×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

آيا ممكن است خدا زن باشد؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «آيا ممكن است خدا زن باشد؟»

پاسخ ما: احتمالاً صحيح نيست كه خدا را به شكل يك زن ببينيم، اگرچه كتاب مقدس به نوعي جنبة مونث خدا را نيز نشان ميدهد. عيسي يك بار فرمود:

«اي اورشليم، اورشليم، قاتل انبيا و سنگساركنندة مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع كنم، مثل مرغي كه جوجه هاي خود را زير بال خود جمع ميكند و نخواستيد!» (متي 23 : 37)

همچنين حكمت خداوند در كتاب امثال به شكل شخصيتي مونث مجسم شده است (مثلاً در امثال 1 : 20 و 8 : 11 و 9 : 1)، اما در عين حال در عهد جديد به ما گفته ميشود كه: «مسيح حكمت خدا است.» (اول قرنتيان 1 : 24)

اما در بيشتر قسمتهاي كتاب مقدس خداوند اينگونه انتخاب كرده است تا خويشتن را با شخصيتي مذكر آشكار سازد. «تمامي كتب از الهام خداست.» (دوم تيموتاؤس 3 : 16) و در آن همواره به خداوند با ضمير «او مذكر» اشاره شده است. بنابراين خداوند خواسته است تا مردم وي را به عنوان «او مذكر» بشناسند.

از طرفي در كتاب پيدايش باب اول به ما گفته ميشود كه انسان (نوع بشر؛ كه مفهوم آن با «يك مرد» در تضاد است) بصورت خدا آفريده شده است، چه مونث و چه مذكر...

«پس خدا آدم را بصورت خود آفريد. او را بصورت خدا آفريد. ايشان را نر و ماده آفريد.» (پيدايش 1 : 27)

بنابراين نبايد تعجب كنيم كه خدا در آن واحد هم شخصيت «مردانه» و هم شخصيت «زنانه» را به خود اختصاص دهد. از اينرو چه زن و چه مرد هر دو ميتوانند شخصيت خدا را شرح دهند. خدا را ميتوان با صفت مادرانه (مرغ) در نظر گرفت و در عين حال ميتوان او را پدر آسماني خواند (عنواني كه كتاب مقدس اغلب او را با همين نام ميخواند). خدا مواظبت كننده و پرورش دهنده، و در عين حال مقتدر و قوي است.

البته خداوند بسيار برتر از ما است، و مطمئناً نه يك زن است و نه يك مرد. اگرچه ما بصورت او آفريده شده ايم، و بازتاب قسمتي از صفاتي هستيم كه خدا نيز دارا است، اما قطعاً ما به عنوان انسان قادر نيستيم به طور كامل نمايانگر تصوير خدا باشيم.

حتي اگر يك نقاش بخواهد تصويري از خود را نقاشي كند، آن نقاش خود بيش از هنر خويش خواهد بود.

نكتة جالب توجه اين است كه خدا خويشتن را فروتن ساخت تا خود را بر ما آشكار سازد. خدا انسان شد، در وجود عيسي مسيح، و مايل است تا ما وارد يك رابطه با او شويم، رابطه اي كه او امكان پذير ساخت. براي خواندن مطالب بيشتر دربارة اين موضوع، لطفاً شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share