×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
مبهمات و معماها

تناسخ، كارما و زندگي پس از مرگ

در خصوص آنچه كه قرار است بعد از مرگ شما اتفاق بيفتد آيا حق انتخابي داريد؟ آيا تناسخ روح حقيقت دارد؟ آيا زندگي پس از مرگ وجود دارد؟ كارما چطور؟

به نوشتة: داگلاس گروتيوس، داراي مدرك دكترا.

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

مردم همواره در اين خصوص انديشيده اند كه آيا چيزي فراتر از قبر نيز وجود دارد، و اگر اينطور است آن چيست. آيا مرگ پايان حيات است، و يا ورود به ابديت؟ و يا اينكه جايي براي منتظر ماندن بين زندگي هاي زميني است؟ برخي اين تعليم را ميدهند كه روح انسان در بدنهاي متعددي تناسخ مييابد و تقريباً 25 درصد از مردم آمريكا به اين موضوع اعتقاد دارند. چرا تعداد زيادي از مردم مجذوب اين عقيده، يعني تناسخ روح ميشوند؟

تناسخ و كارما

تناسخ براي بسياري اميدواركننده است. اگر در زندگي كنوني خود درست عمل نكرده ايم، دور بعدي باز هم اين شانس را داريم تا خوب عمل كنيم. اما در عين حال كساني كه به اين موضوع اعتقاد دارند اذعان ميكنند كه اكثريت قريب به اتفاق مردم زندگي هاي قبلي خود را به خاطر ندارند. ما چطور ميتوانيم از اشتباهات گذشته خود درس بگيريم وقتي كه حتي نميتوانيم آن اشتباهات را به خاطر بياوريم؟ به نظر ميآيد كه ما همان اشتباهات را بارها و بارها تكرار ميكنيم. با مطالعة آمار تنزل اخلاقي انسان در طول تاريخ، آيا هيچ دليلي براي اين اميد وجود دارد كه بتوانيم آن را در زندگي هاي بعدي خود اصلاح كنيم؟

تناسخ مدعي است كه قادر است ضامن استقرار عدالت باشد. مطابق با قانون كارما (يك قاعدة غيرشخصي و انعطاف ناپذير در خصوص جهان هستي)، ما در هر دور از زندگي خود همان چيزي را به دست ميآوريم كه استحقاقش را داريم. اعمال خوب و بد ما باعث حصول نتايج خوب و بد در يك دورة زندگي و منتقل شدن آن به دورة بعدي ميگردد. مطابق با كارما، گمان بر اين است كه هيچ درد و رنجي كه غيرمنصفانه باشد وجود ندارد زيرا هيچكس نيست كه بيگناه باشد. بر اساس قانون كارماي بد، تحمل تمامي دردها و رنجها مستحق و به جا است. كودكي كه بدون پا به دنيا ميآيد مستحق آن است، و همچنين زني كه مورد تجاوز قرار ميگيرد سزاوار آن است. همة ما كارماي خود را به هر كدام از زندگي هاي خود حمل ميكنيم. هيچ فيضي وجود ندارد، هيچ بخششي نيست و هيچ رحمتي در بين نميباشد. اين نه تنها خبر خوشي براي كساني كه در زير بار سنگين وجدان هاي گناهكار رنج ميبرند نميباشد، بلكه كارما با مفاهيم اخلاقي و معنوي ما نيز در تضاد و مبارزه است. بدين معنا كه برخي از دردها و رنجها شايسته و سزاوار نيست و مستلزم ترحم و دلسوزي و اقدامي از جانب ما است تا شدت آن را كاهش دهيم.

محدوديت تناسخ

آيا تناسخ واقعاً قادر است اميد و مفهوم عدالت را براي دنيايي آشفته و رنجديده به ارمغان بياورد؟ تناسخ چه تسلي و آرامشي در خصوص اين مشكل دائمي كه باعث آزار است، يعني مرگ ارائه ميدهد؟ قانون كارما بيرحم است، در حالي كه پيام عيسي متفاوت است. عيسي منكر اين حقيقت نشد كه رنج و دردهاي غيرعادلانه نيز وجود دارند. عيسي بخشش را به كساني تقديم نمود كه درد و رنج را بر ديگران تحميل ميكنند و به كساني كه اين درد و رنجها را تجربه ميكنند تسلي و آرامش را تقديم نمود.

عيسي اينگونه تعليم داد كه هيچكس قادر نيست قوانين اخلاقي را نگاه دارد. قلب انسان ناپاك است و مبتلا به گرايشات و اعمال نادرست و اين اعمال و گرايشات باعث لغزش و گناه در قبال خدايي ميگردد كه با محبت است و نيكويي مطلق ميباشد. عيسي فرمود كه به عنوان نجات دهنده ما حاضر است بخشش را به ما عطا كند. او اين كار را با پرداخت جريمة گناهاني كه در قبال خدا مرتكب شده ايم براي ما انجام داد. عيسي در مورد پذيرفتن پاداش ابدي و يا مجازات ابدي انسانها سخن گفت و فرمود كه اين بستگي به تصميمي دارد كه ما در طول يك دوره از زندگي خود كه بر روي كرة زمين داريم اتخاذ ميكنيم. (متي 25 : 31 - 46؛ همچنين عبرانيان 9 : 27 را ملاحظه كنيد) عيسي توضيح داد كه او به جهان آمد تا «گمشده را بجويد و نجات بخشد.» (لوقا 19 : 10) عيسي فرمود: «نيامده تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فداي بسياري كند.» (مرقس 10 : 45)

عيسي محبت بخشايندة خود را حتي زماني كه بر روي صليب اعدام ميشد نيز نمايان ساخت. دزدي كه در كنار عيسي به صليب كشيده شده بود به گناهان خود اعتراف كرد و از عيسي تقاضا كرد تا او را نيز به ياد آورد. عيسي در پاسخ او گفت: «هر آينه به تو ميگويم امروز با من در فردوس خواهي بود.» (لوقا 23 : 43) تنها چيزي كه براي ورود به بهشت لازم بود ايمان به عيسي بود و نه دوره هاي متعدد زندگي كه در طي آن با سعي و تلاش بتوانيم از دست كارماي بد خلاصي يافته و كارماي خوب را بسازيم. همانگونه كه عيسي اعلام نمود: «خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هلاك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد.» (يوحنا 3 : 16) اين واقعاً خبر خوشي است... براي اين زندگي و فراتر از اين زندگي كنوني.

جهت تحقيق بيشتر در خصوص زندگي و تعاليم عيسي، از عهد جديد بخشي را كه «متي» ناميده ميشود مطالعه كنيد و يا فراتر از ايماني كوركورانه را بررسي نماييد. جهت مطالعة مباحثي در خصوص تناسخ روح به  قسمت سئوال و جواب مراجعه نماييد.

داگلاس گروتيوس كه داراي مدرك دكترا ميباشد در دانشگاه الهيات دنور فلسفه تدريس ميكند و نويسندة كتاب عيسي در عصر مجادله است.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share