×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
عیسی مسیح؟

آيا ميتوانيد تثليث را توضيح دهيد؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

پرسش: دربارة اصول تثليث، تثليث اقدس چطور؟

پاسخ ما: لفظ تثليث را در كتاب مقدس نمييابيم، ولي اين واژه در واقع آنچه را كه در مورد خداوند در كتاب مقدس آشكار و مسلم است، براي ما توضيح ميدهد. كتاب مقدس بطور واضح و آشكار دربارة خداي پدر، خداي پسر (عيسي مسيح) وخداي روح القدس صحبت ميكند... و در عين حال به وضوح اظهار ميدارد كه تنها يك خدا وجود دارد. واژة تثليث يعني سه شخصيت الهي هم مرتبه كه در يك خداي واحد وجود دارد. به اين ترتيب حقيقتي را كه كتاب مقدس در مورد خدا براي ما آشكار ميكند، تصديق مينمايد. آن حقيقت اين است، در عين حال كه خدا سه شخص متمايز است، اما ذات و ماهيت هر سه، ذات و ماهيت خداي واحد است و هر يك از الوهيت برخوردارند.

برخي سعي كرده اند تا با مثالي انساني تثليث را به تصوير بكشند. يكي از مثالها از اين قرار است، همه ميدانيم كه فرمول شيميايي آب H2O است، ولي يخ و بخار آب هم كه به ظاهر شكلي كاملاً متفاوت دارند نيز ماهيت شان مانند آب است و فرمولشان H2O ميباشد.

مثال ديگر در مورد تخم مرغ است. تخم مرغ داراي زرده، سفيده و پوسته است ولي در واقع هر سه يكي است. اين مثال كاملاً اشتباه است چون خدا را به چند قسمت تقسيم ميكند كه نادرست است.

خداي پسر (عيسي مسيح) كاملاً و تماماً خداوند است. خداي پدر نيز همچنين كاملاً و تماماً خداست و خداي روح القدس نيز كاملاً و تماماً خداوند است. در عين حال نيز فقط يك خدا وجود دارد. در دنياي ما و با تجربيات انساني و ذهن محدودي كه بشر دارد، فهميدن و درك كامل تثليث بسيار دشوار است. اما آنچه مسلم است از ابتداي كتاب مقدس، ما خداوند را اينگونه ميبينيم. اگر پيدايش 1 : 26 را ملاحظه كنيد خواهيد ديد كه در آن از ضمير جمع «ما» استفاده شده است. و خدا گفت: «آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهايم و بر تمامي زمين و همة حشراتي كه بر زمين ميخزند، حكومت نمايد.»

اگر چه فهرست زير كامل نيست ولي شما ميتوانيد آياتي چند از كتاب مقدس را كه نشان ميدهد در تثليث، خداوند واحد و يكي است، ملاحظه كنيد.

 • «اي اسرائيل بشنو، يهوه، خداي ما، يهوه واحد است.» (تثنيه 6 : 4)
 • «من يهوه هستم و ديگري نيست و غير از من خدايي ني.» (اشعيا 45 : 5)
 • «خدايي ديگر جز يكي نيست.» (اول قرنتيان 8 : 4)
 • اما عيسي چون تعميد يافت، فوراً از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وي گشاده شد و روح خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده، بر وي ميآيد. آنگاه خطابي از آسمان در رسيد كه «اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم.» (متي 3 : 16- 17)
 • «پس رفته، همة امتها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد.» (متي 28 : 19)
 • عيسي فرمود: «من و پدر يك هستيم.» (يوحنا 10 : 30)
 • «كسي كه مرا ديد، پدر را ديده است.» (يوحنا 14 : 9)
 • «و كسي كه مرا ديد فرستندة مرا ديده است.» (يوحنا 12 : 45)
 • «و هرگاه كسي روح مسيح را ندارد وي از آنِ او نيست.» (روميان 8 : 9)
 • «اي يوسف پسر داود، از گرفتن زن خويش مريم مترس، زيرا كه آنچه در وي قرار گرفته است، از روح القدس است.» (متي 1 : 20)
 • فرشته در جواب وي گفت: «روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلي بر تو سايه خواهد افكند، از آنجهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد.» (لوقا 1 : 35)
 • (عيسي با شاگردان خود سخن مي گويد) «و من از پدر سوال ميكنم و تسلي دهنده اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند، يعني روح راستي كه جهان نميتواند او را قبول كند زيرا كه او را نميبيند و نميشناسد و اما شما او را ميشناسيد، زيرا كه با شما ميماند و در شما خواهد بود.» ... «اگر كسي مرا محبت نمايد، كلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوي او آمده، نزد وي مسكن خواهيم گرفت.» (يوحنا 14 : 16 - 17 و 23)
 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share