×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

راجع به تمام بدیها و شرارتی که بنام خدا انجام میشود چه میتوان گفت؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «چرا كتاب مقدس ميگويد: «تو كسي را هلاك نخواهي كرد.» اما بيشترين تعداد مردمي كه مرده اند به خاطر نام خدا بوده است، و نام خدا بيش از هر دليل ديگري باعث كشته شدن مردم شده است؟»

پاسخ ما: مردم در نام خدا و عيسي دست به هر عملي ميزنند كه خدا در اين خصوص فرماني نداده، خواستار آن نبوده، تصويب نكرده و ارادة او نبوده است.

مردم هر كاري را كه مايلند انجام ميدهند و بعد به دنبال راه هايي ميگردند تا آن اعمال را به گونهاي توجيه كنند.

خدا خوب ميداند كه به هر كسي گفته است چه كاري را انجام دهد و چه كاري را انجام ندهد، و در آخر خداوند آشكار خواهد ساخت كه چه اعمالي مطابق با ارادة او انجام شده اند و چه اعمالي مطابق با ارادة خود شخص و اميال، هوسها، طمعها و كينه توزيهاي شخصي او به انجام رسيدهاند.

نميتوان از اعمال مردم استفاده نمود تا صرفاً توجيه و دستاويزي براي رد كردن خدا باشد. خدا اين عذر را نخواهد پذيرفت. خدا نيكو، كامل، عادل، رحيم، بامحبت و منصف است. اگر كسي برخلاف ارادة خدا، اما در نام او كاري انجام دهد ما نميتوانيم خدا را در اين بين مقصر بدانيم. در انتها خدا اين اجازه را به ما نخواهد داد.

عاقبت هر شخص بايد به خدا پاسخگو باشد و ديگر جايي براي عذر و بهانه و توجيه شخصي نخواهد بود. از دو حالت خارج نيست، يا ما خدا را جستجو كرده و اجازه داده ايم خدا ما را دگرگون سازد و يا اجازه نداده ايم.

خدا هر شخصي را منصفانه داوري خواهد نمود، و او نيتها و انگيزه هاي قلبي هر شخص را داوري خواهد كرد.

از كتاب مقدس...

«هر راه انسان در نظر خودش راست است، اما خداوند دلها را ميآزمايد.» (امثال 21 : 2)

«خداوند مرد عادل را امتحان ميكند؛ و اما از شرير و ظلم دوست، جان او نفرت ميدارد.» (مزمور 11 : 5)

«لهذا پيش از وقت به چيزي حكم مكنيد تا خداوند بيايد كه خفاياي ظلمت را روشن خواهد كرد و نيتهاي دلها را به ظهور خواهد آورد.» (اول قرنتيان 4 : 5)

«و او ربع مسكون را به عدالت داوري خواهد كرد، و امتها را به راستي داد خواهد داد.» (مزمور 9 : 8)

«به حضور خداوند زيرا به داوري جهان ميآيد. ربع مسكون را به انصاف داوري خواهد كرد و قومها را به راستي.» (مزمور 98 : 9)

«بلكه مسكينان را به عدالت داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين به راستي حكم خواهد نمود. و جهان را به عصاي دهان خويش زده، شريران را به نفخة لبهاي خود خواهد كشت.» (اشعيا 11 : 4)

عيسي به ايشان گفت: «شما هستيد كه خود را پيش مردم عادل مينماييد، ليكن خدا عارف دلهاي شماست. زيرا كه آنچه نزد انسان مرغوب است، نزد خدا مكروه است.» (لوقا 16 : 15)

«زيرا كلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشير دودم و فرورونده تا جدا كند نفس و روح و مفاصل و مغز را و مميز افكار و نيتهاي قلب است.» (عبرانيان 4 : 12)

«آنگاه همة كليساها خواهند دانست كه منم امتحان كنندة جگرها و قلوب و هر يكي از شما را برحسب اعمالش خواهم داد.» (مكاشفه 2 : 23)

«و ديدم تختي بزرگ و سفيد و كسي را بر آن نشسته كه از روي وي آسمان و زمين گريخت و براي آنها جايي يافت نشد. و مردگان را خرد و بزرگ ديدم كه پيش تخت ايستاده بودند؛ و دفترها را گشودند. پس دفتري ديگر گشوده شد كه دفتر حيات است و بر مردگان داوري شد، بحسب اعمال ايشان از آنچه در دفترها مكتوب است. و دريا مردگاني را كه در آن بودند باز داد؛ و موت و عالم اموات مردگاني را كه در آنها بودند باز دادند؛ و هر يكي بحسب اعمالش حكم يافت.» (مكاشفه 20 : 11 - 13)

جهت دانستن اينكه چگونه بايد رابطة خود را با خدا شروع كنيد، لطفاً شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share