×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
وجود خداوند

خدا کیست

خدا كيست؟ خدا چه شكلي است؟ شش ويژگي اختصاصي در رابطه با صفات خدا . . .

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

خدا كيست . . . ميتوان او را شناخت.

خداوندي كه جهان هستي را با اين همه عظمت و شكوه و با اين چنين جزئيات كامل خلق كرده است، قابل شناختن است. خداوند دربارة خود با ما سخن ميگويد و حتي از اين نيز فراتر رفته و از ما دعوت ميكند تا با او وارد يك رابطة شخصي شويم تا بتوانيم او را بشناسيم. ما نه تنها ميتوانيم او را بشناسيم، بلكه قادريم از نزديك نيز با او آشنا شويم.

خداوند چنين ميفرمايد: «حكيم، از حكمت خود فخر ننمايد و جبار از تنومندي خويش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نكند. بلكه هر كه فخر نمايد از اين فخر بكند كه فهم دارد و مرا ميشناسد كه من يهوه هستم كه رحمت و انصاف و عدالت را در زمين به جا ميآورم زيرا خداوند ميگويد در اين چيزها مسرور ميباشم.» (ارميا 9 : 23 - 24)

خدا كيست . . . ميتوان به او نزديك شد.

خداوند از ما دعوت ميكند تا با او صحبت كنيم و او را در همة مواردي كه به ما مربوط ميشود و يا باعث نگراني ما است، شريك كنيم. لزومي ندارد كه ابتدا عهد و پيماني بين ما و خدا بسته شود. حتي لازم نيست كه ما با نزاكت و با ادب، و يا الهي و مقدس باشيم. طبيعت و ذات خداوند طوري است كه هرگاه ما به او روي ميآوريم، خداوند با محبت و آغوشي باز ما را ميپذيرد.

«خداوند نزديك است به آناني كه او را ميخوانند، به آناني كه به راستي ميخوانند.» (مزمور 145 : 18)

خدا كيست . . . او خلاق و آفريننده است.

ما انسانها با تركيب كردن موادي كه از قبل وجود داشته اند قادريم چيزهايي را بسازيم؛ و يا آنچه را كه ميسازيم بر مبناي افكار و انديشه هاي پيشين ما است. خداوند اين قابليت را دارد تا با سخن گفتن خود، هر آنچه را كه وجود ندارد خلق كرده و به آن موجوديت ببخشد. منظور از قدرت خلقت خداوند، تنها در ارتباط با آفرينش كهكشانها و يا انواع مختلف حيات نيست، بلكه خلق نمودن راه حلهايي در ارتباط با تمامي مشكلات امروز ما نيز ميباشد. خداوند براي ما خلاق و آفريننده است. خدا مايل است تا ما از قدرت او آگاه باشيم و به آن اعتماد و تكيه كنيم.

«خداوند ما بزرگ است و قوت او عظيم و حكمت وي غير متناهي.» (مزمور 147 : 5)

« . . . كه از آنجا اعانت من ميآيد. اعانت من از جانب خداوند است، كه آسمان و زمين را آفريد.» (مزمور 121 : 1 - 2)

خدا كيست . . . او بخشنده و با گذشت است.

ما گناه ميكنيم. ما تمايل و گرايش داريم تا به جاي اينكه از راه هاي خداوند پيروي كنيم به راه هاي خود برويم. خداوند اين را ميبيند و به خوبي از آن آگاه است. خداوند از گناهان انسان چشم پوشي نميكند و آماده است تا انسانها را داوري كرده و مطابق گناهانشان آنها را محكوم كند. در عين حال خدا بخشنده و با گذشت است و از لحظه اي كه ما رابطة خود را با او آغاز ميكنيم گناهان ما را ميبخشد. عيسي، پسر خدا، با مرگ و مصلوب شدن خود تاوان تمامي گناهان ما را پرداخت نمود. عيسي از مردگان قيام نمود و اين بخشش را به ما پيشكش ميكند.

«يعني عدالت خدا كه به وسيلة ايمان به عيسي مسيح است، به همه و كل آناني كه ايمان آورند. زيرا كه هيچ تفاوتي نيست، . . . به واسطة ايمان به وسيلة خون او تا آنكه عدالت خود را ظاهر سازد.» (روميان 3 : 22 - 25)

خدا كيست . . . او صادق است.

خداوند به وضوح دربارة خود به ما توضيح ميدهد، همانند شخصي كه اجازه ميدهد تا شما از افكار و احساسات او آگاه شويد؛ با اين تفاوت كه خداوند هميشه صادق است. هر آنچه كه خدا دربارة خود و يا دربارة ما ميگويد اطلاعاتي قابل اطمينان است. خداوند دربارة هر آنچه ميگويد كاملاً دقيق و صادق است، خداوند حتي راست گوتر از احساسات، افكار و يا قوة ادراك ما است. شما ميتوانيد بر روي تمامي وعده هايي كه خداوند ميدهد كاملاً حساب كنيد. سخنان او جدي است. ما ميتوانيم از طريق كلام خداوند روي او حساب كنيم.

«كشف كلام تو نور ميبخشد و ساده دلان را فهيم ميگرداند. كلام تو براي پاي هاي من چراغ و براي راه هاي من نور است.» (مزمور 119 : 130 و 105)

خدا كيست . . . او قادر و تواناست.

آيا دوست داريد تا در همه وقت و در مورد همه چيز، 100% نظر درست و صحيح داشته باشيد؟ خداوند اين چنين است. حكمت او نامحدود است. او از تمامي جزئيات يك موقعيت آگاه است و علاوه بر اين از گذشته و آيندة رويدادها و وقايعي كه در ارتباط با آن موقعيت خاص ميباشند نيز كاملاً آگاهي دارد.

لزومي ندارد كه ما خداوند را به صورت امروزي در آوريم، به او پند و اندرز بدهيم و يا او را قانع كنيم تا عمل صحيح را انجام دهد. خداوند عمل صحيح را انجام خواهد داد، زيرا او قادر و تواناست و انگيزه هاي او پاك و بيغش است. اگر به خداوند اعتماد كنيم او هرگز در قبال ما دچار اشتباه نشده، ارزش ما را پايين نميآورد و هرگز ما را فريب نميدهد. خداوند در تمامي شرايط و در همة اوقات كاملاً قابل اعتماد است.

«بلي، هر كه انتظار تو ميكشد خجل نخواهد شد . . .» (مزمور 25 : 3)


مقالة ذيل توضيح ميدهد كه چگونه ميتوانيد هم اكنون رابطة خود را با خدا آغاز كنيد: متصل شدن.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share