×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

آيا معجزات موجود در كتاب مقدس واقعاً اتفاق افتاده است؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «دربارة معجزات چه ميگوييد؟ مطمئناً شما باور نداريد معجزاتي كه در كتاب مقدس ذكر شده است عملاً اتفاق افتاده اند؟»

پاسخ ما: اگر خدايي وجود دارد، پس معجزات امكان پذير است. اگر خدايي هست كه ميخواهد توجه ما را نسبت به خود جلب كند، در اينصورت معجزات منطقي هستند.

اگر توجه كنيد ميبينيد كه معجزاتي كه در كتاب مقدس وجود دارند در راستاي خدمت به كسي انجام شده اند: درياي سرخ از وسط شكافت تا به مردم اسرائيل اجازه دهد از زمين خشك عبور كنند، شخص نابينايي بينايي خود را به دست آورد، طوفاني فرو نشانده شد تا ايمان شاگردان افزوده گردد؛ و غيره. خدا صرفاً براي خودنمايي معجزات را به جاي نميآورد؛ بلكه معجزات بخشي از خدمت دلسوزانة او به مردم است. نشانه هايي كه عيسي در كتاب مقدس به ثبت رسانيد نيز به منزلة هدفي براي تعاليم وي بود... تبديل آب به شراب، نابيناياني كه بينايي يافتند، خوراك دادن با نان، راه رفتن بر روي آب، و غيره.

عيسي بر اين موضوع تكيه داشت كه معجزاتي را كه به جا ميآورد به منظور ثابت كردن سخنانش ميباشد. و از طريق سخنان خود، اين را ميگفت كه او خود، خدا است.

ما نميبايست در ارتباط با مطالب حيرت آوري كه در كتاب مقدس ميبينيم شگفت زده شويم. با خدا هر چيزي امكانپذير است. او خالق همه چيز است و قادر است آنها را از هيچ خلق نمايد. او قادر است هر آنچه را كه قبلاً وجود نداشته است به وجود آورد. خدا قادر است كاري كند كه يك زن 90 سالة نازا فرزندي به دنيا آورد، و يا باكره اي جوان قابليت آن را پيدا كند تا حامله شود. انجام هيچ كاري براي خداوند لايزال دشوار نيست.

«مگر هيچ امري نزد خداوند مشكل است؟» (پيدايش 18 : 14)

«خداي ما در آسمانها است. آنچه را كه اراده نمود، به عمل آورده است.» (مزمور 115 : 3)

«خدا هستم و نظير من ني. آخر را از ابتدا و آنچه را كه واقع نشده از قديم بيان ميكنم و ميگويم كه ارادة من برقرار خواهد ماند و تمامي مسرت خويش را بجا خواهم آورد.» (اشعيا 46 : 10)

«نزد خدا همه چيز ممكن است.» (متي 19 : 26)

«زيرا نزد خدا هيچ امري محال نيست.» (لوقا 1 : 37)

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share