×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
عیسی مسیح؟

كدام عيسي، عيساي واقعي است؟

رسانه ها، هنرمندان و محققين هر كدام «برداشت» منحصر به خود را از عيسي دارند . . . چگونه بايد عيساي واقعي را بشناسيم؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

در دنيا تصاوير متفاوت بسياري از عيسي مسيح به ما نشان داده ميشود. كدام تصوير درست است؟

تصوير عيسي مسيح در تلويزيون

اگر واعظين متعددي را در تلويزيون ببينيد، متوجه خواهيد شد كه قلبهاي آنان كجاست: در كيف پول شما. هميشه تقاضا براي پول شما وجود دارد. اغلب آنان به شما قول ميدهند كه هر چه بيشتر به خدمت آنان كمك مالي كنيد خداوند زندگي شما را از لحاظ مالي بيشتر بركت خواهد داد.

بسياري اين كار را محكوم ميكنند، چون برخلاف پيغام عيسي است. عيسي هرگز درخواست پول نكرد. در واقع او رهبران ديني روزگار خود را به خاطر گرفتن پول از افراد مستمند محكوم ميكرد. زماني كه در معبد آنان را ديد كه مشغول داد و ستد هستند و بر سر مردمي كلاه ميگذارند كه براي عبادت چيزهايي خريداري ميكنند، عملاً با حركتي سريع تمامي ميزها را واژگون ساخت. (چقدر با تصوير حليم و ملايم عيسي متفاوت است!)

پيروان اولية عيسي نيز كساني را كه «با دوره گردي كلام خدا را به خاطر نفع شخصي ميفروختند» محكوم ميكردند. پولس، كه قسمت اعظم عهد جديد را نوشته است، براي امرار معاش چادر ميدوخت تا بتواند كلام خدا را در ميان مردم موعظه كند و «سربار» كسي نباشد.

توانگري مادي هرگز جزو نقشة بازي نبوده است. نقشة بازي اين است كه پيروان عيسي عليرغم وضعيت اقتصادي خود ميتوانند آرامش دروني، شادي، رضايت و . . . داشته باشند.

تصاوير عيسي در هنر

تجسم هنري از ظاهر عيسي مسيح به مدتها بعد از زماني بر ميگردد كه عيسي بر روي زمين قدم نهاد. بنابراين هيچ راهي وجود ندارد تا از آن طريق به طور حتم بدانيم كه عيسي دقيقاً چه شكلي بوده است. مهمتر از اين، به نظر ميرسد كه كتاب مقدس اهميت چنداني براي ظاهر فيزيكي عيسي قائل نيست. اشعيا به ما ميگويد: «او را نه صورتي و نه جمالي ميباشد. و چون او را مينگريم منظري ندارد كه مشتاق او باشيم.» (اشعيا 53 : 2) مهم نيست كه عيسي چه صورتي داشت زيرا آنچه اهميت دارد اين است كه به او ايمان داشته باشيم. بعد از اينكه عيسي از مردگان قيام كرد به شاگرد خود توما گفت: «اي توما، بعد از ديدنم ايمان آوردي؟ خوشا به حال آناني كه نديده ايمان آورند.» (يوحنا 20 : 29)

در هنر نقاشي اغلب ميبينيم كه عيسي را به شكل مردي با پوستي روشن، موهايي متمايل به قرمز و چشماني آبي به تصوير ميكشند. در هنر آفريقايي عيسي را با پوستي تيره رنگ، و در هنر آسيايي عيسي را با چشماني آسيايي مجسم ميكنند. اما همة اين تصاوير احتمالاً پايه و اساس صحيحي ندارند چرا كه عيسي از طرف مادر، يك يهودي بود (پدرش خدا بود)، لذا به احتمال قوي ظاهر او شبيه به يك مرد يهودي بوده است.

تصاوير قوم عيسي

اينگونه استنباط ميشود كه پيروان عيسي عموماً از نيمكرة غربي هستند. اما واقعيت اين است كه ايمان به مسيح از خاورميانه آغاز شد و سپس به تمامي نقاط جهان گسترش يافت. براي مثال امروزه ميليونها نفر در قارة آفريقا و قارة آسيا مدعي اند كه پيرو عيسي مسيح هستند. هم اينك بزرگترين كليسا در كرة جنوبي واقع شده است.

كتاب مقدس به ما ميگويد كه از هر امت و قبيله و قوم و زبان به عيسي ايمان دارند. (مكاشفه 7 : 9) اما در عين حال بعيد است كه تمامي مردم يك ملت به طور كامل به عيسي ايمان داشته باشند. مطمئناً اين سادگي ما را ميرساند اگر فكر كنيم هر كس كه در غرب فرم پر ميكند و خود را «مسيحي» معرفي مينمايد واقعاً يكي از پيروان حقيقي عيسي است. به هر حال عيسي فرمود: «از در تنگ داخل شويد. زيرا فراخ است آن در و وسيع است آن طريقي كه مودي به هلاكت است و آناني كه بدان داخل ميشوند بسيارند. زيرا تنگ است آن در و دشوار است آن طريقي كه مودي به حيات است و يابندگان آن كم اند.» (متي 7 : 13 - 14)

براي مثال اگر به طور نسبي صحبت كنيم، ميتوانيم اظهار كنيم كه تعداد مسيحيان در قارة آمريكا و قارة آفريقا تقريباً يكسان است. ما از اين بابت اطمينان نداريم، اما خدا ميداند. تنها خداوند است كه از قلبهاي مردم آگاهي دارد. خدا خود ميداند كه چه كساني واقعاً به او روي آورده اند و چه كساني به او ايمان ندارند. وقتي صحبت از قوم و نژاد است خداوند كاملاً بيطرف و منصف است. (اعمال 10 : 34 - 35)

تصاوير عيسي در فلسفه

اين روزها بعضي از «محققين» مذهبي مايلند تا عيسائي را معرفي كنند كه بسيار راحت و خنثي است. آنها دوست دارند هر آنچه را كه دربارة عيسي در اناجيل عهد جديد نوشته شده و با خداشناسي آنان مطابقت ندارد، حذف كنند.

اساساً آنها عيسائي را ميخواهند كه حكيم، الهام بخش و داراي بصيرت است. از بين سخنان عيسي هر كدام كه با اين معيارهاي دنيوي تطابق داشته باشد، تاريخي و قابل استناد فرض ميكنند و اظهاراتي قابل قبول به حساب ميآورند. اما در عوض، هر سخني كه عيسي دربارة قدرت خود، الوهيت خويش، اختيار براي بخشيدن گناهان و يا دادن حيات ابدي و غيره گفته است را رد ميكنند.

اگر اين تصوير از عيسي را بپذيريم، باعث برانگيخته شدن سوالاتي خواهد شد. اگر عيسي فقط يك معلم الهام بخش بوده است، پس به چه دليل او را شكنجه كرده و به صليب كشيدند؟ اگر همة آنچه كه عيسي در مورد خود گفته است را ناديده بگيريم، چگونه ميتوانيم به بينش او دربارة زندگي تكيه كنيم؟ و بالاخره دليلش چه بود كه ايمانداران اوليه براي اعلام علني اين حقيقت كه عيسي به خاطر گناهان ما مرد و به طور معجزه آسا قيام نمود، حاضر شدند تا با ميل و رغبت شهادت را بپذيرند؟ اگر عيسي خدا نبود و تنها يك معلم بود، پس چرا بايد عدة زيادي در راه دفاع از ايمان خود جان شان را از دست ميدادند؟

آيا به همان اندازه كه عيسي بر تعاليم خود تاكيد كرد، بر اعلام هويت خويش به عنوان پسر خدا نيز تاكيد نمود؟ آيا آنچه در كتاب مقدس دربارة وي ثبت شده، يك گزارش دقيق تاريخي است؟

تصاوير عيساي واقعي

به جاي اينكه اطلاعات خود را از طريق تلويزيون، هنر، و يا فلسفه به دست آوريم، عيسي از ما ميخواهد تا او را از طريق كتاب مقدس، يعني كلام خدا، بشناسيم. عيسي مايل است تا ما خود نزد او برويم و اجازه دهيم كه دربارة خويش به ما تعليم دهد. شما ميتوانيد اين كار را با خواندن انجيل «يوحنا» آغاز كنيد.

براي نگاهي مختصر به زندگي عيسي و دانستن اينكه چرا ايمان به عيسي يك ايمان كوركورانه نيست، لطفاً فراتر از يك ايمان كوركورانه را ملاحظه كنيد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share