×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

انجيل يوحنّا

باب ۳

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

ملاقات نيقوديموس با عيسي

۱ و شخصي فريسيان نيقوديموس نام از رؤساي يهود بود.
۲ او در شب نزد عيسي آمده، به وي گفت: اي استاد مي دانيم كه تو معلّم هستي كه از جانب خدا آمده اي زيرا هيچ كس نمي تواند معجزاتي را كه تو مي نمايي بنمايد، جز اينكه خدا با وي باشد.
۳ عيسي در جواب او گفت: آمين آمين به تو مي گويم اگر كسي از سرِ نو مولود نشود، ملكوت خدا را نمي تواند ديد.
۴ نيقوديموس بدو گفت: چگونه ممكن است كه انساني كه پير شده باشد، مولود گردد؟ آيا مي شود كه بار ديگر داخل شكم مادر گشته، مولود شود؟
۵ عيسي در جواب گفت: آمين، آمين به تو مي گويم اگر كسي از آب و روح مولود نگردد، ممكن نيست كه داخل ملكوت خدا شود.
۶ آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است.
۷ عجب مدار كه به تو گفتم بايد شما از سر نو مولود گرديد.
۸ باد هر جا كه مي خواهد مي وزد و صداي آن را مي شنوي ليكن نمي داني از كجا مي آيد و به كجا مي رود. همچنين است هر كه از روح مولود گردد.
۹ نيقوديموس در جواب وي گفت: چگونه ممكن است كه چنين شود؟
۱۰ عيسي در جواب وي گفت: آيا تو معلّم اسرائيل هستي و اين را نمي داني؟
۱۱ آمين، آمين به تو مي گويم آنچه مي دانيم، مي گوييم و به آنچه ديده ايم، شهادت مي دهيم و شهادت ما را قبول نمي كنيد.
۱۲ چون شما را از امور زميني سخن گفتم، باور نكرديد. پس هرگاه به امور آسماني با شما سخن رانم چگونه تصديق خواهيد نمود؟
۱۳ و كسي به آسمان بالا نرفت مگر آن كس كه از آسمان پايين آمد يعني پسر انسان كه در آسمان است.
۱۴ و همچنان كه موسي مار در بيابان بلند نمود، همچنين پسر انسان نيز بايد بلند كرده شود،
۱۵ تا هر كه به او ايمان آرد هلاك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد.
۱۶ زيرا خدا جهان را اينقدر محبّت نمود كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه به او ايمان آورد، هلاك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد.
۱۷ زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند، بلكه تا به وسيلة او جهان نجات يابد.
۱۸ آنكه به او ايمان آرد، بر او حكم نشود؛ امّا هر كه ايمان نياورد الآن بر او حكم شده است، بجهت آنكه به اسم پسر يگانة خدا ايمان نياورده.
۱۹ و حكم اين است كه نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بيشتر از نور دوست داشتند، از آنجا كه اعمال ايشان بد است.
۲۰ زيرا هر كه عمل بد مي كند، روشني را دشمن دارد و پيش روشني نمي آيد، مبادا اعمال او توبيخ شود.
۲۱ و ليكن كسي كه به راستي عمل مي كند پيش روشني مي آيد تا آنكه اعمال او هويدا گردد كه در خدا كرده شده است.(

گفتار يحيي تعميد دهنده
درباره عيسي

۲۲ و بعد از آن عيسي با شاگردانش خود به زمين يهوديّه آمد و با ايشان در آنجا بسر برده، تعميد مي داد.
۲۳ يحيي نيز در عَيْنُون، نزديك ساليم تعميد مي داد زيرا كه در آنجا آب بسيار بود و مردم مي آمدند و تعميد مي گرفتند،
۲۴ چونكه يحيي هنوز در زندان حبس نشده بود.
۲۵ آنگاه در خصوص تطهير، در ميان شاگردان يحيي و يهوديان مباحثه شد.
۲۶ پس به نزد يحيي آمده، به او گفتند: اي استاد، آن شخصي كه با تو در آنطرف رود اردن بود و تو براي او شهادت دادي، اكنون او تعميد مي دهد و همه نزد او مي آيند.
۲۷ يحيي در جواب گفت: هيچ كس چيزي نمي تواند يافت، مگر آنكه از آسمان بدو داده شود.
۲۸ شما خود بر من شاهد هستيد كه گفتم من مسيح نيستم بلكه پيش روي او فرستاده شدم.
۲۹ كسي كه عروس دارد داماد است، امّا دوست داماد كه ايستاده آواز او را مي شنود، از آواز داماد بسيار خشنود مي گردد. پس اين خوشي من كامل گرديد.
۳۰ مي بايد كه او افزوده شود و من ناقص گردم.
۳۱ كه او از بالا مي آيد، بالاي همه است و آنكه از زمين است زميني است و زمين تكلّم مي كند؛ امّا او كه آسماني مي آيد بالاي همه است.
۳۲ و آنچه را ديد و شنيد، به آن شهادت مي دهد و هيچ كس شهادت او را قبول نمي كند.
۳۳ و كسي كه شهادت او را قبول كرد، مهر كرده است بر اينكه خدا راست است.
۳۴ زيرا آن كسي را كه خدا فرستاد، به كلام خدا تكلّم مي نمايد، چونكه خدا روح را به ميزان عطا نمي كند.
۳۵ پدر پسر را محبّت مي نمايد و همهچيز را بدست او سپرده است.
۳۶ آنكه به پسر ايمان آورده باشد، حيات جاوداني دارد و آنكه به پسر ايمان نياورد حيات را نخواهد ديد، بلكه غضب خدا بر او مي ماند.


۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱

 

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share