×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

كلام خدا را براي خود بخوانيد

انجيل يوحنا، از عهد جديد

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

باب 1   —   عيسي... همواره خدا، جسم پوشيد (آيات 1، 14)

باب 2   —   اولين معجزه عيسي... تبديل آب به شراب (آيه 11)

باب 3   —   چگونه يك شخص ميتواند حيات ابدي داشته باشد (آيات 15، 16)

باب 4   —   مسيح موعود، نجات دهنده دنيا (آيات 25، 26، 42)

باب 5   —   عيسي خداست (آيات 18، 23)

باب 6   —   ايمان داشتن به عيسي يعني داشتن حيات ابدي (آيات 40، 47)

باب 7   —   مردم سعي ميكنند بفهمند عيسي كه بود (آيات 25، 26، 31)

باب 8   —   چگونه ميتوان آزادي را بدست آورد، بخشش گناهان (آيات 24، 31، 32)

باب 9   —   عيسي شخصي را كه نابينا به دنيا آمده بود شفا ميدهد، و همچنين كساني را كه از لحاظ روحاني نابينا هستند

باب 10   —   مانند يك شبان، عيسي از شما محافظت ميكند / حيات مي بخشد (آيات 10، 11، 28)

باب 11   —   عيسي دوستي را دوباره زنده ميكند؛ با اين كار مرگ خويشتن را رقم ميزند (آيات 43، 48، 53)

باب 12   —   برخي ايمان آوردند؛ برخي تسليم تاييد مردم شدند (آيات 11، 42، 43)

باب 13   —   عيسي به شاگردان خود ميآموزد كه به ديگران خدمت و محبت كنند (آيات 14، 35)

باب 14   —   عيسي، راه و راستي و حيات است... او مايل است ما را محبت كند (آيات 6، 21)

باب 15   —   عيسي به ما ميگويد كه به او تكيه كنيم (آيات 5، 9، 10، 16)

باب 16   —   تثليث... روح القدس هدايت خواهد كرد، عيسي را جلال دهيد (آيات 13، 14، 15)

باب 17   —   عيسي خطاب به خداي پدر دعا ميكند، درست قبل از مصلوب شدنش

باب 18   —   به عيسي خيانت ميشود و دستگيري عيسي

باب 19   —   عيسي را شلاق ميزنند، مسخره ميكنند، تا هنگام مرگ به صليب ميكشند، و به خاك ميسپارند

باب 20   —   در قبر را باز شده مييابند؛ عيسي خود را به مريم، به شاگردان، و سپس به توما مينماياند (آيات 6، 7، 18، 20، 27)

باب 21   —   عيسي بار ديگر نزد شاگردان ظاهر ميشودبا دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share