×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

بهشت چگونه جايي است؟ آيا واقعاً بهشت وجود دارد؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

پرسش: «آيا واقعاً بهشت وجود دارد؟ بهشت چگونه جايي است و كجاست؟ آيا در آنجا تمامي خويشاوندان و دوستان خود را كه از اين دنيا رفته اند را خواهم ديد؟

پاسخ ما: بله، بهشت واقعاً وجود دارد.

آنچه اغلب مردم آن را «بهشت» مينامند در حقيقت يك شهر ابدي است كه كتاب مقدس آن را «اورشليم جديد» ميخواند. (مكاشفه 21 : 2) آن شهر ابدي اينگونه توصيف شده است:

«اينك خيمة خدا با آدميان است و با ايشان ساكن خواهد بود و ايشان قومهاي او خواهند بود و خود خدا با ايشان خداي ايشان خواهد بود. و خدا هر اشكي را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد ديگر رو نخواهد نمود زيرا كه چيزهاي اول درگذشت. و آن تخت نشين گفت: "الحال همه چيز را نو ميسازم."» (مكاشفه 21 : 3 - 5)

اورشليم جديد خانة ابدي مردم خدا خواهد بود. دربارة اين مكان كتاب مقدس ميفرمايد: «و چيزي ناپاك يا كسي كه مرتكب عمل زشت يا دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر آناني كه در دفتر حيات بره مكتوبند.» (مكاشفه 21 : 27)

به ما گفته ميشود كه انسانها جسماً از مردگان قيام خواهند كرد و در مقابل تخت داوري عيسي خواهند ايستاد. (مكاشفه 20 : 11 - 13) اگرچه در آغاز عيسي به عنوان نجات دهنده به جهان آمد، اما اينك به عنوان يك قاضي بر تخت خواهد نشست. كساني كه نامشان در دفتر حيات مكتوب يافت نشود به درياچة آتش افكنده خواهند شد. (مكاشفه 20 : 14 - 15)

اين عقيده كه همه به بهشت خواهند رفت و خويشاوندان خود را در آنجا خواهند ديد به هيچ عنوان يك عقيدة كتاب مقدسي نيست. عيسي فرمود تنها كساني كه به او ايمان آورند حيات را خواهند يافت، زيرا «هيچكس نزد پدر جز به وسيلة من نميآيد.» (يوحنا 14 : 6) در مكاشفه 7 : 9 به ما گفته ميشود كه در بهشت گروهي عظيم از مردم كه هيچكس ايشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبيله و قوم و زبان به دليل ايماني كه به عيسي دارند حيات ابدي خواهند داشت. كساني كه عيسي را قبول نكرده اند با وي همراه نخواهند بود.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share