جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) قسمت سئوال و جواب چگونه ممكن است خدايي اينچنين با محبت مردم را به جهنم بفرستد؟

چگونه ممكن است خدايي اينچنين با محبت مردم را به جهنم بفرستد؟

پرسش: «من سعي ميكنم اين موضوع را بفهمم كه چگونه خدايي كه محبت است ميتواند مردم را به جهنم بفرستد. چه تفكري در وراي رفتن به جهنم نهفته است؟»

پاسخ ما: در اينجا چيزهايي را كه بايد در نظر بگيريد خواهيد خواند:

(1) خدا به تمامي مردم به اندازة كافي شواهدي ارائه كرده است تا بدانند كه او وجود دارد.

  • «چونكه آنچه از خدا ميتوان شناخت، در ايشان ظاهر است زيرا خدا آن را بر ايشان [مردمان] ظاهر كرده است. زيرا كه چيزهاي ناديدة او يعني قوت سرمدي و الوهيتش از حين آفرينش عالم به وسيلة كارهاي او فهميده و ديده ميشود تا ايشان را عذري نباشد.» (روميان 1 : 19 - 20)

  • «آسمان جلال خدا را بيان ميكند و فلك از عمل دست هايش خبر ميدهد.» (مزمور 19 : 1)

(2) با اين وجود مردم نميخواهند او را بشناسند.

  • «كه ايشان حق خدا را به دروغ مبدل كردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقي كه تا ابدالآباد متبارك است.» (روميان 1 : 25)

  • «احمق در دل خود ميگويد كه خدايي نيست.» (مزمور 14 : 1)

  • «جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يكي از ما به راه خود برگشته بود.» (اشعيا 53 : 6)

  • «خدا از آسمان بر بني آدم نظر انداخت تا ببيند كه فهيم و طالب خدايي هست. همة ايشان مرتد شده، با هم فاسد گرديده اند. نيكوكاري نيست يكي هم ني.» (مزمور 53 : 2 - 3)

  • «در ايام آخر زمانهاي سخت پديد خواهد آمد، زيرا كه مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و لاف زن و متكبر و بدگو و نامطيع والدين و ناسپاس و ناپاك و بي الفت و كينه دل و غيبت گو و ناپرهيز و بيمروت و متنفر از نيكويي و خيانتكار و تندمزاج و مغرور كه عشرت را بيشتر از خدا دوست ميدارند.» (دوم تيموتاؤس 3 : 1 - 4)

(3) بنابراين خداوند چيزي را به مردم ميدهد كه خودشان ميخواهند.

خدا مايل است تا جميع مردم از گناهان خود نجات يافته و حقيقت خدا را بشناسند. (اول تيموتاؤس 2 : 3 - 4) خداوند مايل است تا همه توبه كنند و او را بشناسند. (دوم پطرس 3 : 9) با اين وجود كتاب مقدس همچنان آشكار ميسازد كه خداوند خود را بر مردم تحميل نميكند. خدا اجازه ميدهد كه مردم او را رد كنند، اگرچه او اين را دوست ندارد. خدا محبت است. (اول يوحنا 4 : 16) اما خدا اجازه ميدهد تا انسانها محبت او را رد كرده و در گناهان خود باقي بمانند.

زماني فرا خواهد رسيد كه جميع مردم در مقابل تخت خدا خواهند ايستاد و براي تمامي مردم داوري خواهد بود. (مكاشفه 20 : 11 - 13) هر كس كه نامش در «دفتر حيات» يافت نگردد درون درياچة آتش افكنده خواهد شد. (مكاشفه 20 : 15)

خداوند به مردم اسرائيل گفت: «امروز آسمان و زمين را بر شما شاهد ميآورم كه حيات و موت و بركت و لعنت را پيش روي تو گذاشتم؛ پس حيات را برگزين تا تو با ذريتت زنده بماني.» (تثنيه 30 : 19) به نحوي اين انتخابي است كه پيش روي همة ما است: بركت يا لعنت، زندگي يا مرگ، محبت خدا و يا خشم خدا. به عقيدة بعضيها اين غيرمنطقي است كه خدا در عين حال هم با محبت باشد و هم غضبناك. به هر حال بخش عظيمي از شخصيت خداوند فراتر از قوة ادراك ما است. خشم و محبت خدا با همديگر سازگاري دارد حتي اگر ما نتوانيم آن را درك كنيم.

اگر چه ما كاملاً آن را نميفهميم، اما به هر حال اين انتخاب پيش روي ما قرار دارد. حتي در همين لحظه خداوند ميفرمايد كه همة ما سزاوار غضب و داوري او هستيم. عيسي به وضوح فرمود: «زيرا اگر باور نكنيد كه من هستم، در گناهان خود خواهيد مرد.» (يوحنا 8 : 24) اما عيسي به تمامي كساني كه براي دريافت بخشش او به وي روي ميآورند خوش آمد ميگويد، حتي در همين لحظه. بنابراين به جاي اينكه به وسيلة خدا محكوم شويم، ميتوانيم بخشوده شده و با او صلح و آشتي كنيم. عيسي فرمود: «آمين آمين به شما ميگويم هر كه كلام مرا بشنود و به فرستندة من ايمان آورد، حيات جاوداني دارد و در داوري نميآيد، بلكه از موت تا به حيات منتقل گشته است.» (يوحنا 5 : 24). براي دانستن اينكه چگونه بايد رابطة خود را با خدا شروع كنيد و حيات ابدي را به دست آوريد، لطفاً: شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد.

 

+ آیا سئوالی دارید؟
+ چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟