جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) قسمت سئوال و جواب آيا عيسي خداست؟

آيا عيسي خداست؟

سئوال: «چطور ممكن است عيسي در آن واحد هم خدا بوده باشد و هم انسان؟»

پاسخ ما: خدا ميتوانست انسان شود، به همان دليلي كه عيسي ميتوانست معجزاتي به جا آورد و به همان دليلي كه خدا ميتوانست جهان هستي را از هيچ به وجود آورد: يعني خدا هر كاري را كه مايل باشد قادر است انجام دهد. هر آنچه كه با ذات خداوند مغايرت نداشته باشد امكان انجامش وجود دارد، و تنها به وسيلة خدا. «نزد خدا همه چيز ممكن است.» (متي 19 : 26)

سالها قبل از اينكه خداوند بصورت عيساي ناصري به جهان بيايد، او آمدن خود را اعلام نمود (پيشگوييهاي موجود در عهد عتيق). سپس زماني كه او آمد دقيقاً به ما گفت كه او كيست. براي مثال، «پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من هستم.» (يوحنا 8 : 58)، «من و پدر يك هستيم.» (يوحنا 10 : 30) و «كسي كه مرا ديد پدر را ديده است.» (يوحنا 14 : 9) براي اينكه موضوع را بهتر توضيح دهد، عيسي معجزاتي به جاي آورد كه هيچ انساني انجام نداده است و در راس اين معجزات قيام وي از مردگان بود.

ما ميتوانيم عيسي را خداي نامرئي بدانيم كه شكلي مرئي بر خود گرفت. او اين كار را كرد تا محبت خويش را با ما در ميان بگذارد، تا راه رسيدن به سوي خود را به ما نشان دهد و بگويد چگونه ميتوانيم براي خدا كاري انجام دهيم، و نهايتاً راهي براي رسيدن به خود مهيا سازد. عيسي اجازه داد تا به خاطر آمرزش گناهان ما، او را به مرگ محكوم كرده و مصلوبش كنند تا اين راه براي ما مهيا شود. كتاب مقدس ميفرمايد: «ليكن خود را خالي كرده، صورت غلام را پذيرفت و در شباهت مردمان شد؛ و چون در شكل انسان يافت شد، خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلكه تا به موت صليب مطيع گرديد.» (فيليپيان 2 : 7 - 8)

در عيسي، خداي متعال خويشتن را «غيرمتعال» ساخت تا بتواند به جاي ما بميرد، به عنوان يك پل، تا ما بتوانيم به او برسيم. در اينجا به طرق ديگري كه كتاب مقدس خدا را توصيف ميكند اشاره شده است...

«در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود... و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد.» (يوحنا 1 : 1 و 14)

«و او [عيسي] صورت خداي ناديده است.» (كولسيان 1 : 15)

«كه در وي [عيسي] از جهت جسم، تمامي پري الوهيت ساكن است.» (كولسيان 2 : 9)

«كه فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده.» (عبرانيان 1 : 3)

 

+ آیا سئوالی دارید؟
+ چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟