×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

آيا نميتوانم حالا تفريح كنم و بعداً به موضوع خدا/ عيسي بپردازم؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «چرا يك شخص نميتواند عيسي را بپذيرد و بعد از مرگش نجات يابد؟ آيا لازم است حالا دربارة اين موضوع نگران باشم؟»

پاسخ ما: كتاب مقدس ميفرمايد: «و چنانكه مردم را يك بار مردن و بعد از آن جزا يافتن مقرر است.» (عبرانيان 9 : 27) اينك زمان آن است تا انتخاب كنيم كه عيسي را ميپذيريم و يا او را رد ميكنيم، بعدي وجود ندارد. در كتاب مقدس اشاره اي به اين موضوع نشده است كه اين فرصت بعداً به شما داده خواهد شد. ممكن است خدا نسبت به كساني كه هرگز دربارة عيسي چيزي نشنيده اند رحمت نشان دهد، اما چرا او بايد نسبت به كساني كه عيسي را ميشناسند ولي او را نپذيرفته اند رحمت و شفقت نشان دهد؟

آنچه كه شما پيشنهاد ميكنيد اين است كه بتوانيد در اين دنيا هر طور كه ميخواهيد زندگي كنيد و بعداًبه بهشت را ه داشته باشيد. اما خدا اجازه نميدهد كه ما هر دو را يكجا داشته باشيم. خدا ميفرمايد: «زيرا كه شخص را چه سود دارد هر گاه تمام دنيا را ببرد و نفس خود را ببازد؟» (مرقس 8 : 36) شما نميتوانيد دنيا را داشته باشيد و خدا را رد كنيد (حتي به طور موقت)، بدون اينكه روح خود را از دست بدهيد. اگر مكاشفه اي را كه خدا دربارة خودش به شما داده است رد كنيد با اين اميد كه «با مسئلة خدا» بعداً سر و كار داشته باشيد، ممكن است خدا اين مجال را به شما ندهد. ما بايد همين امروز به مكاشفه اي كه خدا در مورد خويش به ما داده است پاسخ مثبت دهيم... «امروز اگر آواز او را بشنويد، دل خود را سخت مسازيد.» (عبرانيان 4 : 7) اگر امروز خدا را رد كنيم به اين اميد كه فردا او را خواهيم پذيرفت به معناي آن است كه امروز دل خود را سخت ميكنيم. در پس سوال شما اين سوء تعبير نهفته است كه شما به خوبي واقف هستيد كه چه چيزي براي زندگي شما بهترين است، و شما بهتر از خدا آگاه هستيد. شما ميدانيد چگونه بايد زندگي خود را به پيش ببريد و ميپنداريد كه هم اكنون خدا/ عيسي نقشي در اين زندگي ندارد. اما اين طرز فكر اشتباه است. خدا كسي است كه ميداند امروز چه چيزي براي شما بهترين است، و بهترين خود اوست. مثلها و اظهارات متعددي وجود دارد كه در آنها عيسي نشان ميدهد كساني كه در اين زندگي او را نپذيرند حتي اگر هم دانسته باشند كه عيسي پسر خداست و به خاطر گناهان آنان مرده است، به عنوان بي ايمانان مورد داوري قرار خواهند گرفت. مسيح خواستار آن نيست كه مردم صرفاً به اين موضوع معتقد باشند كه او همان كسي است كه ادعا ميكرد؛ او خواستار پيروان واقعي است. اگر در زندگي كنوني از او پيروي نكنيد هيچ ضمانتي در كتاب مقدس وجود ندارد مبني بر اينكه بعداً عيسي به شما اجازه خواهد داد تا به خانة ابدي او وارد شويد.

لطفاً به پيشنهاد خود دوباره فكر كنيد. خدا خداست، آفريننده، دليل وجود شما اوست، تنها موجود ابدي، كسي كه همه چيز را ميداند و قادر است در آن واحد بيش از يك جا حضور داشته باشد. خداوند از هر جهت بر ما برتري دارد. بنابراين ما بايستي در مقابل او فروتن باشيم. اين حكمت است. اگر ميخواهيد زندگي خود را بدون حضور خدا سپري كنيد، خدا به شما اين اجازه را خواهد داد. هر چند كه اين زندگي... زندگي اي كه انتخاب كرده ايد تا مطابق ميل خود آن را به پيش ببريد... تنها پاداش شما خواهد بود. خدا دخالت نميكند، شايد به اين دليل كه فكر ميكند ما بايستي اهميت و عظمت او را درك كنيم. هر چه باشد تنها اوست كه خداست.

كتاب مقدس ميفرمايد كه دنيا و شهوات آن درگذر است. (اول يوحنا 2 : 17) آيا شما حاضر هستيد لذت و خوشياي را كه براي مدت زمان كوتاهي به طول ميانجامد (به تفسير خود) با سعادتي ابدي مبادله كنيد؟ بسياري از مردم حاضرند اين كار را بكنند. عيسي فرمود: «من راه و راستي و حيات هستم. هيچكس نزد پدر جز به وسيلة من نميآيد.» (يوحنا 14 : 6) او همچنين فرمود: «من آمدم تا ايشان حيات يابند و آن را زيادتر حاصل كنند.» (يوحنا 10 : 10) خداوند نه تنها حيات ابدي را به ما تقديم ميكند بلكه يك زندگي پر بركت را در زندگي كنوني به ما پيش كش ميكند (تفريح روحاني). اما لازمة آن داشتن ايمان براي ديدن و انتخاب آن است. آيا شما به آنچه كه خداوند ميگويد ايمان خواهيد داشت، يا در خصوص همه چيز به قضاوت خود اعتماد خواهيد كرد؟ به نظر ميرسد كه موضوع اين است.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share