جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) موجودیت - هستی آزمايش كوه راشمور
چرا افسانة خلقت يك افسانه نيست؟ شواهدي براي وجود خدا و يك طراحي هوشمند.

0 ما انسانها بعضي وقتها موضوعي را آنقدر پيچيده ميكنيم كه از تشخيص دادن و ديدن آنچه بديهي و آشكار است عاجز ميمانيم. براي مثال به عكس كوه راشمور كه در اينجا چاپ شده است نگاه كنيد. حالا از خودتان سوال كنيد، چند سال به طول خواهد انجاميد تا چنين اشكالي بر حسب اتفاق در كنارة اين كوه ظاهر شوند؟ ميليونها سال؟ ميلياردها سال؟ آيا اگر يكصد تريليون سال بگذرد عاقبت چنين پيكرهايي در كنارة كوه پديدار خواهند شد؟

آيا پاسخ شما به اين پرسش منفي است؟ اگر اينچنين است چرا پاسخ شما منفي است؟ اگر به اندازة كافي صبر كنيم، چرا چنين چهره هايي در كنارة كوه ظاهر نخواهند شد؟ مگر خود ما هم به همين ترتيب به وجود نيامده ايم؟ مگر ما انسانها با گذشت ميلياردها سال به تدريج و كاملاً بر حسب اتفاق و شانس، عاقبت به شكل كنوني خود در نيامده ايم؟ آيا اين تئوري اي نيست كه به شما آموزش داده شده است تا به عنوان يك واقعيت و حقيقت مسلم آن را باور كنيد؟

از كجا ميدانيم كه كوه راشمور حاصل يك طراحي هوشمند است؟

بياييد به كوه خودمان برگرديم. ما به خوبي آگاه هستيم كه هنرمنداني چيره دست و مجسمه سازاني ماهر با يكديگر كار كرده اند تا اين چهره ها را بر روي كوه خلق كنند. ولي آيا اين امكان وجود دارد كه چنين چيزي شانسي اتفاق افتاده باشد؟ اگر مطابق آنچه دانشمندان ميگويند كرة زمين تا اين اندازه قدمت دارد، پس كوه هايي كه بر روي كرة زمين وجود دارند نيز بايستي واقعاً كهنه و قديمي باشند.

آيا كوه هاي ديگري در دنيا ميبينيم كه چنين تصاوير و شمايل پيچيده و قابل تشخيصي بر روي آنها شكل گرفته باشد؟ براي مثال آيا كوه مك كينلي شمايلي همانند كوه راشمور دارد كه در طول زمان و در اثر فرسايش، باد و يا باران به وجود آمده باشد؟ و آيا بر روي كوه مترهورن تصويري از يك زرافه را ميتوانيم ببينيم كه از طريق نيروهاي طبيعي و در اثر گذشت زمان و بر اساس شانس پديدار شده باشد؟

شايد پيش خود فكر ميكنيد كه «اين احمقانه است». چطور ممكن است بر حسب اتفاق تصوير يك زرافه در كنارة كوه مترهورن ظاهر شود؟ حتي اگر مدتي نامحدود هم بگذرد و باد و باران و فرآيند فرسايش نيز دخيل باشند، باز هم چنين اتفاقي هرگز نخواهد افتاد. بلي، حق با شماست، اين واقعاً تصوري احمقانه است. اين واقعاً احمقانه است اگر ما فكر كنيم كه چيزي به اين پيچيدگي، كه به وضوح آشكار است كه طراحي شده است، صرفاً شانسي ظاهر شده باشد. مهم نيست كه چه مدت زماني براي پديدار شدن آن اختصاص داده شود.

خلقت كوه راشمور: نه يك افسانه بلكه يك طراحي هوشمند

وقتي به كوه راشمور نگاه ميكنيم، در مييابيم كه ذهن، يا اذهاني خلاق براي طراحي و اجراي تصاويري كه ميبينيم فعاليت كرده اند. قبل از اينكه اين شمايل بر روي كوه شكل داده شود، كوه راشمور دستخوش عواملي همچون شانس، باد، باران و فرآيند فرسايش بوده و همچنين داراي فرصت كافي بوده است. نتيجه چه بوده؟ مطلقاً هيچ چيزي كه بتوان آن را يك طراحي پيچيده و هوشمند در نظر گرفت بر روي آن پديدار نشده است. صورتهايي كه ميبينيم متعاقباً در كنارة كوه كنده كاري و تراشيده شده اند. در اينجا است كه فرضية صرفاً شانس، به وسيلة طراحي ارادي و هوشمند رد ميشود.

حالا خود اين مردان را در نظر بگيريد: واشنگتن، جفرسون، روزولت و لينكلن. آيا خود اين مردان پيچيده تر هستند يا صورت حكاكي شدة آنها در كنارة كوه راشمور؟ مسلم است كه خود اين مردان بسيار پيچيده تر بودند. جورج واشنگتن، ملت ما را به عنوان يك رئيس جمهور رهبري نمود. آيا شمايل او كه در كنارة كوه راشمور است قادر است اين كار را انجام دهد؟ آبراهام لينكلن، سخنراني مشهور «گتيزبرگ آدرس» را ادا نمود. آيا تصوير او كه روي كوه راشمور قرار دارد توانايي اين كار را دارد؟ آيا صورت سنگي جفرسون قادر است بيانية استقلال را به رشتة تحرير در آورد؟ بديهي است كه خود اين مردان بسيار پيچيده تر از همتاهاي سنگي خود هستند كه در كنارة كوه واقع شده اند.

خلقت شما: نه يك افسانه بلكه يك طراحي هوشمندانه به وسيلة خدا

اگر به اين نتيجه رسيديم كه حتي اگر مدت زمان نامحدودي نيز بگذرد، شمايلي كه در كنارة كوه راشمور قرار دارند بر حسب اتفاق هرگز ظاهر نخواهند شد، پس دربارة اين موضوع نيز به اين نتيجه ميرسيم كه خود اين مردان نيز عليرغم گذشت زماني نامحدود خود به خود و شانسي به وجود نخواهند آمد.

در مورد خود شما چطور؟ آزمايش طراحي هوشمند را در مورد خود اجرا كنيد. آيا وجود شما پيچيده تر از يك تصوير حكاكي شده در كنارة يك كوه نيست؟ آيا واقعاً معتقد هستيد كه شانسي به وجود آمده ايد؟ شمايي كه داراي DNA- اي تا اين حد پيچيده هستيد؟ شمايي كه همتا و مانندي برايتان وجود ندارد؟ چه استاد هنرمندي لازم است تا بتواند كسي را به شگفت انگيزي انسان بسازد؟ آيا شانس، اين صنعت گر ماهر است؟ يك احمق نباشيد.

 

+  این صفحه را با دیگران تقسیم کنید +  چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟