جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) مبهمات و معماها بهشت چگونه خواهد بود؟

0 در ارتباط با بهشت اغلب يك تصوير كليشه اي ارائه ميشود: يك نفر كه بر روي ابري نشسته است، در حال نواختن چنگ ميباشد، و ظاهراً بسيار خسته و ملول است. آيا بهشت اينگونه خواهد بود؟ ترديد دارم اينگونه باشد.

فكرش را بكنيد: ما داريم دربارة خدا صحبت ميكنيم. همانطور كه شما نيز احتمالاً متوجه شده ايد خدا بسيار خلاق است. اگر در اين باره شك داريد كافي است به غروب خورشيد خيره شويد، يا سعي كنيد درك نماييد كه جهان هستي و كائنات چگونه در جاي خود مستقر شده اند، و يا دربارة وسعت و عظمت فضا فكر كنيد، و يا دربارة DNA مطالعه كنيد. بلي، خدا يك چيزهايي بلد است.

بنابراين دربارة بهشت چه ميدانيم؟ كتاب مقدس ميفرمايد: «و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد رو نخواهد نمود.» خيلي عالي است، اينطور نيست؟

«مرگي» نخواهد بود؟ منظور تو اين است كه ديگر سرطان، ايدز و هيچ جنگ و قتلي نخواهد بود؟ به نظر خيلي عالي است. هيچ «ماتمي» نخواهد بود؟ منظور تو اين است كه ديگر بيوه زناني نخواهند بود كه سعي دارند به تنهايي چهار فرزند خود را بزرگ كنند؟ هيچ كودك نوپايي به وسيلة افراد رواني دزديده نخواهد شد؟ ديگر هيچ علامت ضرب دري در بزرگراه ها نخواهد بود تا حاكي از آن باشد كه يك رانندة مست كسي را زير گرفته و كشته است؟ و يا مردم يك شهر كه در اثر زلزله كاملاً نابود و هلاك شده اند؟ هرگز؟ فوق العاده است!

ديگر هيچ «ناله» و «دردي» نخواهد بود؟ منظور تو اين است كه هيچ طلاقي كه خانواده ها را از هم بپاشد و دختراني كه به وسيلة پدران خود مورد تجاوز قرار ميگيرند و پسران و دختران جواني كه بدنهاي خود را در ازاي پول ميفروشند و مردمي كه احساس ناامني ميكنند چون قدشان بسيار بلند و يا بسيار كوتاه است و يا بيش از اندازه چاق يا لاغر هستند وجود نخواهد داشت؟ و ديگر روستايياني كه توسط دولت از گرسنگي ميميرند و يا مادربزرگهاي بيكسي كه همسران خود را بيست سال قبل از اينكه خود از دنيا بروند از دست داده اند، وجود نخواهند داشت؟ هيچ مردم با استعدادي نخواهند بود كه زندگي خود را به دليل اعتياد به هروئين به هدر ميدهند و يا شوهراني كه به علت نوشيدن بيش از اندازة جين همسران و بچه هاي خود را به عنوان كيسة بكس به كار ميبرند؟ هيچ توهين و كينه توزي در بين نخواهد بود فقط به اين خاطر كه كسي رنگ پوستش متفاوت است؟ و هيچ كلمات منفوري گفته يا شنيده نخواهد شد؟ به نظر ميرسد كه بهشت جاي فوق العاده اي باشد.

بهشت چه خصوصيات ديگري خواهد داشت؟ بجز خدا، هيچكس ديگري كاملاً از اين موضوع آگاه نيست. اما آنچه مسلم است در بهشت طريق كاملاً جديدي از زندگي در جريان خواهد بود. اگر دنياي كنوني خلاقيت خدا را نمايان ميسازد، ما ميتوانيم انتظار خلاقيتي بيش از اين را در دنياي بعدي داشته باشيم. ما دربارة بعد زمان و مكان متفاوتي صحبت ميكنيم و همچنين دربارة فعاليتهاي جديد و خلاقيت هاي تازه اي كه هرگز خوابش را هم نديده ايم. و اين نكتة اصلي است: «بهشت فراتر از تصور ما است.»

آيا فكر ميكنيد كه خلق كردن زرافه به فكر شما ميرسيد؟ يا ببر و يا گورخر؟ خوب شايد اينطور باشد. بسيار خوب شما احساس دلگرمي ميكنيد. چهار فصل سال چطور؟ دربارة چرخش زمين به دور محور خود در حالي كه به دور خورشيد نيز ميگردد چه؟ (بايد اقرار كنيد كه اين يكي واقعاً خوب است) يا تاثير ماه بر روي جزر و مد اقيانوسهاي موجود بر روي كرة زمين. دربارة چشم انسان چطور؟ بسيار خوب، در خصوص روابط جنسي چطور؟ (اين يكي توجه شما را جلب كرد.) آيا تا كنون به اين موضوع فكر كرده ايد كه خدا براي زندگي بعدي نقشهائي طراحي كرده است كه بهتر از روابط جنسي است؟ با خود ميگوييد: »امكان ندارد!» اما اگر اينطور باشد چه؟

نكتة اصلي: خدا بسيار خلاق است. فقط كافي است به اطراف خود نگاه كنيم. دنياي ما شگفت انگيز است. اما به احتمال قوي خدا هنوز تمامي خلاقيت خود را به نمايش نگذاشته است. اما چيزي كه ميتوانيم از آن مطمئن باشيم اين است: «بهشت هر نوع مكاني كه باشد فراتر از آن چيزي است كه ما تا كنون تصورش را كرده ايم و يا ميتوانيم تصورش را بكنيم. ما از آن آگاه نيستيم.»

آيا مايل هستيد دربارة خدا و رفتن به بهشت بيشتر بدانيد؟ شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه كنيد.

 

+  این صفحه را با دیگران تقسیم کنید +  چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟