزهايي در رابطه با ربوده شدن.»

پاسخ ما: از سئوال شما متشكريم. ايام آخر موضوع بسيار مهمي در كتاب مقدس است. اين موضوع در بسياري از كتب نبوتي عهد عتيق (از اشعيا تا ملاكي) عنوان شده است. در عهد جديد، عبارات عمده در خصوص ايام آخر در متي 24 : 4 - 44، مرقس 13 : 5 - 33، لوقا 17 : 20 - 37، لوقا 21 : 8 - 36، اول تسالونيكيان 4 : 14 - 5 : 3، دوم تسالونيكيان 1 : 6 - 2 : 12، دوم پطرس 3 : 3 - 12 و مكاشفه نوشته شده است.

خلاصه اي از سخنان عيسي در متي 24 نشان ميدهد كه ايام آخر موارد ذيل را در بر خواهد داشت:

 • جنگها و اخبار جنگها
 • قومي با قومي و مملكتي با مملكتي مقاومت خواهند نمود
 • قحطيها و زلزله ها
 • انبياي كذبه در نام عيسي ظاهر خواهند شد
 • بسياري به وسيلة انبياي كذبه گمراه خواهند شد
 • انبياي كذبه علامتها و معجزات خواهند كرد
 • شكنجة ايمانداران حقيقي
 • محبت مردم نسبت به خدا كم خواهد شد
 • بشارت ملكوت در تمام عالم موعظه خواهد شد
 • «مكروه ويراني» (يك رهبر جهاني كه خود را در مقام خدا معرفي ميكند)
 • مصيبت عظيم
 • دگرگوني در خورشيد، ماه و ستارگان
 • پيروان حقيقي عيسي دور او جمع خواهند شد
 • بازگشت عيسي
 • داوري عيسي بر مردم روي زمين

در ارتباط با «ربوده شدن»، رويدادي كه در طي آن پيروان حقيقي عيسي در آسمان او را ملاقات خواهند كرد، بعضي از متنهايي كه در كتاب مقدس وجود دارند عبارتند از: متي 24 : 31، مرقس 13 : 27، اول قرنتيان 15 : 51 - 52، اول تسالونيكيان 4 : 16 - 17، و دوم تسالونيكيان 2 : 1 - 4.

همچنين بايستي به اين نكته اشاره كرد كه روزهاي آخر چگونه مشخص خواهند شد. به ما گفته شده است:

«در ايام آخر زمانهاي سخت پديد خواهد آمد، زيرا كه مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متكبر و بدگو و نامطيع والدين و ناسپاس و ناپاك و بي الفت و كينه دل و غيبتگو و ناپرهيز و بيمروت و متنفر از نيكويي و خيانتكار و تندمزاج و مغرور كه عشرت را بيشتر از خدا دوست ميدارند.» (دوم تيموتاؤس 3 : 1 - 4)

ايام آخر اساساً در رابطه با بازگشت عيسي و داوري انسانها و جهان ميباشد. از اينرو، در حقيقت، شناختن عيسي مهمترين چيزي است كه بايستي دربارة ايام آخر درك نمود.

اگر مايل هستيد در خصوص اين موضوع بيشتر بدانيد، شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد و يا تحقيق خود را با مطالعة بخشي از كتاب مقدس كه «انجيل يوحنا» ناميده ميشود آغاز كنيد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share