جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) موجودیت - هستی آيا مراحل تكامل طبيعي در آفرينش به كار رفته اند؟

0 اشخاص ملحد و معتقد به فرضية تكامل ادعا خواهند كرد كه تمامي خلقت از طريق سير تكامل طبيعي صورت گرفته و هيچ معجزه اي در كار نبوده است. برخي از معتقدين به خدا نيز ادعا خواهند كرد كه آفرينش منحصراً از طريق معجزات صورت گرفته است.

كتاب پيدايش به ما نشان ميدهد كه خداوند از هيچ آفريد، و ظاهراً خداوند سير تكامل طبيعي را نيز آفريد و از آن براي خلقت عالم هستي استفاده نمود. در اينجا دليل اين كار را ميخوانيم.

در كتاب پيدايش از دو فعل استفاده شده است. اولين فعل «bara» است كه به مفهوم «آفريدن» ترجمه شده و در كل كتاب عهد عتيق تنها 30 مرتبه به كار برده شده است و همواره منحصراً به خدا معطوف شده است. هر جا كه اين فعل استفاده شده، نمايانگر اين واقعيت است كه خداوند به طور خارق العاده اي چيزي را از هيچ آفريده است، كاري كه تنها خدا قادر به انجام آن است.

فعل عبراني ديگري كه در كتاب پيدايش به كار رفته، «asah» ميباشد كه «ساخت» ترجمه شده است. از اين فعل در عهد عتيق 260 مرتبه استفاده شده و به معناي سرشتن و ساختن چيزهايي آمده است كه خداوند آنها را از موادي كه وجود داشته اند ساخته است. يكي از اين مثالها ساختن ابرهاي توفان زا جهت به وجود آوردن باران است. (والتر بردلي، «چرا من باور دارم كه كتاب مقدس از لحاظ علمي معتبر است، چرا من يك مسيحي هستم»، Baker Books، 2001، صفحة 169)

سرآغاز كتاب پيدايش ميگويد كه خدا آسمانها و زمين را «آفريد» (bara - از هيچ)، كه اين شامل تمامي مواد، مواد شيميايي، ساختمانهاي سلولي و تمامي چيزهايي است كه در آفرينش وجود دارند. اما همانطور كه در ادامة پيدايش ميخوانيم، ميبينيم كه خدا كار خلقت را توسعه داده و خلقت خويش را ادامه و شكل ميدهد. در اينجا ميبينيد كه از فعل «ساخت» استفاده ميشود.

«استفاده از اين دو عبارت در بيان وقايع موجود در كتاب پيدايش نشانگر اين واقعيت است كه خدا از تلفيق و تركيب معجزات، بعلاوة سير تكامل «طبيعي» استفاده نمود تا مقاصد و اهداف خلقت خويش را به انجام برساند.» (والتر بردلي، «چرا من باور دارم كه كتاب مقدس از لحاظ علمي معتبر است، چرا من يك مسيحي هستم»، Baker Books، 2001، صفحة 169)

مثالهايي از «آفريد» و «ساخت»

در اينجا شرحي از مراحل توليدمثل كه خداوند آفريده را خواهيد ديد:

«و خدا گفت: زمين نباتات بروياند، علفي كه تخم بياورد و درخت ميوه اي كه موافق جنس خود ميوه آورد كه تخمش در آن باشد، بر روي زمين. و چنين شد.» (پيدايش 1 : 11)

و در كتاب پيدايش باب اول دربارة تفكيك آب و خشكي بر روي زمين اينگونه ميخوانيم:

«و خدا گفت: آبهاي زير آسمان در يك جا جمع شود و خشكي ظاهر گردد. و چنين شد.» (پيدايش 1 : 9)

كتاب پيدايش در خصوص اينكه آيا خدا فعاليتهاي آتش فشاني و يا طبقات زمين شناسي را آفريد و از آن استفاده نمود تا آبها را از خشكي جدا سازد به تفصيل و با جزئيات سخن نميگويد، اما اين به طور قطع محتمل است و به نظر ميآيد كه كشفيات علمي نيز به اين موضوع اشاره ميكنند.

در اينجا شما ميبينيد كه لغت «bara» براي «از هيچ آفريد» به كار رفته است:

«پس خدا آدم را به صورت خود آفريد. او را به صورت خدا آفريد. ايشان را نر و ماده آفريد.» (پيدايش 1 : 27)

با توجه به آنچه كه علم موفق شده است در خصوص ساختمان سلولي،DNA ،RNA و ترتيب و نظم بسيار پيچيدة آنها كشف كند جاي تعجب نيست كه براي توصيف آن اين فعل به كار رفته است: «خدا آدم را آفريد.»

لغت عبراني «آفريد» و «ساخت» اين امكان را به خدا ميدهد تا خدا بتواند از هيچ، چيزهايي را آفريده باشد و يا بتواند جهان هستي را با استفاده از مواد موجود شكل دهد و سير تكامل طبيعي را آغاز نمايد. نكتة اصلي اين است كه به طور انكارناپذيري در تمامي اين قضايا خداوند طراح، مبتكر، هماهنگ كننده و آفرينندة همه چيز است، عليرغم اينكه او چه چارچوب زمانبندي را انتخاب ميكند.

همانطور كه كتاب مقدس خلاصه ميكند: «زيرا كه در او همه چيز آفريده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است از چيزهاي ديدني و ناديدني و تختها و سلطنتها و رياسات و قوات؛ همه به وسيلة او و براي او آفريده شد. و او قبل از همه است و در وي همه چيز قيام دارد.» (كولسيان 1 : 16 - 17)

چرا ممكن نبود كه آفرينش در شش روز كامل شود؟ آيا خدا عالم هستي را در شش روز آفريد؟ را ملاحظه كنيد.

چگونه پيدايش عالم هستي وجود خدا را نشان ميدهد؟ آيا خدايي هست؟ را ملاحظه كنيد.

 

+ آیا سئوالی دارید؟
+ چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟