×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

«كتاب مقدس الهام شده است» چه مفهومي دارد؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «كتاب مقدس الهام شده است» چه مفهومي دارد؟ (آنگونه كه كتاب مقدس مدعي است)

پاسخ ما: همانطور كه يك كارفرما انجام كار را به كارمند خود، چه زن و چه مرد محول ميكند، خدا نيز در طول تاريخ، نوشتن مطالب را به اشخاص گوناگون محول نمود تا تاثيرات متقابل خدا با مردم را نگاشته و ثبت كنند و به اين وسيله پيام نجات بخش او به تمامي نقاط كرة زمين برسد.

موسي پنج كتاب اول از كتاب مقدس را نوشت و آنچه را كه در آن دوره از زمان اتفاق افتاد به ثبت رسانيد. اشعيا آنچه كه خداوند به او گفت تا به مردم اسرائيل بگويد را نگاشت. ارميا تمامي رويدادهايي را نوشت كه نتيجة صحبتهاي وي با مردم اسرائيل بود، و همچنين عكس العملهاي آنان در مقابل اين پيامها را به رشتة تحرير در آورد. متي، مرقس، لوقا و يوحنا دربارة جزئيات زندگي عيسي و سخنان او نوشتند و غيره.

روي هم رفته 40 نويسندة مختلف، در طول يك دورة بسيار طولاني (1500 سال)، و از مناطق مختلف جغرافيايي نويسندگان آن بوده اند. اما توصيف آنان از خدا و پيام آنها دربارة اينكه چگونه ميتوانيم خدا را بشناسيم يكسان است. به معناي تحت اللفظي الهام شده يعني دميده شده به وسيلة خدا، و يا از جانب روح خدا. خدا به طور كامل در اين كار دخالت داشته است. مانند يك كار شريكي بين دو نويسنده (خدا نويسندة اصلي است و سپس هر كدام از نويسندگاني كه انسان بودند). خداوند در خصوص آنچه كه بايد نويسندگان ميگفتند، مينوشتند و مي گنجاندند آنان را هدايت ميكرد. اگرچه خداوند از طريق آنان كار ميكرد اما در اغلب نوشته ها سبك و برجستگي نگارش منحصر به فرد هر كدام از نويسندگان آشكار است. به عنوان مثال نويسندگان اناجيل (كه زندگي و سخنان عيسي را به ثبت رساندهاند)، متي، مرقس، لوقا و يوحنا بودهاند. همگي آنها اعمال و سخنان عيسي را ذكر كرده اند، اما در عين حال هر كدام بر موضوعي متفاوت تاكيد داشته است. يوحنا زمان بيشتري را به اين اختصاص داد تا آنچه را كه عيسي دربارة الوهيت خويش گفته بود به نگارش در آورد. متي و لوقا زمان بيشتري را اختصاص دادند تا پيرامون شرايط موجود هنگام تولد عيسي مطالبي بنويسند. مرقس تنها خلاصه اي اجمالي از زندگي عيسي را نوشته است.

در اينجا مطالبي را از كتاب مقدس ميبينيد كه نشان ميدهد نويسندگاني كه انسان بودند در خصوص نوشته هايشان به وسيلة خدا هدايت شده اند:

و خداوند به موسي گفت: «اين سخنان را تو بنويس، زيرا كه به حسب اين سخنان، عهد با تو و با اسرائيل بسته ام.» (خروج 34 : 27)

و در سال چهارم يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا واقع شد كه اين كلام از جانب خداوند بر ارميا نازل شده، گفت: «طوماري براي خود گرفته، تمامي سخناني را كه من دربارة اسرائيل و يهودا و همة امتها به تو گفتم از روزي كه به تو تكلم نمودم يعني از ايام يوشيا تا امروز در آن بنويس.» (ارميا 36 : 1 - 2)

«الآن بيا و اين را در نزد ايشان بر لوحي بنويس و بر طوماري مرقوم ساز تا براي ايام آينده تا ابدالآباد بماند.» (اشعيا 30 : 8)

و چون او [عيسي] را ديدم، مثل مرده پيش پايهايش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده، گفت: «ترسان مباش! من هستم اول و آخر و زنده؛ و مرده شدم و اينك تا ابدالآباد زنده هستم و كليدهاي موت و عالم اموات نزد من است. پس بنويس چيزهايي را كه ديدي و چيزهايي كه هستند و چيزهايي را كه بعد از اين خواهند شد.» (مكاشفه 1 : 17 - 19)

«از آن جهت كه بسياري دست خود را دراز كردند به سوي تاليف حكايت آن اموري كه نزد ما به اتمام رسيد، چنانچه آناني كه از ابتدا نظارگان و خادمان كلام بودند به ما رسانيدند، من نيز مصلحت چنان ديدم كه همه را منالبدايه به تدقيق در پي رفته، به ترتيب به تو بنويسم اي تيوفلس عزيز، تا صحت آن كلامي كه در آن تعليم يافته اي را دريابي.» (لوقا 1 : 1 - 4)

«و عيسي معجزات ديگر بسيار نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته نشد. ليكن اينقدر نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسي، مسيح و پسر خدا است و تا ايمان آورده، به اسم او حيات يابيد.» (يوحنا 20 : 30 - 31)

«... كتب مقدس را دانسته اي كه ميتواند تو را حكمت آموزد براي نجات به وسيلة ايماني كه بر مسيح عيسي است. تمامي كتب از [الهام خداست] و به جهت تعليم و تنبيه و اصلاح و تربيت در عدالت مفيد است، تا مرد خدا كامل و به جهت هر عمل نيكو آراسته بشود.» (دوم تيموتاؤس 3 : 15 - 17)

«و اين را نخست بدانيد كه هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نبي نيست. زيرا كه نبوت به ارادة انسان هرگز آورده نشد، بلكه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.» (دوم پطرس 1 : 20 - 21)

او [عيسي] به ايشان گفت: «اي بي فهمان و سست دلان از ايمان آوردن به آنچه انبيا گفته اند. آيا نميبايست كه مسيح اين زحمات را بيند تا به جلال خود برسد؟» پس از موسي و ساير انبيا شروع كرده، اخبار خود را در تمام كتب براي ايشان شرح فرمود. (لوقا 24 : 25 - 27)

او [عيسي] به ايشان گفت: «همين است سخناني كه وقتي با شما بودم گفتم ضروري است كه آنچه در تورات موسي و صحف انبيا و زبور دربارة من مكتوب است به انجام رسد.» و در آن وقت ذهن ايشان را روشن كرد تا كتب را بفهمند. (لوقا 24 : 44 - 45)

مطالعة اطلاعات ذيل در اين رابطه مفيد خواهد بود: چرا ميتوانيد كتاب مقدس را باور كنيد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share