×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند

شروع رابطه شخصی با خداوند

بسیار عالی است که شما عیسی را در قلب خود پذیرفته اید.

لطفأ تصمیم خود مبنی براینکه عیسی مسیح را در قلب خود پذیرفته اید را بوسیله ایمیل بما اطلاع دهید تا بتوانیم راههای دیگری که بتواند به رشد شما کمک کند را برایتان بوسیله ایمیل بفرستیم. لطفأ بما ایمیل بزنید.