×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

انجيل يوحنّا

باب ۱۷

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

عيسي براي خود دعا مي كند

۱ عيسي چون اين را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند كرده، گفت: اي پدر ساعت رسيده است. پسر خود را جلال بده تا پسرت نيز تو را جلال دهد.
۲ همچنان كه او را بر هر بشري قدرت داده اي تا هر چه بدو داده اي به آنها حيات جاوداني بخشد.
۳ و حيات جاوداني اين است كه تو را خداي واحِد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسند.
۴ من بر روي زمين تو را جلال دادم و كاري را كه به من سپردي تا بكنم، به كمال رسانيدم.
۵ و الآن تو اي پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالي كه قبل از آفرينش جهان نزد تو داشتم.

عيسي براي شاگردان خود دعا مي كند

۶ اسم تو را به آن مردماني كه از جهان به من عطا كردي ظاهر ساختم. از آنِ تو بودند و ايشان را به من دادي و كلام تو را نگاه داشتند.
۷ و الآن دانستند آنچه به من داده اي از نزد تو مي باشد.
۸ زيرا كلامي را كه به من سپردي، بديشان سپردم و ايشان قبول كردند و از روي يقين دانستند كه نزد تو بيرون آمدم و ايمان آوردند كه تو مرا فرستادي.
۹ من بجهت اينها سؤال مي كنم و براي جهان سؤال نمي كنم، بلكه از براي كساني كه به من داده اي، زيرا كه از آنِ تو مي باشند.
۱۰ و آنچهاز آنِ من است از آنِ تو است و آنچه از آنِ تو است از آنِ من است و در آنها جلال يافته ام.
۱۱ بعد از اين در جهان نيستم امّا اينها در جهان هستند و من نزد تو مي آيم. اي پدر قدّوس اينها را كه به من داده اي، به اسم خود نگاه دار تا يكي باشند چنانكه ما هستيم.
۱۲ مادامي كه با ايشان در جهان بودم، من ايشان را به اسم تو نگاه داشتم، و هر كس را كه به من داده اي حفظ نمودم كه يكي از ايشان هلاك نشد، مگر پسرِ هلاكت تا كتاب تمام شود.
۱۳ و امّا الآن نزد تو مي آيم. و اين را در جهان مي گويم تا خوشي مرا در خود كامل داشته باشند.
۱۴ من كلام تو را به ايشان دادم و جهان ايشان را دشمن داشت زيرا كه از جهان نيستند، همچنان كه من نيز از جهان نيستم.
۱۵ خواهش نمي كنم كه ايشان را از جهان ببري، بلكه تا ايشان را از شرير نگاه داري.
۱۶ ايشان از جهان نيستند چنانكه من از جهان نمي باشم.
۱۷ ايشان را به راستي خود تقديس نما. كلام تو راستي است.
۱۸ همچنان كه مرا در جهان فرستادي، مننيز ايشان را در جهان فرستادم.
۱۹ و بجهت ايشان من خود را تقديس مي كنم تا ايشان نيز در راستي، تقديس كرده شوند.

عيسي براي ايمانداران آينده دعا مي كند

۲۰ و نه براي اينها فقط سؤال مي كنم، بلكه براي آنها نيز كه بوسيلة كلام ايشان به من ايمان خواهند آورد.
۲۱ تا همه يك گردند چنانكه تو اي پدر، در من هستي و من در تو، تا ايشان نيز در ما يك باشند تا جهان ايمان آرد كه تو مرا فرستادي.
۲۲ و من جلالي را كه به من دادي به ايشان دادمتا يك باشند چنانكه ما يك هستيم.
۲۳ من در ايشان و تو در من، تا در يكي كامل گردند و تا جهان بداند كه تو مرا فرستادي و ايشان را محبّت نمودي چنانكه مرا محبّت نمودي.
۲۴ اي پدر مي خواهم آناني را كه به من داده اي با من باشند در جايي كه من مي باشم تا جلال مرا كه داده اي ببينند، زيرا كه مرا پيش از بناي جهان محبّت نمودي.
۲۵ اي پدر عادل، جهان تو را نشناخت، امّا من تو را شناختم؛ و اينها شناخته اند كه تو مرا فرستادي.
۲۶ و اسم تو را به ايشان شناسانيدم و خواهم شناسانيد تا آن محبّتي كه به من نموده اي در ايشان باشد و من نيز در ايشان باشم.(


۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱

 

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share