×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

انجيل يوحنّا

باب ۱۴

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

عيسي، تنها راه بسوي پدر

۱ دل شما مضطرب نشود! به خدا ايمان آوريد به من نيز ايمان آوريد.
۲ در خانة پدر من منزل بسيار است و الّا به شما مي گفتم. مي روم تا براي شما مكاني حاضر كنم،
۳ و اگر بروم و از براي شما مكاني حاضر كنم، باز مي آيم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جايي كه من مي باشم شما نيز باشيد.
۴ و جايي كه من مي روم مي دانيد و راه را مي دانيد.
۵ توما بدو گفت: اي آقا نمي دانيم كجا مي روي. پس چگونه راه را توانيم دانست؟
۶ عيسي بدو گفت: من راه و راستي و حيات هستم. هيچ كس نزد پدر جز به وسيلة من نمي آيد.
۷ اگر مرا مي شناختيد، پدر مرا نيز مي شناختيد و بعد از اين او را مي شناسيد و او را ديده ايد.
۸ فيلپُّس به وي گفت: اي آقا پدر را به ما نشان ده كه ما را كافي است.
۹ عيسي بدو گفت: اي فيلپُّس در اين مدّت كه با شما بوده ام، آيا مرا نشناخته اي؟ كسي كه مرا ديد، پدر را ديده است. پس تو چگونه تو مي گويي پدر را به ما نشان ده؟
۱۰ آيا باور نمي كني كه من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهايي كه من به شما مي گويم از خود نمي گويم، لكن پدري كه در من ساكن است، او اين اعمال را مي كند.
۱۱ مرا تصديق كنيد كه من در پدر هستم و پدر در من است، والّا مرا به سبب آن اعمال تصديق كنيد.
۱۲ آمين آمين به شما مي گويم هر كه به من ايمان آرد، كارهايي را كه من مي كنم او نيز خواهد كرد و بزرگتر از اينها نيز خواهد كرد، زيرا كه من نزد پدر مي روم.
۱۳ و هر چيزي را كه به اسم من سؤال كنيد بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال يابد.
۱۴ اگر چيزي به اسم من طلب كنيد من ان را بجا خواهم آورد.

وعده روح القدس

۱۵ اگر مرا دوست داريد، احكام مرا نگاه داريد.
۱۶ و من از پدر سؤال مي كنم و تسلّي دهنده اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند،
۱۷ يعني روح راستي كه جهان نمي تواند او را قبول كند زيرا كه او را نمي بيند و نمي شناسد و امّا شما او را مي شناسيد، زيرا كه او با شما مي ماند و در شما خواهد بود.
۱۸ شما را يتيم نمي گذارم نزد شما مي آيم.
۱۹ بعد از اندك زماني جهان ديگر مرا نمي بيند و امّا شما مرا مي بينيد و از اين جهت كه من زنده ام، شما هم خواهيد زيست.
۲۰ و در آن روز شما خواهيد دانست كه من در پدر هستم و شما در من و من در شما.
۲۱ هر كه احكام مرا دارد و آنها را حفظ كند، آن است كه مرا محبّت مي نمايد؛ و آنكه مرا محبّت مي نمايد، پدر من او را محبّت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت.
۲۲ يهودا، نه آن اسخريوطي، به وي گفت: اي آقا چگونه مي خواهي خود را به ما بنمايي و نه بر جهان؟
۲۳ عيسي در جواب او گفت: اگر كسي مرا محبّت نمايد، كلام مرا نگاه داشت و پدرم او را محبّت خواهم نمود و به سوي او آمده، نزد وي مسكن خواهيم گرفت.
۲۴ و آنكه مرا محبّت ننمايد، كلام مرا حفظ نمي كند؛ و كلامي كه مي شنويد از من نيست بلكه از پدري است كه مرافرستاد.
۲۵ اين سخنان را به شما گفتم وقتي كه با شما بودم.
۲۶ ليكن تسلّي دهنده يعني روح القدس كه پدر او را به اسم من مي فرستد، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به ياد شما خوهد آورد.
۲۷ سلامتي براي شما مي گذارم، سلامتي خود را به شما مي دهم. نه چنانكه جهان مي دهد، من به شما مي دهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.
۲۸ شنيده ايد كه من به شما گفتم مي روم و نزد شما مي آيم. اگر مرا محبّت مي نموديد، خوشحال مي گشتيد كه گفتم نزد پدر مي روم، زيرا كه پدر بزرگتر از من است.
۲۹ و الآن قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتي كه واقع گردد ايمان آوريد
۳۰ بعد از اين بسيار با شما نخواهم گفت، زيرا كه رئيس اين جهان مي آيد و در من چيزي ندارد.
۳۱ ليكن تا جهان بداند كه پدر را محبّت مي نمايم، چنانكه پدر به من حكم كرد همانطور مي كنم. برخيزيد از اينجا برويم.


۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱

 

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share