×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

چگونه ميتوانيد طوفان نوح را باور كنيد؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سوال: «چگونه ميتوانيد طوفان نوح را باور كنيد؟»

پاسخ ما: اگر طوفان نوح محدود به يك منطقه بود چه؟ تعداد زيادي از كساني كه باور دارند كتاب مقدس كلام خداست، و آن هم بدون هيچ خطا و اشتباهي، باور دارند كه كتاب مقدس طوفان نوح را مربوط به منطقة خاصي ميداند تا اين كه آن را به عنوان طوفاني ارائه كند كه مربوط به سرتاسر كرة زمين باشد. استدلال آنان چيست؟

كتاب پيدايش به زبان عبراني نوشته شده است. همانگونه كه در مقالة ديگري نيز در همين سايت به آن اشاره شده (مقاله آيا خدا عالم هستي را در شش روز آفريد؟ را ملاحظه كنيد.)، زبان عبراني نسبت به زبان انگليسي از كلمات كمتري استفاده ميكند و معمولاً يك كلمه شامل معاني مضاعفي است. «زمين» (كه در زبان عبراني «eret» است) ممكن است به زمين، سرزمين، ديار و يا خاك اطلاق شود. در ترجمة انگليسي كتاب مقدس، هنگام نقل واقعة طوفان نوح، لغت «زمين» و يا «همة زمين» به كار برده شده است. اما لغات عبراني به كار برده شده را نيز ميتوان به همان دقت، «سرزمين» و يا «همة سرزمين» ترجمه نمود.

در بابهاي هفتم و هشتم كتاب پيدايش، اينها حقايقي هستند كه ارائه شده اند. بعد از اينكه نوح به تمامي اطرافيان خود در خصوص طوفاني كه در راه بود هشدار داد، او، خانوادة وي، و يك جفت از تمامي انواع حيوانات زندة هوازي (احتمالاً حيواناتي كه متعلق به آن منطقه بودند) وارد كشتي شدند. در كتاب مقدس ميخوانيم كه خداوند كاري كرد تا چشمه هاي زيرزميني باز شوند و مدت چهل شبانه روز از آسمان باران بارانيد.

همچنين در كتاب پيدايش ميخوانيم كه آب به قدري سطح زمين (و يا خاك، ديار، يا منطقه) را پوشانده بود كه كوه ها (و يا ميتوان آن را «تپه ها» ترجمه نمود) با عمقي معادل با پانزده ذرع آب، كه معادل 6.1 متر عمق است پوشيده شده بودند.

باب هشتم اينگونه ادامه ميدهد كه 150 روز به طول انجاميد (پنج ماه) تا اين سيل عظيم فروكش كند. باز ميخوانيم كه پس از گذشت دو ماه و نيم، كشتي بر رشته كوه آرارت قرار گرفت. كتاب مقدس نميگويد كه كشتي بر قلة كوه آرارت فرود آمد، كه 5165 متر ارتفاع دارد.

دو ماه بعد از اينكه كشتي بر روي خشكي قرار گرفت، نوح شروع به آزمايش نمود تا ببيند آب با چه سرعتي در حال فروكش كردن است. او كلاغي را رها نمود، و سپس چندين مرتبه كبوترهايي را در آسمان رها كرد. بعد از گذشت مدتي، نوح سومين آزمايش را انجام داد و كبوتر ديگري را رها ساخت. اين بار كبوتر با برگي از درخت زيتون مراجعت نمود. نوح باز هم در انتظار ماند و وقتي ديد كه كبوتر اين بار ديگر برنگشت، در كشتي را گشود. در پيدايش ميخوانيم كه «زمين» خشك بود، كه البته ميتوان اين لغت را «سرزمين» و يا «خاك» ترجمه نمود. با در نظر گرفتن درياچه ها و يا اقيانوسهاي موجود بر روي كرة زمين، اين مثال ديگري است كه نشان ميدهد «زمين» نميتواند به مفهوم كل كرة زمين به كار رفته باشد.

كتابهاي بيشماري دربارة نوح و كشتي وي وجود دارد، با اين بحث و جدلها كه احتمال دارد طوفان نوح مربوط به كدام منطقه و يا مربوط به چه دوره اي از تاريخ باشد، و يا اينكه آيا اين طوفان تمامي سطح كرة زمين را فرا گرفت و يا مربوط به منطقة خاصي بوده است. منازعات داغي در خصوص اين موضوع وجود دارد. هدف EveryPersianStudent.com وارد شدن به اين مباحث و جدلها نيست، بلكه مطرح نمودن احتمال قريب به يقين وجود طوفاني عظيم، اما مربوط به منطقه اي خاص ميباشد. علم باستان شناسي و زمين شناسي نه تنها از چنين نتيجه گيرياي حمايت ميكنند، بلكه اين نتيجه گيري را ميتوان در خود كتاب مقدس نيز يافت كه انتخابي جاوداني است.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share