×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

انجيل يوحنّا

باب ۱

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

كلمه جسم گرديد

۱ در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود.
۲ همان در ابتدا نزد خدا بود.
۳ همه چيز به واسطة او آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت.
۴ در او حيات بود و حيات نور انسان بود.
۵ و نور در تاريكي مي درخشد و تاريكي آن را درنيافت.
۶ شخصي از جانب خدا فرستاده شد كه اسمش يحيي بود؛
۷ او براي شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسيلة او ايمان آورند.
۸ او آن نور نبود بلكه آمد تا بر نور شهادت دهد.
۹ آن نورِ حقيقي بود كه هر انسان را منوّر مي گرداند و در جهان آمدني بود.
۱۰ او در جهان بود و جهان به واسطة او آفريده شد و جهان او را نشناخت.
۱۱ به نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او را نپذيرفتند؛
۱۲ و امّا به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعني به هر كه به اسم او ايمان آورد،
۱۳ كه نه خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلكه از خدا تولّد يافتند.
۱۴ و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستي؛ و جلال او را ديديم، جلالي شايستة پسر يگانة پدر.
۱۵ و يحيي بر او شهادت داد و ندا كرده، مي گفت: اين است آنكه دربارة او گفتم آنكه بعد از من مي آيد، پيش از من شده است زيرا كه بر من مقدّم بود.
۱۶ و از پُري او جميع ما بهره يافتيم و فيض به عوض فيض،
۱۷ زيرا شريعت به وسيلة موسي عطا شد، امّا فيض و راستي به وسيلة عيسي مسيح رسيد.
۱۸ خدا را هرگز كسي نديده است؛ پسر يگانه اي كه در آغوش پدر است، همان او را ظاهر كرد.

يحياي تعميد دهنده درباره رسالت
خود سخن مي گويد

۱۹ و اين است شهادت يحيي در وقتي كه يهوديان از اورشليم كاهنان و لاويان را فرستادند تا از او سؤال كنند كه تو كيستي؛
۲۰ كه معترف شد و انكار ننمود، بلكه اقرار كرد كه من مسيح نيستم.
۲۱ آنگاه از او سؤال كردند: پس تو چه؟ آيا تو الياس هستي؟ گفت: نيستم.. آيا تو نبي هستي؟ جواب داد كه ني.
۲۲ آنگاه بدو گفتند: پس تو كيستي تا به آن كساني كه ما را فرستادند جواب بريم؟ دربارة خود چه مي گويي؟
۲۳ گفت: من صداي نداكننده اي در بيابانم كه راه خداوند را راست كنيد، چنانكه اشعيا نبي گفت.
۲۴ و فرستادگان از فريسيان بودند.
۲۵ پس از او سؤال كرده، گفتند: اگر تو مسيح و الياس و آن نبي نيستي، پس براي چه تعميد مي دهي؟
۲۶ يحيي در جواب ايشان گفت: من به آب تعميد مي دهم و در ميان شما كسي ايستاده است كه شما او را نمي شناسيد.
۲۷ و او آن است كه بعد از من مي آيد، امّا پيش از من شده است، كه من لايق نيستم كه بند نعلينش را باز كنم.
۲۸ و اين در بيت عَبَرَه كه آن طرف اُرْدُن است، در جايي كه يحيي تعميد مي داد واقع گشت.

يحياي تعميد دهنده عيسي را بعنوان
مسيحاي موعود معرفي مي كند

۲۹ و در فرداي آن روز يحيي عيسي را ديد كه به جانب او مي آيد. پس گفت: اينك برّة خدا كه گناه جهان را برمي دارد!
۳۰ اين است آنكه من دربارة او گفتم كه مردي بعد از من مي آيد كه پيش از من شده است زيرا كه بر من مقدّم بود.
۳۱ و من او را نشناختم، ليكن تا او به اسرائيل ظاهر گردد، براي همين من آمده به آب تعميد مي دادم.
۳۲ پس يحيي شهادت داده، گفت: روح را ديدم كه مثل كبوتري از آسمان نازل شده، بر او قرار گرفت.
۳۳ و من او را نشناختم، ليكن او كه مرا فرستاد تا به آب تعميد دهم، همان به من گفت بر هر كسي بيني كه روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او كه به روح القدس تعميد مي دهد.
۳۴ و من ديده شهادت مي دهم كه اين است پسر خدا.

نخستین شاگردان عیسی

۳۵ و در روز بعد نيز يحيي با دو نفر از شاگردان خود ايستاده بود.
۳۶ ناگاه عيسي را ديد كه راه مي رود؛ و گفت: اينك برّة خدا.
۳۷ و چون آن دو شاگرد كلام او را شنيدند، از پي عيسي روانه شدند.
۳۸ پس عيسي روي گردانيده، آن دو نفر را ديد كه از عقب مي آيند. بديشان گفت:
۳۹ چه مي خواهيد؟ بدو گفتند: ربّي يعني اي معلّم در كجا منزل مي نمايي؟
۴۰ بديشان گفت: بياييد و ببينيد. آنگاه آمده و ديدند كه كجا منزل دارد، و آن روز نزد او بماندند و قريب به ساعت دهم بود.
۴۱ و يكي از آن دو كه سخن يحيي را شنيده، پيروي او نمودند، اندرياس برادر شمعون پطرس بود.
۴۲ او اوّل برادر خود شمعون را يافته، به او گفت: مسيح را (كه ترجمة آن كَرِسْتُس است) يافتيم. و چون او را نزد عيسي آورد، عيسي بدو نگريسته، گفت: تو شمعون پسر يونا هستي؛ و اكنون كيفا خوانده خواهي شد كه ترجمة آن پطرس است.
۴۳ بامدادان چون عيسي خواست به سوي جليل روانه شود، فيلپُس را يافته، بدو گفت: از عقب من بيا.
۴۴ و فيلپُس از بيت صيدا از شهر اندرياس و پطرس بود.
۴۵ فيلپس نَتَنائيل را يافته، بدو گفت: آن كسي را كه موسي در تورات و انبيا مذكور داشته اند، يافته ايم كه عيسي پسر يوسف ناصري است.
۴۶ نتنائيل بدو گفت: مگر مي شود كه از ناصره چيزي خوب پيدا شود؟ فيلپس بدو گفت: بيا و ببين.
۴۷ و عيسي چون ديد كه نتنائيل به سوي او مي آيد، دربارة او گفت: اينك اسرائيلي حقيقي كه در او مكري نيست.
۴۸ نتنائيل بدو گفت: مرا از كجا مي شناسي؟ عيسي در جواب وي گفت: قبل از آنكه فيلپس تو را دعوت كند، در حيني كه زير درخت انجير بودي تو را ديدم
۴۹ نتنائيل در جواب او گفت: اي استاد تو پسر خدايي! تو پادشاه اسرائيل هستي!
۵۰ عيسي در جواب او گفت: آيا از اينكه به تو گفتم كه تو را زير درخت انجير ديدم، ايمان آوردي؟ بعد از اين چيزهاي بزرگتر خواهي ديد.
۵۱ پس بدو گفت: آمين آمين به شما مي گويم كه از اكنون آسمان را گشاده، و فرشتگان خدا را كه بر پسر انسان صعود و نزول مي كنند خواهيد ديد.


۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱
 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share