×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

آيا اهميتي دارد كه كدام خدا را بخوانيم؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «مردم اغلب در مواقع سختي خطاب به يك خدا دعا ميكنند. آيا همه با يك خداي واحد گفتگو ميكنند؟ آيا اهميتي دارد كه كدام خدا را صدا بزنيد؟ آيا خدايان كاذب نيز وجود دارند؟»

پاسخ ما: امروزه مردم دوست دارند باور كنند كه شما خطاب به هر كسي كه دعا كنيد خوب است. مهم نيست آن خداي هندو، يكي از مقدسين، عيسي و يا الله باشد. آنچه كه مهم است اين است كه شما داريد دعا ميكنيد، اينطور نيست؟

آيا اهميتي دارد كه كدام خدا را صدا ميزنيد؟ اگر كسي باور داشته باشد كه يك كاكتوس ميتواند به او ياري كند چطور؟ آيا اين احتمال وجود دارد كه كاكتوس براي او كاري انجام دهد؟ آيا كاكتوس قادر است موقعيت او را تجزيه و تحليل كند؟ آيا احتياجات شخص را ميداند؟ آيا براي شخص اهميت قائل است؟ و آيا ميتواند معقولانه ترين اقدام لازم را براي شخص انتخاب كند؟

حال اگر يك نفر (داستاني واقعي) قدرت عالية خود را اينگونه توصيف كند كه آن قدرت يك موج مخصوص و منحصر به فرد در ساحل ونيز در ايالت كاليفرنيا است چطور؟ آن موج داراي چه توانايي هايي است؟ آيا هيچ بينش و فراستي دارد؟ آيا به غير از قدرتي كه باد و جزر و مد بر آن اعمال ميكنند قدرت ديگري دارد؟ آيا آن موج قادر است به كمك او بيايد؟ البته كه نه. تنها فايده اي كه از ايمان به يك كاكتوس و يا يك موج عايد شخص ميشود اميدي گمراه كننده و يك تقويت رواني است.

وارد حيطه هاي نادرست مصلحت آميز شويم... اگر كسي خدا را عيسي، الله، بودا، برهما، زمين مادري و يا خودش بداند چطور؟ آيا مهم است؟ حتماً!

خوب است اگر اظهار كنيم كه يك شخص ميتواند به انتخاب خود از هر خدايي بهره بجويد تا به آن اميد ببندد. حتي يك خداي مصنوعي نيز ميتواند حداقل به طور موقت به ذهن شخص آرامش، دلگرمي و اميد ببخشد. اما اگر آن «خدا» واقعاً وجود ندارد چطور؟ در اينصورت مانند دعا كردن در باد هوا خواهد بود. بي ضرر است؟ بله، همينطور است... در صورتي كه يك خداي واقعي وجود نداشته باشد. به محض اينكه يك خداي واقعي و قطعي وارد صحنه ميگردد، در اين موقع شخص دچار مشكل ميشود. چرا؟

زيرا خدايي كه تواناست انتظار دارد كه همه تصديق كنند كه او خدايي افضل است و قدرتي عظيم و بيكران دارد، و كسي است كه خالق جهان هستي است، خدايي است كه آنها را آفريده است و خدايي است كه انتظار دارد به وسيلة انسان تصديق شود. شايد خداوند مايل است تا انسان اين را تشخيص دهد كه اين خدا، خدايي كه واقعاً وجود دارد، تنها كسي است كه حقيقتاً قادر است به او كمك كند.

يك شخص ميتواند خطاب به يك موج و يا يك كاكتوس، و يا خطاب به هر چيز يا هركس ديگري كه مايل است دعا كند، اما خداي كتاب مقدس اين را ميفرمايد...

  • «جميع ايشان خجل و رسوا خواهند شد و آناني كه بتها ميسازند با هم به رسوايي خواهند رفت.» (اشعيا 45 : 16)

  • «من يهوه هستم و ديگري نيست و غير از من خدايي ني.» (اشعيا 45 : 5)

  • «من زمين را ساختم و انسان را بر آن آفريدم. دستهاي من آسمانها را گسترانيد و من تمامي لشكرهاي آنها را امر فرمودم.» (اشعيا 45 : 12)

همچنين كتاب مقدس ميفرمايد...

  • «خداوند نيكوست و در روز تنگي ملجا ميباشد و متوكلان خود را ميشناسد.» (ناحوم 1 : 7)

  • «اينك چشم خداوند بر آناني است كه از او ميترسند، بر آناني كه انتظار رحمت او را ميكشند.» (مزمور 33 : 18)

  • «ليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است، زيرا هر كه تقرب به خدا جويد، لازم است كه ايمان آورد بر اينكه او هست و جويندگان خود را اجر ميدهد.» (عبرانيان 11 : 6)

  • «به تمامي دل خود بر خداوند توكل نما و بر عقل خود تكيه مكن. در همة راه هاي خود او را بشناس، و او طريق هايت را راست خواهد گردانيد.» (امثال 3 : 5 - 6)

اگر طالب اميدي محكم و استوار هستيم، بايستي خدايي را انتخاب كنيم كه وجود دارد! خداي واقعي را چگونه ميشناسيم؟ از طريق مشاهدة حقايق موجود و با مشاهدة آنچه كه خداوند دربارة خويشتن آشكار ساخته است. براي دريافت كمك در اين خصوص، فراتر از ايماني كوركورانه و يا ديگر مقالات اين سايت را ملاحظه كنيد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share