جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) قسمت سئوال و جواب كتاب مقدس دربارة تناسخ چه ميگويد؟

كتاب مقدس دربارة تناسخ چه ميگويد؟

سوال: «آيا كتاب مقدس در خصوص تناسخ صحبت ميكند؟ ما از كجا بدانيم كه اين تنها زندگي ما است؟»

پاسخ ما: يك سوال بسيار عالي. بجز پاسخي كه در اينجا ميخوانيد، ما يك مقالة ديگر نيز داريم كه دربارة اين موضوع بحث و گفتگو ميكند: تناسخ، كارما و زندگي پس از مرگ.

در پاسخ به سوال شما بايستي بگويم كه كتاب مقدس هرگز اشاره اي به تناسخ نميكند و در واقع خلاف اين موضوع را اظهار ميكند...

«و چنانكه مردم را يك بار مردن و بعد از آن جزا يافتن مقرر است.» (عبرانيان 9 : 27)

اگر كتاب مقدس صحيح است، چرا خدا اجازة تناسخ روح در جسم تازه را نميدهد؟ اينگونه فكر كنيد كه ممكن است نظرية تناسخ از درون عيب و نقص داشته باشد. تئوري تناسخ از اين قرار است كه با داشتن زندگي هاي متعدد به دفعات كافي، يك شخص بالاخره موفق ميشود تا به نحوي يك زندگي صحيح را سپري كرده و اجازة ورود به بهشت/ نيروانا را كسب نمايد. بسياري از مردم به نظر خودشان هم اينك به اندازة كافي براي ورود به بهشت خوب هستند... (آنها به هيچ بانكي دستبرد نزده اند و يا كسي را به قتل نرسانده اند.) در تناسخ، نظريه بسيار شبيه به اين است. تنها تفاوتي كه وجود دارد اين است: «تناسخ اظهار ميكند كه شما به مرور زمان به اندازة كافي خوب خواهيد بود.»

چرا چنين الگو يا طرحي داراي نقص است؟ زيرا براي گناهكار بودن انسان فكري نشده است. كتاب مقدس ميفرمايد كه قلب انسان از همه چيز فريبنده تر است. (ارميا 17 : 9) اين خيلي بد است. بدتر از اين هم ميشود. كتاب مقدس همچنين ميفرمايد كه همه گناه كرده اند و از جلال خدا قاصر ميباشند (روميان 3 : 23)، جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يكي از ما به راه خود برگشته بود (اشعيا 53 : 6)، نيكوكاري نيست و يكي هم ني (مزمور 53 : 3)، زيرا مرد عادلي در دنيا نيست كه نيكويي ورزد و هيچ خطا ننمايد (جامعه 7 : 20).

بنابراين چه فايده اي خواهد داشت اگر ما در بدنهاي مختلف به اين دنيا بازگرديم؟ درجة تغيير به اندازة كافي نخواهد بود تا تفاوتي ايجاد كند. شما اولين زندگي خود را بصورت گناهكاري ميگذرانيد كه از خدا روي گردانيده است، سپس به شكل يك شخص ديگر به اين دنيا بر ميگرديد كه كمابيش يك گناهكار است و از خدا روي برگردانيده است. اين چرخة متناوب بي پايان براي هيچكس فايده اي در بر نخواهد داشت.

از آنجايي كه ما گناهكار هستيم، به بخشش نياز داريم. چون همة ما از خدا رويگردان هستيم، لازم است تا به سوي او باز گرديم. (توبه) اين پيام ثابت كتاب مقدس است.

خدا به ما ميگويد تا براي بخشش گناهان خود به او روي آوريم و براي شناختن او، وي را جستجو كنيم. اگر اين كار را انجام دهيم، بهشت از اين دنيا آغاز شده و ميتواند تا دنياي ديگر نيز ادامه داشته باشد. موضوع اين نيست كه ما در مكان متفاوتي زندگي كنيم... آنچه كه اهميت دارد خود خداست.

اگرچه كتاب مقدس تناسخ را تكذيب ميكند، اما دربارة يك رستاخيز براي تمامي انسانها سخن ميگويد...

«زيرا ساعتي ميآيد كه در آن جميع كساني كه در قبور ميباشند، آواز او را خواهند شنيد، و بيرون خواهند آمد؛ هر كه اعمال نيكو كرد، براي قيامت حيات و هر كه اعمال بد كرد، به جهت قيامت داوري.» (يوحنا 5 : 28 - 29)

در اينجا مطالب بيشتري از كتاب مقدس در خصوص آن داوري ميخوانيم...

«و ديدم تختي بزرگ سفيد و كسي را بر آن نشسته... و مردگان را خرد و بزرگ ديدم كه پيش تخت ايستاده بودند؛ و دفترها را گشودند... و بر مردگان داوري شد، به حسب اعمال ايشان... و هر كه در دفتر حيات مكتوب يافت نشد، به درياچة آتش افكنده گرديد.» (مكاشفه 20 : 11 - 15)

آيا مايليد بدانيد كه چكار بايد بكنيد تا اسمتان در دفتر حيات نوشته شود؟ با صداقت و خلوص نيت بخشش خدا را بطلبيد. عيسي به خاطر گناهان شما مرد تا شما بخشيده شويد. اما براي دريافت بخشش خدا بايستي با صداقت و تعهد به سوي خدا روي آوريد. لطفاً شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد.

 

+ آیا سئوالی دارید؟
+ چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟