×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

انجيل يوحنّا

باب ۱۶

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

۱ اين را به شما گفتم تا لغزش نخوريد.
۲ شما را از كنايس بيرون خواهند نمود؛ بلكه ساعتي مي آيد كه هر كه شما را بكُشد، گمان بَرَد كه خدا را خدمت مي كند.
۳ و اين كارها را با شما خواهند كرد، بجهت آنكه نه پدر را شناخته اند و نه مرا.
۴ ليكن اين را به شما گفتم تا وقتي كه ساعت آيد به خاطر آوريد كه من به شما گفتم. و اين را از اوّل به شما نگفتم، زيرا كه با شما بودم.

تعليم درباره روح القدس

۵ امّا الآن نزد فرستندة خود مي روم و كسي از شما از من نمي پرسد به كجا مي روي.
۶ وليكن چون اين را به شما گفتم، دل شما از غم پُر شده است.
۷ و من به شما راست مي گويم كه رفتن من براي شما مفيد است، زيرا اگر نروم تسلّي دهنده نزد شما نخواهد آمد. امّا اگر بروم او را نزد شما مي فرستم.
۸ و چون او آيد، جهان را بر گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد نمود.
۹ امّا بر گناه، زيرا كه به من ايمان نمي آورند.
۱۰ و امّا بر عدالت،از آن سبب كه نزد پدر خود مي روم و ديگر مرا نخواهيد ديد.
۱۱ و امّا بر داوري، از آنرو كه بر رئيس اين جهان حكم شده است.
۱۲ و بسيار چيزهاي ديگر نيز دارم به شما بگويم، لكن الآن طاقت تحمّل آنها را نداريد.
۱۳ وليكن چون او يعني روحِ راستي آيد، شما را به جميع راستي هدايت خواهد كرد زيرا كه از خود تكلّم نمي كند بلكه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما خبر خواهد داد.
۱۴ او مرا جلال خواهد داد زيرا كه از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد.
۱۵ هر چه از ان پدر است، از آن من است. از اين جهت گفتم که از آنچه آن من است، می گيرد و به شما خبر خواهد داد.
۱۶ بعد از اندكي مرا نخواهيد ديد و بعد از اندكي باز مرا خواهيد ديد زيرا كه نزد پدر مي روم.

دعا در نام عيسي

۱۷ آنگاه بعضي از شاگردانش به يكديگر گفتند: چه چيز است اينكه به ما مي گويد كه اندكي مرا نخواهيد ديد و بعد از اندكي باز مرا خواهيد ديد و زيرا كه نزد پدر مي روم؟
۱۸ پس گفتند: چه چيز است اين اندكي كه كه مي گويد؟ نمي دانيم چه مي گويد.
۱۹ عيسي چون دانست كه مي خواهند از او سؤال كنند، بديشان گفت: آيا در ميان خود از اين سؤال مي كنيد كه گفتم اندكي ديگر مرا نخواهيد ديد پس از اندكي باز مرا خواهيد ديد؟
۲۰ آمين آمين به شما مي گويم كه شما گريه و زاري خواهيد كرد و جهان شادي خواهد نمود. شما محزون مي شويد لكن حزن شما به خوشي مبدّل خواهد شد.
۲۱ زن در حين زاييدن محزون مي شود، زيرا كه ساعت او رسيده است. وليكن چون طفل را زاييد، آن زحمت را ديگر ياد نمي آورد به سبب خوشي از اينكه انساني در جهان تولّد يافت.
۲۲ پس شما همچنين الآن محزون مي باشيد، لكن باز شما را خواهم ديدو دل شما خوش خواهد گشت و هيچ كس آن خوشي را از شما نخواهد گرفت.
۲۳ و در آن روز چيزي از من سؤال نخواهيد كرد. آمين آمين به شما مي گويم كه هر آنچه از پدر به اسم من طلب كنيد، به شما عطا خواهد كرد.
۲۴ تاكنون به اسم من چيزي طلب نكرديد، بطلبيد تا بيابيد و خوشيِ شما كامل گردد.
۲۵ اين چيزها را به مثلها به شما حرف نمي زنم بلكه از پدر به شما آشكارا خبر خواهم داد.
۲۶ در آن روز به اسم من طلب خواهيد كرد و به شما نمي گويم كه من بجهت شما از پدر سؤال مي كنم،
۲۷ زيرا خودِ پدر شما را دوست مي دارد، چونكه شما مرا دوست داشتيد و ايمان آورديد كه من از نزد خدا بيرون آمدم.
۲۸ از نزد پدر بيرون آمدم و در جهان وارد شدم، و باز جهان را واگذارده، نزد پدر مي روم.
۲۹ شاگردانش بدو گفتند: هان اكنون علانيهً سخن مي گويي و هيچ مَثَل نمي گويي.
۳۰ الآن دانستيم كه همه چيز ار مي داني و لازم نيست كه كسي از تو بپرسد. بدين جهت باور مي كنيم كه از خدا بيرون آمدي.
۳۱ عيسي به ايشان جواب داد: آيا الآن باور مي كنيد؟
۳۲ اينك ساعتي مي آيد بلكه الآن آمده است كه متفرّق خواهيد شد هر يكي به نزد خاصّان خود و مرا تنها خواهيد گذارد. ليكن تنها نيستم زيرا كه پدر با من است.
۳۳ بدين چيزها به شما تكلّم كردم تا در من سلامتي داشته باشيد. در جهان براي شما زحمت خواهدشد. ولكن خاطر جمع داريد زيرا كه من بر جهان غالب شده ام.


۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱

 

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share