×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
روابط

پورنوي سمي، روابط جنسي مسموم و زهرآگين

جستجو براي يافتن آزادي در پورنو، اعتياد به پورنوگرافي، تاثيرات پورنوگرافي

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

نويسنده: جين مك كانل

پورنو و اعتياد . . . روابط جنسي خارج از محدوده

در يك شب سرد و تاريك هيچ چيز لذت بخش تر از تماشاي آتشي نيست كه درون شومينه در حال سوختن است. شما ميتوانيد هيزمها را روي هم بچينيد و اجازه دهيد كه گرم و خوب بسوزد. اين كاري بي خطر و شاعرانه است كه باعث تمدد اعصاب ميشود. حال آتش را از شومينه (جاي مخصوصي كه براي آتش ساخته شده است) بيرون بياوريد و هيزم مشتعل را وسط اتاق نشيمن بيندازيد. اكنون همان آتش، ويرانگر و مخرب خواهد شد. در اينصورت ممكن است آتش تمامي خانه را بسوزاند و افرادي را كه در خانه هستند به كشتن دهد. رابطة جنسي نيز درست شبيه آتش است. تا زماني كه روابط جنسي از طريق ازدواج و تعهد ايمن سازي شده و محفوظ است، بسيار عالي و فوق العاده و در عين حال مطبوع و شاعرانه است. اما پورنوگرافي روابط جنسي را از اين محدوده خارج ميكند.

پورنو- يك تجارت بزرگ

پورنو يك تجارت عظيم است كه درآمد سرشاري دارد و براي اين سوداگران مهم نيست كه اين درآمد كلان چطور به دست ميآيد. آنها حاضرند هر چيزي را به شما نمايش دهند تا شما دوباره مراجعه كرده و خريد بيشتري بكنيد. روزنامة نيويورك تايمز در تاريخ بيست مي سال 2001 در مقاله اي با عنوان «سرمايه داري عريان» مينويسد: «سال گذشته 11000 عنوان فيلم ويدئويي پورنو ساخته شده است، هاليوود تعداد 400 فيلم از اين نوع ساخته است . . . و تعداد 70000 وب سايت در اين ارتباط ايجاد شده اند.»

تجسم و تصوري كه پورنو از روابط جنسي دارد

داشتن عقيده اي سالم و صحيح در رابطه با اين مسئله كه در ارتباط با روابط جنسي در كجا قرار داريم، يكي از حيطه هاي اساسي و حياتي روان انسان است. اگر اين نظريات مخدوش و آلوده شوند، در قسمتي از هويت ما پيچيدگي و بحران پيش ميآيد. فرهنگ پورنو به شما ميگويد كه روابط جنسي، عشق و نزديكي و صميميت همه معنايي واحد دارد و هيچ تفاوتي بين آنها وجود ندارد. در فرهنگ و آموزش پورنو افرادي كه كاملاً با همديگر غريبه هستند با هم رابطة جنسي برقرار ميكنند، حتي با اشخاصي كه در همان لحظه آشنا شده اند. آنها معتقدند كه: «آنچه مهم است رضايت و خشنودي من است و بس و تا زماني كه از اين رابطه ارضاء ميشوم، مهم نيست از بدن چه كسي استفاده ميكنم.» پورنو به شما مي قبولاند كه آزاد هستيد رابطة جنسي را در هر موقع، با هركسي كه مايليد برقرار كنيد، بدون اينكه مجبور باشيد به پيآمد آن فكر كنيد.

روابط جنسي واقعاً چيست؟

مشكلي كه در ديدگاه پست و سطحي پورنو وجود دارد اين است كه روابط بين دو انسان بر اساس رابطة جنسي پايه گذاري نميشود بلكه بر اساس تعهدات، اعتماد و علاقة دوطرفه پايه گذاري ميگردد. اگر رابطة جنسي در محدودة خود محفوظ بماند، مانند آتش درون شومينه، رابطه اي واقعاً شگفت انگيز و فوق العاده است. بودن در كنار كسي كه عاشق شماست و به شما احترام ميگذارد، براي تمامي عمر نسبت به شما متعهد است و كسي كه قادر است كاملاً خود را وقف شما كند، رابطة جنسي را مبدل به رابطه اي عالي و خوب ميكند.

اثرات پورنوگرافي: دروغهاي پورنو

شما هرگز قادر نخواهيد بود تا از طريق پورنوگرافي حقيقت را دربارة روابط جنسي بدانيد. چرا كه پورنوگرافي با حقيقت سر و كار ندارد. پورنوگرافي نه به منظور آموزش، بلكه صرفاً به منظور فروش به وجود آمده است. بنابراين پورنوگرافي به منظور جذب و نگهداري تماشاگران حاضر است هر دروغي را بگويد. پورنو دروغهاي بيشماري را دربارة زنان، ازدواج و موضوعات ديگر اشاعه ميدهد. بياييد با هم به تعدادي از اين اكاذيب نگاه كنيم و ببينيم كه چنين دروغهايي چطور قادر است زندگي و گرايشهاي شما را آشفته و آلوده سازد.

 • دروغ شمارة 1: زنان در جايگاهي پايين تر از انسان قرار دارند
  در مجلة «پلي بوي» زنان را «خرگوش كوچولو» مينامند و آنها را تبديل به يك «هم بازي» يا حيواناتي دستآموز و جذاب ميكنند و زنان حكم اسباب بازي را دارند. مجلة «پنت هاووس» عنوان «حيوان خانگي» را به زنان اطلاق ميكند. پورنو، اغلب به زنان نسبت و عناويني همچون حيوانات، بازيچه ها و يا اجزاي بدن را ميدهد. در عكسهاي پورنو اغلب اوقات تنها بدن و اعضاي تناسلي زنان به نمايش گذاشته شده و تصويري از صورت ديده نميشود. به اين نظريه كه زنان نيز همانند مردان انسانهايي با انديشه و تفكر هستند كه داراي احساس ميباشند، اهميتي داده نميشود و جايگاه زنان را تا حد ممكن تنزل ميدهند.

 • دروغ شمارة 2: زنان بازيچه و آلت تفريح هستند
  بعضي از مجلات ورزشي شماره اي در خصوص «لباس شنا» منتشر ميكنند. آنها اظهار ميدارند كه زنان نوعي سرگرمي و تفريح بيش نيستند. پورنو، روابط جنسي را نوعي مسابقه و بازي مي انگارد، و در يك مسابقه يا بايد پيروز و برنده شد و يا امتياز آورد. مرداني كه خريدار چنين طرز فكري هستند در ارتباط با زنان به دنبال كسب امتياز بيشترند. آنها مردانگي خود را برحسب «پيروزيهاي» به دست آمده مي سنجند. هر تعداد از زناني را كه تصاحب ميكنند به حساب پيروزيهاي خود ثبت ميكنند، مانند جايزه يا كاپ افتخاري كه بر طاقچة افتخارات ديگر افزوده ميشود. افتخاري ديگر، تا مردانگي شان را به خود و ديگران ثابت كنند.

 • دروغ شمارة 3: زنان جزو اسباب و دارايي هستند
  همة ما آگهي هاي تبليغاتي ماشينهاي جذاب و براق را ديده ايم در حالي كه زني شهوت انگيز بر روي آن تكيه زده است. پيامي خاموش كه با زبان بي زباني ميگويد: «يكي از اين ماشينها را بخريد و هر دو را تصاحب كنيد.» پورنوي پيشرفته، حتي از اين نيز جلوتر رفته و عكسهاي زنان را همانند كالاهاي تبليغاتي در كاتالوگ ها چاپ و منتشر ميكند و تا جايي كه امكان دارد جنس مورد نظر را با بي پروايي هرچه تمامتر در معرض ديد خريدار قرار ميدهد. اين طرز فكر مردان جوان بسيار تعجب آور است كه تصور ميكنند اگر براي دختري خرج كنند و او را بيرون ببرند حق آن را دارند كه با او ارتباط جنسي داشته باشند. پورنو به ما اين را ميگويد كه زنان را ميتوان همانند كالا خريداري نمود.

 • دروغ شمارة 4: ارزش يك زن بستگي به جذابيت بدني او دارد
  زناني كه جذابيت بدني چنداني ندارند از نقطه نظر پورنوگرافي بايد مورد تمسخر و استهزا قرار گيرند. به چنين زناني عناويني همچون سگ، نهنگ، خوك و يا حتي بدتر از اينها اطلاق ميشود، تنها به اين خاطر كه آنها در چارچوب و معيارهاي آنچه پورنو «زن كامل» مينامد نمي گنجند. پورنو اهميتي براي شخصيت و طرز فكر زن قائل نميشود. تنها چيزي كه اهميت دارد بدن او است.

 • دروغ شمارة 5: زنان علاقمندند كه به آنها تجاوز شود
  سناريوي هميشگي پورنو اين است: «وقتي زني ميگويد نه، منظورش اين است كه نظر مثبت دارد.» در فيلمهاي پورنو، ابتدا زناني را نمايش ميدهند كه مورد تجاوز قرار گرفته اند. آنها در حال مبارزه، تقلا و لگد زدن هستند، اما كم كم خوششان آمده و تسليم ميشوند. پورنو به مردان اين را آموزش ميدهد تا از آزار رسانيدن و صدمه زدن به زنان لذت برده و به عنوان تفريح و سرگرمي به آن بنگرند.

 • دروغ شمارة 6: زنان را بايد پست و خفيف كرد
  در پورنو همواره شاهد سخنان زشت و نفرت انگيز خطاب به زنان هستيم. در فيلمهاي پورنو زناني را به نمايش ميگذارند كه پيوسته در معرض صدها نوع شكنجه و تحقيرهاي بيمارگونه قرار ميگيرند و عاجزانه تقاضا ميكنند تا شكنجه و تحقير بيشتري به آنها روا دارند. آيا چنين طرز رفتاري احترام گذاشتن به زنان است؟ آيا عشقي در اين ميان وجود دارد؟ يا تمامي اينها نشانة تنفر و اهانتي است كه پورنو در مقابل زنان دارد؟

 • دروغ شمارة 7: كودكان نيز بايد روابط جنسي داشته باشند
  يكي از پرفروشترين فيلمهاي پورنو، تصوير بدلي و ساختگي «بچه گانه» از زنان است. زنان در اين فيلمها طوري ساخته و پرداخته ميشوند كه به شكل دختر بچه هاي كوچك به نظر بيايند. زنان موهايشان را دم اسبي كرده و كفشهاي كوچك به پا ميكنند و در حالي كه عروسك خرس كوچولويي در دست گرفته اند در فيلم ظاهر ميشوند. پيام اين فيلمها و كارتونها اين است كه بزرگسالان ميتوانند با بچه ها روابط جنسي داشته باشند. بنابراين كساني كه اين فيلمهاي پورنو را تماشا ميكنند به خودشان اجازه ميدهند كه با نگاهي جنسي به كودكان بنگرند.

 • دروغ شمارة 8: روابط جنسي نامشروع، مفرح است
  پورنو اغلب عناصري خطرناك و نامشروع را وارد روابط جنسي ميكند تا آن را جالبتر جلوه دهد. پورنو به مخاطب تلقين ميكند كه اگر روابط جنسي عجيب و غريب، خطرناك و نامشروع نباشد لذتبخش نخواهد بود.

 • دروغ شمارة 9: فاحشگي فريبنده و مسحوركننده است
  پورنو به مقولة فاحشگي رنگ و روي ديگري ميدهد و آن را هيجان انگيز مينماياند. در حقيقت بسياري از زناني كه در فيلمهاي پورنو بازي ميكنند، دختران فراري هستند كه در دام اين اسارت و بردگي گرفتار شده اند. بسياري از اين زنان مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته و بعضي از آنها به بيماريهاي مختلف آميزشي و غير قابل علاج ناشي از روابط جنسي مبتلا شده اند كه به شدت مسري بوده و منجر به مرگ آنان در سنين جواني ميشود. اغلب اين زنان مواد مخدر مصرف ميكنند تا بتوانند اين شرايط را تحمل كنند.

تاثيرات پورنوگرافي: آخر خط

پورنوگرافي از زندگي تباه شدة زنان جوان، و همچنين مردان اسير و گرفتاري كه حاضرند پول و وقت زيادي را صرف اين محصولات كنند، سود و منفعت سرشاري ميبرد.

تاثيرات پورنوگرافي: قدرت اين تصاوير

ممكن است فكر كنيم چيزهايي را كه ميبينيم و ميشنويم تاثيري بر روي ما نميگذارند، در حالي كه همة ما تصديق خواهيم كرد كه گوش دادن به يك موسيقي خوب، تماشاي يك فيلم خوب و يا مطالعة يك كتاب خوب به كيفيت زندگي ما ميافزايد. آنچه را كه برشمرديم قادر است به ما آرامش دهد، براي ما آموزنده باشد، و همچنين الهام بخش بوده و انگيزه اي براي حركت ما شود. همانطور كه وسايل ارتباط جمعي باعث ترقي و تعالي اخلاقي و معنوي ميشود و براي ما سودمند است، تصاوير پورنو نيز قادر است تاثيرات منفي بر روي ما به جا بگذارد. تصاوير هميشه خنثي نيستند.

تصاوير قادرند ما را ترغيب و تشويق كنند. تاجرها به خوبي ميدانند كه اگر بتوانند تصاوير مجاب كننده و متقاعدكننده اي از كالاهايشان را در لحظه اي كه احساسات شما به اوج خود رسيده است به نمايش بگذارند، اين تصاوير در ضمير ناخودآگاه شما نفوذ كرده و تاثيري بسزايي بر جاي خواهند گذاشت. كارشناسان صنعت تبليغات به قدري در كار خود مهارت دارند كه قادرند از قبل پيشبيني كنند كه با ديدن آگهي مورد نظر چقدر فروششان بالا خواهد رفت. بعضي اوقات تماشاگران حتي اسم كالاي مورد نظر را هم نميبينند. كارخانة معروف «ريسز پيسز» مبلغ هنگفتي براي تبليغ آب نبات خود به فيلمساز فيلم «ايي تي» پرداخت نمود تا فقط براي چند لحظه كالاي مورد نظر را در فيلم خود به نمايش بگذارد. نتيجه اين بود كه درآمد حاصل از فروش اين آب نبات سر به فلك كشيد. چرا؟ چون اوج احساسي را كه پسر كوچك در آن لحظه نسبت به موجود فضايي دارد، همزمان از طريق تصوير بصري آب نبات به نمايش گذاشته ميشود. اگر تماشاي يك لحظه از تصوير كالايي كه كانون و نقطة اصلي فيلم هم نيست قادر است در رفتار انسانها اين چنين تغيير و تحول ايجاد كند، پس تصورش را بكنيد فيلمي كه تمامي هوش و حواس شما را به مدت يك ساعت و نيم بر پردة سينما يا تلويزيون با تصاوير باز و آشكاراي جنسي به خود جلب و ميخكوب ميكند، قادر است چه تاثيري بر روي شما بگذارد.

پورنوگرافي چه تاثيراتي بر روي مردان دارد؟

آيا ميدانيد چنين تصاويري باعث ميشود تا چه عقايدي در ذهن ما پرورش يابد؟ اگر تمامي عقايد اشتباه و نادرست را مرتب به خورد شما بدهند، ابعاد روحي و رواني شما به قدري آلوده خواهد شد كه بدون شك زندگي شما را با مشكلات عديده اي روبرو خواهد ساخت. يكي از حيطه هاي حياتي و اساسي سلامت رواني ما انسانها اين است كه بدانيم از لحاظ جنسي چه كسي هستيم. اگر اين عقايد آلوده شوند، يك بخش از هويت ما مخدوش ميگردد.

اعتياد به پورنو: جذابيت تصاوير پورنو

همة كساني كه تصاوير پورنو را ميبينند لزوماً به آن اعتياد پيدا نميكنند. در بعضي از افراد پورنو فقط باعث ميشود كه عقايد مسموم كننده اي در ارتباط با زنان، روابط جنسي، ازدواج و كودكان در آنها به وجود آيد. اما در برخي افراد اين زمينه و آمادگي وجود دارد كه اعتياد به پورنو واقعاً وجودشان را تصرف كند. براي شركتهاي سازندة پورنو هيچ اهميتي ندارد كه شما آلوده و معتاد به محصولاتشان شويد. در واقع اين براي تجارتشان بسيار مفيد و سودآور است. دكتر ويكتور كلاين مراحل پيشرفت در اعتياد به پورنو را اينگونه طبقهبندي ميكند: اعتياد، سير صعودي، بيحسي، و مرحلة عملي. من كشف كرده ام براي كساني كه به پورنو معتاد هستند مرحلة ديگري نيز وجود دارد كه قبل از اين مراحل به وجود ميآيد و آن تماشا و آشنايي زودهنگام با مقولة پورنو است. بياييد با هم به اين مراحل نگاه كنيم:

آشنايي زودهنگام
اغلب مرداني كه به پورنو معتاد ميشوند، تماشاي فيلمها و عكسهاي پورنو را در سنين پايين آغاز ميكنند. آنها زماني كه بسيار جوان هستند با پورنو آشنا ميشوند و اين باعث ميشود كه به آن آلوده شوند.

اعتياد به پورنو
پورنو شما را طوري به طرف خود جذب ميكند كه هرچه بيشتر به تماشاي آن ترغيب و تشويق شويد. پورنو جزئي از زندگي شما شده و شما را به دام مياندازد، طوري كه ديگر نميتوانيد از آن دست كشيده و خلاصي يابيد.

سير صعودي
شما براي دستيابي هرچه بيشتر به عكس و فيلمهاي پورنو تلاش و كوشش ميكنيد. سپس آن را در روابط جنسي عملاً پياده ميكنيد و آنچه زماني باعث انزجار و تنفر شما ميشد، اكنون شما را هيجان زده ميكند.

مرحلة بيحسي
نسبت به تصاويري كه مشاهده ميكنيد بيحس و بيتفاوت ميشويد. ديگر حتي مْستحجن ترين تصاوير پورنو در شما هيجان ايجاد نميكند. نااميد شده و به سختي تلاش ميكنيد تا شور و هيجاني را كه قبلاً داشتيد باز هم تجربه كنيد ولي موفق نميشويد.

مرحلة عملي
در اين مرحله، مردان جهشي وخيم از خود نشان داده و عملاً تصاويري را كه ديده اند، در روابط جنسي به كار ميگيرند. تصاوير روي كاغذ و فيلم حالا ديگر وارد دنياي واقعي شده و عملاً با اشخاص واقعي و به طرق مخرب و ويرانگر تجربه ميشوند.

اعتياد به پورنو: آيا من معتاد هستم؟

اگر صفات و خصوصياتي را كه در زير از آن نام برده ميشود در زندگي خود داريد لازم است هر چه زودتر توقف كرده و بيشتر از اين جلو نرويد. آيا به مرور زمان پورنو كنترل زندگي شما را در دست خود ميگيرد؟ آيا برايتان دشوار است تا از تماشاي آن خودداري كنيد؟ آيا هر بار براي جستجو و يافتن هر چه بيشتر تصاوير پورنو تلاش ميكنيد؟

اعتياد به پورنو: بايد چكار كنم؟

اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه قبول كنيد با پورنو در حال جدال و كشمكش هستيد. باور كنيد كه شما افرادي عجيب و غريب نيستيد و ميليونها نفر از مردان در مراحل مختلف مبارزه و ستيز با پورنو قرار دارند. اين موضوع اصلاً جاي تعجب ندارد، چرا كه صنعت پورنو بيليونها دلار خرج كرده است تا شما را به تله بيندازد. به نظر شما آيا اين واقعيتي تكان دهنده است كه آنها موفق شده اند در كار خود به نتيجه برسند؟ در بعضي از شماها شايد اعتياد به پورنو ناشي از تجربة آزار جنسي باشد كه در گذشته داشته ايد، و يا شايد به دليل آشنايي زودهنگام با پورنو باشد. اگر اينچنين است، ممكن است اين عوامل باعث شود تا ترك آن برايتان به مراتب دشوارتر باشد. اگر بخواهيد به تنهايي با اين اعتياد بجنگيد كار زيادي از پيش نخواهيد برد.

شما به كسي احتياج داريد كه كمكتان كند تا از اين اعتياد رهايي يابيد. براي رهايي از اين اعتياد بايستي بر سرپوش گذاشتن و اختفاي مشكل خود غلبه كنيد. اگر اين كار را نكنيد احتمالاً موفق نخواهيد شد از آن خلاصي بيابيد. البته اين بدان معنا نيست كه همه بايد بدانند شما در حال جدال با اين اعتياد هستيد. اين موضوع را نزد كسي افشا كنيد كه به او اعتماد و اطمينان كامل داريد، كسي كه با افرادي سر و كار دارد كه با چنين مشكلاتي گريبان گير هستند. اين شخص ممكن است شبان كليسا، رهبر گروه هاي جوانان و يا يك مشاور باشد. اين فرد بايد كاملاً قابل اعتماد باشد، طوري كه بتوانيد با او راحت باشيد و اگر در زمينة اعتياد تجربه داشته باشد، مشكل شما به هيچ وجه برايش تعجب آور نخواهد بود.

آيا در مقابل اعتياد به پورنو، آزادي و خلاصي وجود دارد؟

پورنوگرافي شما را با اكاذيب مختلف به دام مياندازد. در عوض خداوند ما را به سوي راستي و حقيقت هدايت ميكند. عيسي فرمود: «اگر شما در كلام من بمانيد، فيالحقيقه شاگرد من خواهيد شد، و حق را خواهيد شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد.» (يوحنا 8 : 31 - 32) كساني كه سخنان عيسي را شنيدند به شدت رنجيده خاطر شده و اظهار كردند: «اولاد ابراهيم ميباشيم و هرگز هيچكس را غلام نبوده ايم. پس چگونه تو ميگويي كه آزاد خواهيد شد؟» (يوحنا 8 : 33) و ميخوانيم: «عيسي در جواب ايشان گفت: "آمين آمين به شما ميگويم هر كه گناه ميكند، غلام گناه است."» (يوحنا 8 : 34) ولي عيسي فرمود كه قادر است شما را آزاد سازد. گناه نه تنها ما را اسير و غلام خود ميكند بلكه باعث دور شدن ما از خدا ميگردد. هيچكدام از ما كامل نيستيم و در نظر خداوند هيچكس عادل نميباشد. كتاب مقدس ميفرمايد: «جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يكي از ما به راه خود برگشته بود.» (اشعيا 53 : 6) همة ما سزاوار داوري و مجازات خدا هستيم. اما چون خداوند مقدس و بامحبت است براي گناه ما راه حلي تدارك ديده است تا عليرغم آنچه حق ماست، به خاطر گناهانمان محكوم نشويم. مسيح شخصاً مجازات گناهان ما را بر خود گرفت. عيسي مسيح پسر خدا شكنجه شد و بر روي صليب به خاطر گناهان ما جان سپرد تا ما امروز بخشش خدا را داشته باشيم. سه روز بعد همانطور كه عيسي قبلاً گفته بود از مردگان قيام نمود و اكنون او از شما دعوت ميكند تا رابطة خود را با او آغاز نماييد. يكي از شگفت انگيزترين سخناني كه در كتاب مقدس بيان شده از اين قرار است: «اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد.» (اول يوحنا 1 : 9)

مهمترين رابطه

اگر در جستجوي نزديكي و صميميت هستيد بايد بدانيد كه پورنوگرافي تنها يك جانشين پوچ و توخالي براي عشق واقعي است. خداوند ما را طوري خلق نموده است كه عميقترين احتياجاتمان در ارتباط با صميميت و نزديكي توسط خود او برآورده گردد. در كتاب مقدس ميخوانيم: «زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هلاك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد.» (يوحنا 3 : 16) درست در نقطة مقابل آنچه پورنوگرافي انجام ميدهد، كه همانا به تباهي و سياهي كشاندن زندگي انسانهاست، عيسي فرمود: «من آمدم تا ايشان حيات يابند و آن را زيادتر حاصل كنند.» (يوحنا 10 : 10) خداوند از طريق ايجاد رابطه با شما بخشش خود را به شما عطا ميكند. آيا مايل هستيد تا از او دعوت كنيد تا گناهان شما را بخشيده و وارد زندگي شما گردد؟ اگر اينطور است همين حالا اين را به خدا بگوييد. اگر به كمك احتياج داريد تا درخواست خود را در قالب كلمات بيان كنيد اين دعا ميتواند به شما كمك كند:

«عيسي خداوند، من از گناه خود آگاه هستم و ميدانم كه تو نيز آگاهي. از تو خواهش ميكنم تا مرا بخشيده و از گناه پاك بسازي. از تو ممنونم كه به خاطر گناهان من بر روي صليب جانت را فدا كردي. از تو خواهش ميكنم همين حالا وارد زندگي ام شوي و كار خود را شروع نمايي. زندگي ام را مطابق ارادة خود هدايت نما. ممنونم كه در اين لحظه گناهان مرا بخشيدي و وارد زندگي ام شدي.»

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share