×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
عیسی مسیح؟

تفاوت بين عيسي مسيح و ديگر اديان جهان در چيست؟

آیا در عیسی مسیح چه مییآبید که در هیچ کجای دیگر نخواهید یافت....

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

بياييد به طور مختصر به جنبه هاي نمادين عيسي مسيح نگاه كنيم و ببينيم كه چگونه در مقايسه با ديگر اديان جهان مغايرت مطلق وجود دارد.

1- عيسي مسيح به دنبال آن است تا با ما ارتباط برقرار كند.
آيا تا به حال با كسي در ارتباط بوده ايد كه همواره مجبور باشيد ابتكار عمل نشان داده و در همه چيز قدم اول را برداريد؟ اينگونه روابط بسيار خسته كننده اند و معمولاً مدت زمان زيادي به طول نمي انجامند. بهترين دوستان كساني هستند كه از حضور يكديگر به قدري لذت ميبرند كه هر دو طرف به طور مساوي براي تعاقب و ادامة اين رابطه وقت صرف ميكنند. برخلاف مذاهب ديگر كه خود فرد همواره در تلاش است تا به خدا برسد، در مورد مسيح شما خدا را ميبينيد كه سعي دارد به شما نزديك شود. عيسي مسيح دليل آمدن خود را بيان نمود: «من آمدم تا ايشان حيات يابند و آن را زيادتر حاصل كنند.» عيسي آمد تا به كساني كه به او ايمان ميآورند حيات ابدي را عطا نمايد.

2- عيسي ادعا كرد كه خدا است.
هيچيك از شخصيتهاي اصلي و كليدي مذاهب ديگر چنين ادعايي نكرد.

3- عيسي كامل و بيعيب زندگي كرد و الوهيت خود را از طريق معجزاتي كه به جا آورد نشان داد . . . از آن جمله ميتوان معجزاتي همچون شفاي مرد نابينا، آرام كردن طوفان خشمگين در دريا، زنده كردن مردگان و مهيا كردن فوري خوراك براي هزاران نفر از مردم را نام برد. رهبران مذاهب ديگر جهان پيغامهاي جالبي براي مردم دارند، اما هيچكدام از آنها همانند عيسي مسيح قدرت معجزه آساي خود را نشان نداد. عيسي فرمود: «هرگاه به من ايمان نميآوريد، به اعمال من ايمان آوريد تا بدانيد و يقين كنيد كه پدر در من است و من در او.»

4- در بسياري از اديان جهان، مردم خود را به خاطر گناهاني كه مرتكب شده اند شلاق ميزنند و يا مراسم مذهبي مفصلي براي قرباني كردن به جا ميآورند. عيسي بخشش را به ما عطا ميكند چرا كه به عنوان خدا، او تاوان تمامي گناهان ما را پرداخت نمود. «خداوند محبت خود را اينگونه به ما نشان ميدهد: زماني كه ما هنوز گناهكار بوديم عيسي به خاطر گناهان ما مرد.» عيسي بر روي صليب تمامي گناهان ما را بر خود گرفت و جريمة تمامي گناهان ما را پرداخت نمود.

5- عيسي سه روز بعد از مصلوب شدنش از مردگان قيام نمود.
بسياري از مذاهب دربارة تناسخ در جسم تازه صحبت ميكنند. عيسي در چندين موقعيت مختلف به ديگران گفت كه او را به صليب خواهند كشيد و پس از گذشت سه روز او از مردگان بر خواهد خاست. عيسي ميخواست به طور علني الوهيت خود را بدون هيچ شك و ترديدي به اثبات برساند. مقامات رومي از اين موضوع آگاه بودند، بنابراين يك افسر ارشد رومي را گماشتند تا از قبر نگهباني كند. ورودي قبر را با نشان رسمي دولت روم مهر و موم كرده به مردم هشدار دادند تا كسي نزديك قبر نشود. با تمام اين تفاصيل سه روز بعد بدن عيسي درون قبر نبود، و عيسي خود را زنده به بيش از پانصد نفر آشكار ساخت. هيچيك از اديان جهان ادعا نميكنند كه شخصيت اصلي دين آنها از مردگان برخاسته باشد و يا حتي اظهار نكرده اند كه روزي اين اتفاق خواهد افتاد.

6- پيغامهاي كتاب مقدس منحصر به فرد است.
كتاب مقدس تلفيقي از انگاره هاي شاعرانه، نامربوط و از هم گسيخته نيست. كتاب مقدس براي ما آشكار ميكند كه خداوند كيست و نقشة عالي كه او براي زندگي ما دارد را مشخص ميسازد. در كتاب مقدس نوشته شده است كه در طول تاريخ اتفاقي افتاد كه باعث شد تا رابطه اي كه انسان با خدا داشت قطع شود. كتاب مقدس به ما ياد ميدهد كه چگونه ميتوانيم اين رابطه را دوباره برقرار سازيم و فوايد اين كار را نيز براي ما بازگو ميكند. براي اينكه خلاصه اي از آنچه كه كتاب مقدس در اين رابطه بيان ميكند را بخوانيد، شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share