×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

از كجا بدانيم كه عيسي واقعاً زندگي كرده است؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «آيا نوشته هاي تاريخي به غير از كتاب مقدس وجود دارد تا ثابت كند كه عيسي واقعاً زندگي كرده است؟»

پاسخ ما: بله. كرنليوس تاسيتوس (55 - 120 ميلادي) به عنوان بزرگترين مورخ روم باستان شناخته شده بود. او دربارة امپراتور «نرون» نوشت. نرون كساني را كه به لفظ عام مسيحيان ناميده ميشدند و به خاطر شرارتهاي خود به شدت مورد تنفر بودند، به طرق خاصي به سختي شكنجه ميكرد. كريستوس [مسيح] بنيانگذار اين نام، به وسيلة پنطيوس پيلاطس، يكي از زمامداران در زمان سلطنت امپراتور طيباريوس، به مرگ محكوم شد: اين خرافات شرم آور و مضر براي مدتي سركوب گرديد اما بار ديگر شايع شد نه تنها در يهوديه، جايي كه اين شرارت سرچشمه گرفت، بلكه در سرتاسر شهر روم. (كتاب تاريخچه جلد 15 صفحه 44، به نقل از كتاب «شواهد جديد مسيحيت و راي دادگاه» به نوشتة جاش مك داول. براي منابع تاريخي ديگر به اين كتاب مراجعه كنيد.)

همچنين فلاويوس يوسفوس (38 - 100 ميلادي)، تاريخ نويس يهودي، در كتاب خود به نام «دوران باستان يهوديان» دربارة عيسي مطالبي نوشت. او نوشت كه عيسي مردي حكيم بود كه كارهاي بزرگ و برجستة عجيبي انجام داد، به مردم زيادي تعليم داد و موفق شد تا پيرواني از ميان يهوديان و يونانيان پيدا كند، باور بر اين بود كه عيسي همان مسيحاي موعود است. او به وسيلة رهبران يهودي متهم شد و به وسيلة پيلاطس محكوم به اعدام گرديد و اينگونه ميپندارند كه او از مردگان قيام كرده است. (كتاب «عيسي در زير آتش» به نوشتة مايكل جي. ويلكينز و جي. پي. مورلند، انتشارات زوندروان.)

وجود عيسي نه تنها به وسيلة يوسفوس و تاسيتوس به ثبت رسيده است، بلكه نويسندگاني كهن همچون سويتونيوس، تالوس، پليني جوان و لوسيان نيز دربارة عيسي مطالبي نوشته اند. با استناد به تلمود (مجموعه قوانين شرعي و عرفي يهود)، ما ميخوانيم كه عيسي در نتيجة نكاح به دنيا آمد، شاگرداني جمع كرد، ادعاهايي كفرآميز دربارة خود كرد و معجزاتي به جا آورد، اما اين معجزات به سحر و جادوگري نسبت داده شده است و نه به خداوند.

بدينسان تاريخ نويسان، صرفنظر از اينكه دربارة عيسي نظري مساعد و يا نامساعد داشته اند، دربارة او مطالبي نگاشته اند. همچنين دربارة مسيحيان اوليه نوشته هاي تاريخي بيشماري وجود دارد.

يادداشت: بسياري از مردم نوعي منبع دروني در خود دارند كه وجود عيسي را چه در گذشته و چه در زمان حال تاييد ميكند. كتاب مقدس ميفرمايد: «روح راستي كه از پدر صادر ميگردد، او بر عيسي شهادت خواهد داد» (يوحنا 15 : 26) و دربارة خويش جهان را متقاعد خواهد ساخت (يوحنا 16 : 8 - 11). بنابراين اين امكان وجود دارد كه كسي بدون دستيابي به نوشته هاي تاريخي كهن و يا دستيابي به كتاب مقدس ايمان بياورد كه عيسي واقعي بوده است. شخص ميتواند از منبع ديگري دربارة عيسي بشنود، و خدا قادر است از طريق روح خود آن را تاييد نمايد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share