×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

آيا دانش نوين كتاب مقدس را باطل نميسازد؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «آيا كشفيات علمي با كتاب مقدس در تضاد نيستند، و يا حتي قسمت اعظم مطالب موجود در كتاب مقدس را باطل نميسازند؟»

پاسخ ما: شايد اين مسئله باعث حيرت و شگفتي بسياري، اما نه همة مردم گردد. اما در واقع، علوم اغلب آنچه را كه پيش از اين در كتاب مقدس نوشته شده است تاييد ميكنند. بياييد برخي از اين نمونه ها را مورد بررسي قرار دهيم...

علم و كتاب مقدس: گونه اي كه گونه اي مشابه را تكثير ميكند

كتاب مقدس ميفرمايد كه خدا همه چيز را مطابق با نوع خود آفريد. (پيدايش 1) خب، اين همان چيزي است كه علم به ما نشان ميدهد. ما نميتوانيم فسيل هايي را بيابيم كه نشاندهندة تغيير و تحول يكي از انواع به انواع ديگر باشد چون چنين چيزي وجود ندارد. اين با كتاب مقدس مطابقت دارد.

علم و كتاب مقدس: توليد مثل انسان

بعضي از مردم اين موضوع كه نسل انسان ممكن است فقط از دو نفر انسان (آدم و حوا) به وجود آمده باشد را نامعقول و بيمعني ميدانند. اما علم دربارة چيزهايي است كه ما ميتوانيم مشاهده و آزمايش كنيم. توليد مثل انسان قابل رويت و آزمايش است. يك مرد و يك زن در طول زمان قادرند نفر سومي را توليد كنند تا اينكه يك جمعيت بزرگ به وجود آيد. علم اين موضوع را تاييد ميكند. هيچ نوع ديگري از جمعيت نسل انسان به وسيلة علم مشاهده و يا مورد آزمايش قرار نگرفته است.

علم و كتاب مقدس: ميكروبها

انسانها ماهيت بيولوژيكي ميكروبها را تا اين اواخر (تا چند صد سال اخير) نشناخته بودند. اما در عهد عتيق در خصوص قوانين طهارت و خوراك شما شاهد دركي بديهي و آشكار از ميكروبها هستيد. اما اين دستورات و آموزشها هزاران سال قبل از اينكه انسان حتي بداند ميكروبها چه هستند و چگونه منتقل ميشوند از جانب خدا به انسان داده شد.

علم و كتاب مقدس: شكل كرة زمين و انتظام جهان هستي

كتاب مقدس دربارة «گردي كرة زمين» مدتها قبل از اينكه گاليله در اين باره سخني بگويد، سخن گفت؛ زماني كه انسان فكر ميكرد زمين مسطح است. قبل از اينكه انسان دركي از علم نجوم داشته باشد، كتاب مقدس فرمود كه خدا ستاره ها را در آسمان استوار ساخت طوري كه در جاي خود ثابت و مستقر بمانند. امروزه ما ميگوييم كه اين نيروي جاذبة است كه اين كار را انجام ميدهد، اما بار ديگر اين خداست كه از ما پيشي گرفته است. خدا كسي است كه نيروها را در جاي خود مستقر گردانيد و به كائنات و جهان هستي نظم بخشيد. و ما از طريق تنظيم وقت خدا توانسته ايم اين نظم را مشاهده كرده و آن نيروها را درك كنيم. اين فرضيه (جهاني كه خدا به آن نظم بخشيده است)، نقطة شروع علمي براي آغاز به كار بسياري از دانشمندان بزرگ بوده است. (براي مثال اسحاق نيوتون)

نيروها و نظم موجود قابل مشاهده هستند، اما چه چيزي باعث به وجود آمدن آنها شده است؟ امروزه دانشمندان به دنبال يافتن يك تئوري واحد بزرگ در اين زمينه هستند... رابطه اي كه بتواند تئوري كوانتوم و فيزيك نجوم را به يك نيرو/ تئوري واحد تبديل كند. فرض كنيد كه خدا خود همان نقطة اتحادي باشد كه دانشمندان در جستجوي آن هستند. اين خداست كه تصميم ميگيرد تا هر چيز در سطح نجوم بصورت متفاوتي از سطح ميكروسكوپي عمل كند. اندازه در آن واحد هم نسبي است و هم نامربوط. همه چيز بايستي در سطوح نجومي و ميكروسكوپي به يك شكل عمل كند، اما اينطور نيست. از اينرو دانشمندان گيج و گمراهي وجود دارند كه سعي ميكنند توضيحي براي اين چيزها بيابند، چون براي آنان خدا نقطة شروع نيست. حتي اگر نيرويي كشف شود كه برخي از مسائل را توضيح دهد (مانند نيروي جاذبه) شما باز هم با اين سوال مواجه هستيد كه اين نيرو چگونه پديد آمده است.

علم و كتاب مقدس: نتيجه

نكته اين است، اگر كتاب مقدس نمايانگر ادراك و دانستنيهايي از علم پزشكي و علوم ديگر است كه قبل از درك انسان از علم پزشكي و ديگر علوم واقع شده اند، بنابراين تنها نتيجه اي كه ميتوانيم بگيريم اين است كه درك و ذهني وجود دارد كه از ما جلوتر است. به جاي اينكه سعي كنيم در رابطه با هر چيز به گونهاي عدم وجود خدا را توضيح دهيم، يك نتيجهگيري توام با بينش و فراست اين خواهد بود كه طراحي و خلاقيت عظيم او را تصديق نماييم. اگر خدا آنجاست و واقعي است، ما نميتوانيم او را عزل كنيم. همه چيز در دستان اوست و ما نميتوانيم آن را تغيير دهيم.

كشفيات علمي صرفاً سيستم هايي را كه خدا قبلاً طراحي نموده است، مشاهده، درك و به كار ميبرند. آنچه كه خدا دربارة خويش در كتاب مقدس در ارتباط با دنياي ما و هدفم ان به ما گفته است، نقطة شروع بزرگي براي درك زندگي كنوني ما ميباشد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share