×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

به عيسي «ايمان» داشتن چه مفهومي دارد؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «همة اين سخنان به نظر عالي است ولي من هرگز مفهوم «ايمان داشتن به عيسي» را درك نكرده ام؟»

پاسخ ما: اول از همه، ايمان داشتن به عيسي به اين مفهوم است كه شما براي رفتن به بهشت به خودتان متكي نيستيد، بلكه به عيسي مسيح تكيه داريد. ما نميتوانيم با انجام دادن كارهاي خوب و اعمالي كه فكر ميكنيم پسنديده است و ما را نزد خدا مقبول ميگرداند وارد بهشت شويم. بلكه نياز داريم تا گناهان ما بخشوده شود. آنچه كه عيسي بر روي صليب براي ما انجام داد يگانه راهي است كه گناهان ما از طريق آن بخشيده ميشود. كتاب مقدس ميفرمايد...

  • «و جميع انبيا [عهد عتيق] بر او شهادت ميدهند كه هر كه به وي ايمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت.» (اعمال 10 : 43)

  • «كه در وي به سبب خون او فديه يعني آمرزش گناهان را به اندازة دولت فيض او يافته ايم.» (افسسيان 1 : 7)

بعد از اينكه شخص براي آمرزش گناهان خود به عيسي مسيح ايمان ميآورد، يك زندگي جديد آغاز ميشود... «پس اگر كسي در مسيح باشد، خلقت تازه اي است؛ چيزهاي كهنه درگذشت، اينك همه چيز تازه شده است.» (دوم قرنتيان 5 : 17) شخص از پيروان مسيح ميشود. به عنوان يك پيرو مسيح، شخص نه تنها براي بخشش گناهان خود به عيسي تكيه ميكند، بلكه در ديگر حيطه هاي زندگي خود نيز به عيسي اتكا مينمايد. براي مثال، عيسي گفت كه او معلم است. (يوحنا 13 : 13 - 14) او به شاگردان خود گفت كه روح القدس را براي آنان خواهد فرستاد، و روح القدس همه چيز را به آنان تعليم خواهد داد (يوحنا 14 : 26)، و آنها را به جميع راستي هدايت خواهد كرد (يوحنا 16 : 13). خداوند طريق ها و حقايق مربوط به خود را به شخص تعليم ميدهد. متناسب با ارزشها و رفتارهاي ما، خداوند تمامي آنچه را كه در افكار ما وجود دارد و درست نيست پاك ميسازد و آنچه كه از ديدگاه وي صحيح است را به ما نشان ميدهد. اين هم طريق ديگري است كه خدا به ما محبت ميكند.

خدا كسي است كه تمامي حقيقت را ميداند، و او از ما ميخواهد تا زندگي خود را بر مبناي حقيقت وي بنا كنيم. عيسي فرمود...

  • «پس هر كه اين سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به مردي تشبيه ميكنم كه خانة خود را بر سنگ بنا كرد. و باران باريده، سيلابها روان گرديد و بادها وزيده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگرديد زيرا كه بر سنگ بنا شده بود.» (متي 7 : 24 - 25)

  • «اگر شما در كلام من بمانيد، في الحقيقه شاگرد من خواهيد شد، و حق را خواهيد شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد.» (يوحنا 8 : 31 - 32)

  • «بياييد نزد من اي تمام زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامي خواهم بخشيد. يوغ مرا بر خود گيريد و از من تعليم يابيد زيرا كه حليم و افتاده دل ميباشم و در نفوس خود آرامي خواهيد يافت.» (متي 11 : 28 - 29)

مهمترين قسمت پيروي از عيسي اين است كه از او ياد بگيريم. با اتكا به عيسي به عنوان معلم خود، او ما را به سوي طريق جديدي از زندگي هدايت ميكند كه مطابق با ارادة او و مطابق با حقيقت است. او به ما نشان ميدهد كه چگونه بايد زندگي كنيم، و حتي ما را در دعا هدايت ميكند تا بدانيم چگونه بايستي دعا كنيم. وقتي كه ياد ميگيريم كه او از ما چه ميخواهد، آنگاه براي انجام خواستة وي بر توانايي و قدرت او (روح القدس) تكيه ميكنيم.

پيروي از عيسي يعني تكيه كردن بر او. عيسي به شاگردان خود گفت: «من تاك هستم و شما شاخه ها. آنكه در من ميماند و من در او، ميوة بسيار ميآورد. زيرا كه جدا از من هيچ نميتوانيد كرد.» (يوحنا 15 : 5)

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share