×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

روح القدس كيست؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

پرسش: «روح القدس كيست يا چيست؟ من اين نام/ عبارت را چند جا در سايت شما ديده ام.»

پاسخ ما: روح القدس شخصي واقعي است كه پس از قيام مسيح و صعود وي به بهشت، آمد و در درون پيروان حقيقي عيسي ساكن گرديد. (اعمال رسولان 2) عيسي به شاگردان خود فرمود . . .

«و من از پدر سوال ميكنم و تسلي دهنده اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند، يعني روح راستي كه جهان نميتواند او را قبول كند زيرا كه او را نميبيند و نميشناسد و اما شما او را ميشناسيد، زيرا كه با شما ميماند و در شما خواهد بود. شما را يتيم نميگذارم نزد شما ميآيم.» (يوحنا 14 : 16 - 18)

روح القدس سايه اي مبهم و آسماني نيست و نه نيرويي كه فاقد شخصيت باشد. روح القدس شخصي است كه از همه لحاظ با خداي پدر و خداي پسر برابر است. روح القدس به عنوان سومين عضو الوهيت مطرح شده است. عيسي به شاگردان فرمود . . .

«تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من داده شده است. پس رفته، همة امتها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد. و ايشان را تعليم دهيد كه همة اموري را كه به شما حكم كرده ام حفظ كنند. و اينك من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما ميباشم.» (متي 28 : 18 - 20)

خدا، پدر، پسر و روح القدس است. تمامي صفات خدايي كه به پدر و پسر نسبت داده شده، به طور يكسان به روح القدس نيز نسبت داده شده است. زماني كه يك نفر با ايمان آوردن و پذيرفتن مسيح تولد تازه مييابد (يوحنا 1 : 12 - 13؛ يوحنا 3 : 3 - 21)، خداوند از طريق روح القدس در درون آن شخص ساكن ميگردد (اول قرنتيان 3 : 16). روح القدس داراي فهم و خرد (اول قرنتيان 2 : 11)، احساسات (روميان 15 : 30)، و اراده (اول قرنتيان 12 : 11) ميباشد.

يكي از وظايف عمده اي كه روح القدس بر عهده دارد، «شهادت» دادن دربارة عيسي است (يوحنا 15 : 26 و 16 : 14). روح القدس با قلب مردم در مورد حقيقت عيسي مسيح سخن ميگويد. همچنين روح القدس به عنوان يك معلم براي مسيحيان عمل مينمايد (اول قرنتيان 2 : 9 - 14). روح القدس اراده و حقيقت خداوند را براي يك مسيحي آشكار ميسازد. عيسي به شاگردان خود فرمود . . .

«ليكن تسليدهنده يعني روحالقدس كه پدر او را به اسم من ميفرستد، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد.» (يوحنا 14 : 26)

«و ليكن چون او يعني روح راستي آيد، شما را به جميع راستي هدايت خواهد كرد زيرا كه از خود تكلم نميكند بلكه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما خبر خواهد داد.» (يوحنا 16 : 13)

روح القدس به منظور ساكن شدن در درون كساني فرستاده شد كه به عيسي ايمان دارند تا به اين وسيله شخصيت خداوند در زندگي يك ايماندار تجلي يابد. روح القدس محبت، خوشي، آرامش، حلم، مهرباني، نيكويي، وفاداري، لطافت و خويشتنداري را در زندگي ما بنا مينمايد، كاري كه به تنهايي از عهدة انجام آن بر نميآييم (غلاطيان 5 : 22 - 23). بجاي اينكه سعي كنيم با تلاشهاي خود بامحبت، صبور و مهربان باشيم، خداوند از ما ميخواهد تا به او تكيه كنيم تا اين خصوصيات را در زندگي ما به وجود آورد. همچنين به ايمانداران گفته شده است تا در راه روح القدس سلوك نمايند (غلاطيان 5 : 25) و از روح القدس پر شوند (افسسيان 5 : 18). روح القدس به ايمانداران قدرت ميبخشد تا بتوانند وظايف و خدمت خود را به گونه اي انجام دهند تا باعث رشد روحاني روزافزون آنها شود. (روميان 12؛ اول قرنتيان 12؛ افسسيان 4)

روح القدس در زندگي غير ايمانداران نيز نقش مهمي دارد. روح القدس قلب مردم را ملزم ميسازد تا حقايق خدا را بپذيرند كه: همة ما تا چه اندازه گناهكار و محتاج بخشش خدا ميباشيم؛ عيسي چقدر نيكو است؛ اينكه عيسي حاضر شد تا به خاطر گناهان ما و به جاي ما بميرد، و داوري خداوند در مورد جهان و كساني كه او را نميشناسند، وجود دارد. (يوحنا 16 : 8 - 11) روح القدس ميكوشد تا قلب و افكار ما را بيدار كند و از ما ميخواهد تا توبه كرده و براي درخواست بخشش و به دست آوردن حيات جديد به خداوند روي آوريم.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share